Staroměstská exekuce a její oběti

pravěk, starověk, novověk, moderní období

Moderator: Ježek

Byla tato exekuce adekvátní provinìní popravených?

Jednoznaènì ano, postavili se proti svému panovníkovi.
4
17%
Spíše ano.
4
17%
Nebyla, protože vítìz neprojevil špetku velkorysosti k poraženému.
12
52%
Spíše ne.
2
9%
Nevím, nejsem si jist.
1
4%
 
Total votes: 23

User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Unread post by Jiří Motyčka »

Dagmar wrote:
KOMOÑ wrote:Nemohla bys sehnat eštì jeden (jinej)obrázek.Totiž v pozadí na nebi se vytvoøil údajný útvar trošku podobný logu Mcdonalda.Takto zakreslen byl podle oèitých svìdkù!
Bylo to pøisuzováno nìjakému nadpøirozenému jevu.
Našla jsem jen tento obrázek, ale logo na nìm nevidím...
Jedná se patrnì o tuto dobovou rytinu
Image
kde se nad obzorem klenou 2 duhy, které patrnì KOMOÒovi pøipomínají logo známého fast foodu a symbolu globalizace...

Tato duha se údajnì objevila záhy po východu slunce onoho inkriminovaného dne a bylo na to pohlíženo s velikým podivem, nebo dva dny pøed dnem popravy nepršelo...
Last edited by Jiří Motyčka on 11 Jun 2007 22:36, edited 1 time in total.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Harantùv delfín

Unread post by acoma »

Tohle je, prosím pìknì, obrázek z Harantova cestopisu a je to delfín.:shock: :lol: :lol:

Image
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Harantùv delfín

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

acoma wrote:..obrázek z Harantova cestopisu a je to delfín
No, døív ještì nebyly tak inteligentní a neškodní... :lol:
User avatar
Dagmar
Knìžna
Posts: 220
Joined: 05 May 2007 13:32
Location: Praha

Unread post by Dagmar »

Jiøí Motyèka wrote: ...
Jedná se patrnì o tuto dobovou rytinu
...
Já mám ještì jiný obrázek... ale znamení žádné:evil:
Image
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Záhada ?

Unread post by Jiří Motyčka »

Staromìstské popravy ... 1621 pøedznamenaly jednu z nejvìtších záhad našich dìjin
:shock: Proboha, jakou... :? :?: :roll:
User avatar
Dagmar
Knìžna
Posts: 220
Joined: 05 May 2007 13:32
Location: Praha

Re: Záhada ?

Unread post by Dagmar »

Jiøí Motyèka wrote:
Staromìstské popravy ... 1621 pøedznamenaly jednu z nejvìtších záhad našich dìjin
:shock: Proboha, jakou... :? :?: :roll:
Touto záhadou je asi myšleno neznáné místo uložení hlav popravených pánù. :?:
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Martin Fruwein

Unread post by Jiří Motyčka »

Katerina wrote:
Viola wrote:
acoma wrote:Martin Fruwain prý nevydržel psychický nátlak a spáchal sebevraždu ještě před popravou. Nicméně i jeho ostatky stejně potom zhanobili při exekuci.
Ten se prý radší dokonce oběsil sám. :cry:
Já četla, že skočil do Jeleního příkopu...
Ještě malou poznámku k nešťastnému Martinu Fruweinovi.
Někteří historici ho považují za 28. oběť staroměstské exekuce. Myslím, že oprávněně, neboť kdyby nespáchal sebevraždu tím, že vyskočil z okna Bílé věže, nečekalo ho nic dobrého. Ano, kat Mydlář dodatečně "zhanobil" jeho mrtvolu (netřeba zabíhat do podrobností), ale jeho hlava nebyla umístěna na mostecké věži s ostatními, nýbrž skončila údajně na šibenici umístěné na Koňském trhu. Tímto dodatečně vykonaným ortelem tak vlastně Martin rozšířil počet odsouzených na smrt na 28...
Last edited by Jiří Motyčka on 22 Jun 2011 22:59, edited 1 time in total.
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Stavovské povstání bylo zamìøeno pøedevším proti katolíkùm.Vede mne k tomu konfiskace jejich majetku na moravì,v èechách byly nièeny katolické kostely vèetnì zaøízení chrámu sv. Víta,plenìna mìsta i obce.Napø. táborsko žatecko lounsko,prácheòsko.Zde se proti stavùm organizuje mezi sedláky rebelie,nejvìtší je na táborsku.Umuèení Jana Sankandra je dalším obrazem té doby.Nesmí se zapomenout na úlohu èecha Slavaty z Chlumu a Košumberka,který po vyhození z okna a vyléèení v Teplicích organizoval na dvoøe Ferdy odplatu a potrestání stavù-exemplárnì jak píše Jiøí jinde.Moc dobøe vìdìl kam sáhnout.Pøitom jeho pøedkové byly pøátelé a podporovatelé Jana Husa ...
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Protestanti

Unread post by Jiří Motyčka »

Nechci se zastávat protestantù. Toho jsem dalek, protože tady ve mnì vždy pøeváží objektivní historik nad øeknìme protestantem. Nebo se aspoò o to ze všech sil snažím...
Je tøeba si však uvìdomit, co bylo prapøíèinou stavovské rebelie. Byla to jednoznaènì rekatolizace, která zapoèala dávno pøed Bílou horou. V mnohých stále pøetrvává "povìra", že rekatolizace zapoèala až po Bílé hoøe. Opak je pravdou. Napø. naprosto diskriminující postavení v "konfesionalizované" spoleènosti mìla Jednota bratrská vycházející ze zcela legální kalvínské konfese. Jednoduché to nemìli ani novokališníci. (Paradoxnì relativnì nejlépe na tom byli starokališníci, jejichž konfese byla povolena na základì obnovených Jihlavských kompaktát.) O èem píšeš ty, Georgi, to už bylo v dobì, kdy vzájemné animozity oboustrannì pøerostly únosnou mez a pohár vzájemné tolerance pøetekl. Ale to už je jiná story. U každé dìjinné krize je tøeba se ptát vždy po její pøíèinì...
Georg wrote:Stavovské povstání bylo zamìøeno pøedevším proti katolíkùm...
Last edited by Jiří Motyčka on 28 Nov 2007 09:19, edited 1 time in total.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Protestanti

Unread post by Viola »

Jiøí Motyèka wrote:Byla to jednoznaènì rekatolizace, která zapoèala dávno pøed Bílou horou.
To mi pøipomíná jednu historku ještì z gymplu, kdy jsme mìli v písemce spojit panovníky a typiké události jejich vlády. Jednou z tìch událostí byla snaha o rekatolizaci, k Rudolfovi II., ka to ovšem nikdo z nás nedal, nebo jsme poøád vycházeli z všeobecné pøedstavy o Rudolfovi jako o tom hodném strýèkovi z Císaøova pekaøe, co sídlí v Praze a Èechy má radìji než RAkušáky...
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Protestanti

Unread post by Jiří Motyčka »

Bohužel Rudolf II. byl vychován na bigotnì katolickém španìlském dvoøe. Jeho Majestát, jež si na nìm vynutili protestantští stavové, jen fatální støetnutí na nìjaký èas oddálil...
Relativnì nejlépe se nekatolíci mìli za Maxmiliána II. resp. Matyáše. To bigotní katolík Ferdinand II. již dlouho nenechával nikoho na pochybách, jak to bude po jeho korunovaci a nad èeskou protestantskou scénou se pomalu zaèalo smrákat. Tento soumrak vrcholí dnem 21. èervnem 1621 následovaným Obnoveným zøízením zemským.
Viola wrote:...Jednou z tìch událostí byla snaha o rekatolizaci, k Rudolfovi II., ka to ovšem nikdo z nás nedal, nebo jsme poøád vycházeli z všeobecné pøedstavy o Rudolfovi jako o tom hodném strýèkovi z Císaøova pekaøe, co sídlí v Praze a Èechy má radìji než RAkušáky...
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Kašpar Kaplíø ze Sulevic

Unread post by Jiří Motyčka »

Nejstarším hrdinou ohyzdného divadla na staromìstském rynku ve vídeòské režii se stal rytíø Kašpar Kaplíø ze Sulevic, kterému v dobì popravy bylo 86 let. Pøed defenestrací zastával významný úøad císaøského rady. Po vypuknutí povstání patøil k nejradikálnìjšímu Thurnovu køídlu, za stavovského povstání byl zvolen èlenem direktoria a za vlády zimního krále byl zemským písaøem. Po Bílé hoøe na nìho pøíbuzní zaèali naléhat, aby vzhledem ke svému vìku požádal o milost a aby se poddal císaøi. Je tøeba objektivnì konstatovat, že této žádosti by bylo patrnì vyhovìno a že byla do samého konce oèekávána a jaksi se s ní i poèítalo. Hrdý a své konfesi oddaný Kašpar Kaplíø tuto možnost kategoricky odmítl.
V této souvislosti je tøeba ještì poznamenat, že tento starobylý vladycký rod je pøipomínán již v r. 1240 a od dob èeské reformace se Kaplíøové hlásili k utrakvistické víøe. Kaplíø ze Sulevic se stal svým vyznáním stoupencem luteránské augsburské konfese, konfese, která byla v èeských zemích oficiálnì povolena.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Katerina wrote:Václav Budovec z Budova - zcestovalý, vzdìlaný šlechtic, sám literárnì èinný, s kontakty po celé Evropì, - dle soudobých pramenù : muž lpící na právu a velmi stateèný ..... takový neutíká
Budovec postavil zámek v Mnichovì Hradišti, který pøešel po bitvì na Bílé hoøe do vlastnictví Albrechta z Valdštejna. Valdštejn je také v Hradišti od r. 1784 pohøben.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
martina.mydlarova
Poddaný
Posts: 2
Joined: 26 Jun 2007 10:50

Re: cena popravených

Unread post by martina.mydlarova »

acoma wrote:Mistr Mydláø si za popravu všech pánù naúètoval 584 kop míšeòských pro sebe a svou èeládku. Za tuto sumu se v tu dobu dal koupit dùm. Zemský místodržící Karel z Lichtenštejna byl velkorysý - dal mu dokonce 634 kop míšeòských. Konfiskace majetku obìtí nebyly zanedbatelné....
Kde bych se mohla dozvedet neco vic o katu Mydláøi a jeho životì?Existují nìjaké dokumenty z èeho èerpat díky
Martina Mydláøová
martina.mydlarova
Poddaný
Posts: 2
Joined: 26 Jun 2007 10:50

kat Mydláø

Unread post by martina.mydlarova »

Rada,bych se dozvìdìla nové vìci o katu Mydláøi,který popravil 27èeských pánù na Staromìstském namìstí. Nìco o jeho životì atd..Napište co vite budu ráda za cokoliv diky :D
Martina Mydláøová
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: cena popravených

Unread post by Jiří Motyčka »

martina.mydlarova wrote:...Kde bych se mohla dozvedet neco vic o katu Mydláøi a jeho životì?...
Napø.
Štorkán Karel: Kat Jan Mydláø. Ve službách císaøù. Pøedmluva Jan Halada. Sedistra Praha, 1997.

Svátek Josef: Pamìti kata Mydláøe. Výbor ze ètyøsvazkového cyklu Josefa Svátka Pamìti katovské rodiny Mydláøù v Praze. Albatros Praha, 1970. http://www1.vltava.cz/store/GoodsDetail ... nce=zbsevl

Krejèí Karel: Praha legend a skuteèností. Panorama Praha, 1981.
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Unread post by elizabeth »

Martino, já Tì zde zdravím. Je tady téma Staromìstská exekuce a její obìti v kategorii Ostatní období. Možná tam aspoò èást odpovìdí najdeš. Èetla jsi již toto téma?
nepa

Nathanaél Vodòanský z Uraèova - pøedci resp. potomci

Unread post by nepa »

Nemáte nìkdo informace o pøedcích resp. potomcích výše zmínìného m욝ana? A vùbec, jakékoli materiály, informace k této osobì by byly velice vítány!

Pøedem moc dìkuji
nepa
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Nathanaél Vodòanský z Uraèova - pøedci resp. potomci

Unread post by Viola »

nepa wrote:Nemáte nìkdo informace o pøedcích resp. potomcích výše zmínìného m욝ana? A vùbec, jakékoli materiály, informace k této osobì by byly velice vítány!
Ahojky,
nechci mluvit za ostatní, ale obávám se, že jsme ty informace našli na netu :( .
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Harant pro nedockave kmety...:)

Unread post by acoma »

http://citanka.cz/harant/ - Cesta z Království Èeského do Benátek, odtud do zemì Svaté, zemì Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateøiny v Pusté Arábii
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!