Recenze knihy Páni ze Svojšína

Jan Škvrňák
Tomáš Velímský: Páni ze Svojšína, Rod velmožů, pánů a rytířů z povodí Mže. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2013.

K Pánům ze Svojšína, dalšímu počinu ediční řady Nakladatelství Lidových novin Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska, Tomáše Velímského (po zdařilých Hrabišicích) vedla, jak autor sám píše, „náhoda", vedl diplomovou práci na téma Zmrzlíků ze Svojšína v pozdním středověku. Problematikou šlechty na přelomu raného a vrcholného středověku se autor dlouhodobě zabývá – doplnil tak další kamínek do mosaiky prací o šlechtických rodech.

Zde je na místě si rod pánů ze Svojšína přestavit. Jako jeden z prvních rodů v českých dějinách je doložen jejich predikát, podle Svojšína se píší již v 70. letech 12. století. Rod si buduje poměrně solidní doménu v západních Čechách, dělí se do tří linií, podle dalších sídel, jimiž jsou hrady Třebel a známější Volfštejn.

I přesto šlo o rod spíše regionálního významu, když, jak T. Velímský uvádí, vycházejí na každého z členů statisticky 3 zmínky v písemných pramenech. Kromě 12. století nikdo z rodu nezastával žádnou funkci u dvora, ani nebyl kastelánem královského hradu.

Autor, přesně jak si vytkl v úvodu, se brání nadužívání popisu doby - nevypráví rozsáhlé příběhy o bitvách nebo významných politických zvratech, aby napsal, že se vlastně vůbec neví, zda se sledovaní jedinci těchto událostí zúčastnili. Do vysoké politiky se dostává pouze v okamžicích, kdy byli členové rodu ze Svojšína jejími spolutvůrci. Tento přístup se mi zamlouvá, pokud už čtenář sáhne po knize, která se věnuje méně důležitému rodu (při vší úctě), patrně už zná základní historický kontext, není proto nutné mu ho znovu připomínat a v podstatě uměle zvyšovat rozsah a cenu knihy.

Z těchto důvodu se historie pánů ze Svojšína v průběhu více než dvou set let smrskla na několik desítek stránek, obsáhlý prostor je věnován dobře doložené osobě královského mincmistra Petra Zmrzlíka ze Svojšína, jednoho z důvěrníků a spojenců mistra Jana Husa. Poměrně dostatek pramenů existuje i pro jeho syny a mladší potomky, kteří taktéž stáli na husitské spory a vedli ideové a později majetkové konflikty s Oldřichem z Rožmberka. Pro úplnost je třeba dodat, že není zcela jisté, z jaké větve pocházejí Zmrzlíkové se Svojšína.

Na závěr bych chtěl dodat, že podle mého soudu knize chybí závěr, shrnutí a především autorovo vypořádání se s tím, co páni ze Svojšína znamenali v české šlechtické obci během středověku a raného novověku. Kniha samotná je vhodná pro zájemce o šlechtické rody nebo dějiny regionu, pro úplného laika se může zdát jako nudný výčet jmen a dat.Diskuse ke knize