Kronika tzv. Fredegara scholastika

Autor: Jan kvrk <jan.skvrnak(at)gmail.com>, Tma: Umn, Vydno dne: 11. 01. 2006

Zajmav lnek o vznamn kronice informujc o Fransk i a jejich sousedech s akcentem na zmnky o Smov i napsal Jakub Novk.

Strun o kronice
D se ci, e latinsky psan Kronika tak eenho Fredegara se skld ze dvou st. V prvn sti jsou shromdny star kroniksk dla. Ve druh jsou pevyprvny fransk djiny mezi lty 584-642/643. Latinsk nzev kroniky zn Chronicarum guae dicuntur Fredegarii Scholastici libri IV ( tyi knihy tak eenho Fredegara scholastika ). Skuten jmno autora nen znm, jmno Fredegarius se objevuje a v pepisech z 16.stolet. T se nev, zda-li se jedn o jednoho, i vce autor. Dokonce se nev ani kde a pesn kdy byla kronika napsna. Usuzuje se, e tvrt kniha vznikla kolem roku 660 v Burgundsku v kltee v Chalon-sur-Saone, nebo spe v St. Jaen de Losne.
Dky tto kronice vbec vme o existenci Smovy e, nebo je to jedin kronika, kter se o i zmiuje /1/. A to vlastn jen dky tomu, e fransk krl Dagobert byl poraen v bitv u neznmo poloenho Wogastisburgu. Bohuel , i pesto, e kronika sestv ze ty knih, o Smov i jsou zde pouze dv krtk kapitoly ( viz ne ) ve tvrt knize.
Ukzka z nejstarch opis Kroniky tak eenho Fredegara, pochzejcch z potku 9.stolet a dochovanch v metskm ( nahoe ) a vatiknskm kodexu. Obrzky jsou z knihy Smova e ( Michal Lutovsk, Naa Profantov ).

Ukzky z nejstarch opis Kroniky tak eenho Fredegara, pochzejcch z potku 9.stolet a dochovanch v metskm ( nahoe ) a vatiknskm kodexu. Obrzky jsou z knihy Smova e ( Michal Lutovsk, Naa Profantov ).

Vatky z kroniky
teni, kte by se chtli pest kroniku v originle, tedy v latin, mohou navtvit tyto strnky. Pro ostatn jsou zde peklady, kter pochz z knih Kronika o Velk Morav ( L.E.Havlk ) a Djiny eskho sttu v dokumentech ( Zdenk Vesel ).

Kdy Dagobert vldl ji sedm rok..., jeho schopnost vzbudila vpravd tak siln obavy, e (vichni) se s oddanost pokoovali a poddvali jeho moci. T nrodnosti, kter sdl pi hranicch Avar a Slovan ho s pedsvdenm ujiovaly, aby pokojn proel jejich tlem a sttn moc poddil sv vld Avary a Slovany i lid ostatnch nrodnost.
Pepsno z knihy Kronika o Velk Morav, L.E. Havlk

***

tyictho roku kralovn Clothara ( 623/624) mu jmnem Smo, nrodem Frank z kraje sasonskho, vzal sebou etn kupce a odebral se mezi Slovany jmnem Vendy, aby obchodoval. Slovan ji poali bojovati proti Avarm, jmnem Hunm, a jejich krli - chaganovi.Vendov byli ji odedvna bojovnky Hun, tak kdy hunov toili vojskem proti ktermukoli kmeni, Hunov stavli sv sjednocen vojsko k ochran tbor, Vendov pak bojovali; jestlie nabyli vrchu k vtzstv, tehdy Hunov udeili, aby brali koist; pakli vak byli Vendov pemhni, podporovni pomoc Hun, opt nabvali sil. Proto byli zvni od hun bojovnky, e v bojovm zpasu, pedstavujce dvojitou bojovou korouhev, thli ped Huny. Hunov kad rok pichzeli mezi Slovany za milovnm , brali si na loe manelky Slovan a jejich dcery; Slovan platili Hunm vedle mnohch pko i poplatky.Synov hun, kte se rodili z manelek a dcer Vend, konen nesnejce zlobu zbran a nsil a vzpujce se vldy Hun, zaali, jak jsem pipoml nahoe, vesti odboj. Kdy udeili Vendov ve vojsku proti Hunm, kupec smo, kterho jsem ve vzpomnl, thl s nimi ve vojsku; a tu uinil tak dobrou slubu, co se te Hun, e to bylo podivuhodn, a velik mnostv jich bylo pobyto meem Vend. Vendov , vidouce uitenost Smovu, zvol ho nad sebou krlem, kde astn kraloval ticet a pt let. Za jeho panovn svedli Vendov mnoho bitev proti Hunm;jeho radou a dobrou slubou Vendov vdy Huny porazili. Smo ml dvanct manelek rodu slovanskho , z kterch ml dvacet dva syny a patnct dcer.
Pepsno z knihy Djiny eskho sttu v dokumentech , Zdnek Vesel

***

kniha IV, kap.68
Kdy toho roku ( 631/632 ) Slovan jmnem Vendov v krlovstv Smov zavradili a o majetek oloupili kupce Frank ve velikm potu, to byl potek svdy mezi Dagobertem a Smem, krlem Slovan.A Dagobert posl vyslance Sicharia k Smovi se dost, aby dal spravedliv napraviti za kupce, je jeho lid zavradili a jejich majetek si nedovolen pivlastnili. Smo nechtje Sicharia vidti, ani by nebyl dovolil, aby k nmu piel; Sicharius oblknuv se na zpsob Slovan, piel se svmi lidmi ped Sma; oznmil mu vechno, co ml uloeno. Ale jak to bv u pohanstv a zpupnosti poetilch, nic, eho se jeho lid dopustili, nebylo Smem napraveno, le toliko chtl dti dovolen , aby spravedlivost byla navzjem sjednna o tchto a jinch obvinnch, kter vzela mezi stranami.Sicharius jako zpozdil vyslanec mluvil proti Smovi slovy nespravedlivmi, kter neml uloen, a vhrukami tak, e by Smo a jeho lid krlovstv byli povinni sluebnost Dagobertovi.Smo odpovdaje ji popuzen pravil:"I zem, kterou mme, je Dagobertova i my jsme jeho, jestlie vak nad uchovati s nmi ptelstv." Sicharius ekl:"Nen mon , aby kesan a sluhov bo mohli uzavrat ptelstv se psy." Smo proti tomu povdl:"Jestlie vy jste sluhov bo, zatm co vy proti Bohu jednte, my jsme si vzali dovolen zuby vs roztrhati."Sicharius byl vyhnn z dohledu Smova. Kdy toto oznmil Dagobertovi, Dagobert pyn pike sebrati vojsko z celho krlovstv Austrasijc proti Smovi a Vendm; tu vojsko vtrhne temi spodanmi zstupy na Vendy , ba i Langobardi, koupeni Dagobertem, takt neptelsky vythli na Slovany. Slovan se proti nim pipravili a na tch i jinch mstech vojsko Alaman s vvodou Chrodobertem zvtzilo na zem, na kter vtrhlo.Langobardi takt zvtzili a Alamani a Langobardi s sebou pivedli velmi velk poet zajatc ze Slovan.Austrasijci vak, kdy pitrhli k hradu Wogastisburg, kde se opevnilo velmi etn vojsko statench Vend, obklili jej, bojujce po ti dny, a tu je meem zabito mnoho z vojska Dagobertova, aodtud zbable, zanechvajce vechny vlen stany a vci, kter mli, vracej se k vlastnm sdlm. Potom hojnou odplatou vpadvaj Vendov do Durynska a ostatnch kraj krlovstv Frank za elem plenu; ba i Dervan, vvoda kmene Srb, kte byli z rodu Slovan a ji dvno patili ke krlovstv Frank, pidal se se svmi ke krlovstv Smovu.A to vtzstv , kterho Vendov proti Frankm dobyli, ne tak zskala statenost Slovan jako zmalomysleni Austrasijc, kdy vidli , e s Dagobertem v nenvist a neustle budou olupovni.
Pepsno z knihy Djiny eskho sttu v dokumentech , Zdnek Vesel

Poznmky:
/1/ - Existuj jet dva vhradn tendenn spisy z 9.stolet, ale oba l spor Sma a Dagoberta naprosto odlin (tendenn) od jejho vzoru, tedy Kroniky tak eenho Fredegara. Jedn se o "iny krle Frank Dagoberta I." ( Gesta Dagoberti I. regnis Francorum ) a "Obracen Bavor a Korutanc na vru" (Conversio Bagoarirum et Carantanorum).
Pouit literatura:
L.E.Havlk; Kronika o Velk Morav
Michal Lutovsk, Naa Profanov; Smova e
Zdenk Vesel; Djiny eskho sttu v dokumentech

Autor: Jakub Novk