Jindřich III. z Valois nebo francouzský

pravěk, starověk, novověk, moderní období

Moderator: Ježek

User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Jindřich III. z Valois nebo francouzský

Unread post by elizabeth »

Nevím, zda by tento král uspìl z hlediska èeských dìjin natolik, že bychom mu zakládali samostatné téma. Srovnáme-li ho s jeho pøedchùdci Františkem I., Jindøichem II. a Karlem IX., byl by z nich jistì na tom daleko hùøe, nebo je zajisté nejménì znám napø, dítkám školním. A jeho následník Jindøich IV. francouzský se øadí k nejvýznamnìjším francouzským panovníkùm vùbec. Snad jen František II., manžel Marie Stuartovny a starší bratr našeho Jindøicha by mu mohl v neproslulosti konkurovat.

Jindøich III. se narodil roku 1551 jako tøetí syn Jindøicha II. francouzského a Kateøiny di Medici. Jeho role v tragické Bartolomìjské noci roku 1572 je zahalena ponìkud zkreslenými informacemi z románù ( napø. Alexandre Dumas st., ale i Robert Merle a další) V roce 1573 -75 byl polským králem, ale z Polska byl vypuzen opozicí pro nedodržování závazkù vùèi šlechtì. Po smrti svého bratra Karla IX. se vrátil do Francie a vládl do roku 1589, kdy byl zavraždìn dominikánským mnichem Jacquesem Clementem. Jaký byl Jindøich III. :?:

Byl prý obdaøen zvláštním a znepokojivým šarmem, byl vysoký, hubený a elegantní ( no mì by se zaruèenì líbil :wink: ), dokázal být pøívìtivý i uštìpaèný, byl nadán velikou inteligencí a byl pøirozenì liberální. Respekt však vzbudit nedokázal. Byl totiž nadmíru marnivý a pøíliš dbal na svùj vzhled ( ještì víc než já :lol: ). Navíc se zdržoval ve spoleènosti podezøelých milcù, øíkal jim "mignons" a obèas se na slavnosti oblékal jako žena. Zaèalo se mu øíkat "princ sodomský", aèkoliv byla také veøejnì známá jeho láska k manželce Luise Lotrinské.

Francouzi a zejména Paøížané zaèali srovnávat mužného Jindøicha de Guise s králem Jindøichem a de Guise z toho pro nì vyšel podstatnì líp, aèkoliv narozdíl od Jindøicha byl velmi nesnášenlivý a dosti bigotní katolík. Aèkoliv si de Guise sledoval pøedevším své vlastní zájmy, maximálnì zájmy své rodiny, jevil se francouzským katolíkùm jako žádoucí vùdce. Prázdná státní pokladna ( kromì Jindøichova pøirozeného liberalismu) donutila krále ke smíølivé politice vùèi hugenotùm, kterým byla zaruèena místa, kde se mohli shromažïovat , svoboda kultu i právo na jakékoliv zamìstnání. Stalo se tak roku 1576 tzv. Monsieurovým mírem. Na protest proti tomu se zrodila idea katolické Ligy, podporované Španìlskem ( Filip II. Španìlský nebo Habsburský :) ), do jejíhož èela se postavil Jindøich de Guise.

Jedna vìc byla velmi velmi problematická - Jindøich nebyl nijak silný král, za své syny vládla dlouho královna matka Kateøina Medicejská a žádný z posledních francouzských králù nemìl legitimního syna. Jindøich ani nelegitimního, aèkoliv ve vztahu ke své manželce královnì Luise se velmi snažil. Tak se pomalu ale jistì stáváme svìdky vymøení dalšího evropského rodu - tentokrát Valois. Za následníka si Jindøich zvolil jiného Jindøicha -již zmiòovaného Navarrského krále, jež se proslavil jako Jindøich IV. Guisové reagovali vyrobením dokumentu odvozujícího jejich pùvod od Ludvíka Svatého. Královna-matka Kateøina i král Jindøich pøemlouvali Jindøicha ( zatím ho budeme nazývat Navarrským), aby pøestoupil na katolickou víru, s èímž Jindøich Navarrský otálel nebo by pøišel o své stoupence a vydal by se na milost i nemilost svým nepøátelùm. To byla ovšem znaèná rána pro krále Jindøicha, nebo Jindøich Navarský, setrvávaje na hugenotské víøe nemohl být korunován francouzským králem.

Králi Jindøichovi nezbylo než se sklonit pøed Ligou i Guisy. V roce 1585 jim ustoupil a zrušil hugenotùm chránìná místa. Èinil tak proti své vùli, vìdìl, že jeho opatøení vyvolají válku a nemìl jí jak èelit ( byl bez penìz). Vzniknuvší válka je nazývána válkou tøí Jindøichù ( krále, Guise, Navarrského). Paøíž, zfanatizována mnichy a Guisovou sestrou, se postavila proti králi. Král zakázal Guisovi vstup do hlavního mìsta, ale Guise pøesto pøišel a byl vítám s nesmírným nadšením Paøížanù -"A žije Guise", na níž odpovìdìl s hranou skromností: " Ale pøátelé, to je pøíliš... Volejte pøece 'A žije král' =P~ ". Král Jindøich se postavil se svými vojsky na odpor, ale neobstál a byl nucen uprchnout do Blois. Guise ho uprchnout nechal a ukázalo se, že mìl tohoto èinu litovat. Pierre de L'Estoile k tomu poznamenává " je tøeba být Caesarem anebo vùbec nikým. Vévoda de Guise, aè velmi pozdì, to nakonec uznal." Krále v Blois chránila tzv. "pìtaètyøicítka", což byla skupina mladých, odvážných a ke všemu odhodlaných šlechticù. Chránila a èekala na jeho pøíkazy. A pøíkaz pøišel - zabít vzpurného poddaného, ohrožujícího krále - Jindøicha de Guise. Guise spoléhal na královu slabost. "Neodváží se", pravil, ale král se odvážil i bez porady s královnou matkou a Jindøich de Guise byl zavraždìn na zámku v Blois, kam byl pozván na poradu. Také Guisùv bratr kardinál byl zatèen a zavraždìn halapartnou. Královna matka, vidíc, jak se hroutí francouzské království a jak neomylnì kráèí do rukou Jindøicha Navarrského se zhroutila a zanedlouho zemøela.

Král Jindøich byl paøížskými kazateli oznaèen "tyranem" a "Jindøichem III., kdysi francouzským králem". Liga mu øíkala "pan Jindøich z Valois". Král Jindøich se znovu obrátil na svého navarrského švagra a bratrance. Uzavøeli spolu pøímìøí a oblehli Paøíž. Jindøich Navarrský válce rozumìl. Liga zaèala prohrávat a v beznadìji vyzvala ke zloèinu na králi - ke královraždì. Volali po nìkom, kdo by pomstil vraždy z Blois. Ve fanatickém mnichu Jacquesi Clémentovi ho nalezli... Stejnì ale nedokázali zvítìzit nebo po následné konverzi se stal francouzským králem JIndøich Navarský jako Jindøich IV. a vládl rozumem a laskavostí, nikoli silou a krutostí.

A teï po seznámení s osobou krále Jindøicha III. mi dovolte položit otázky:

1. Jak se díváte na otázku vraždy de Guise, mìl na to král Jindøich právo?

2. Jindøich III. a Polsko - tady bych se snažila získat informace hlavnì z polské strany, já jich moc nemám. :(

3. Otázka královraždyXvraždy na tyranovi. Jak se na to díváte a kde vidíte hranici?
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Unread post by elizabeth »

Milí kolegové, než mì "zdupete", že jsem mìla téma napsat jako èlánek, pak slibuji, že po získání info od vás a zejména z polské strany :D, tak posléze uèiním a sem umístím odkaz, jako jsem to provedla u Richenzy.
User avatar
jur
Pán
Posts: 234
Joined: 18 May 2007 09:49
Location: Polonia

Re: Jindøich III. z Valois nebo francouzský

Unread post by jur »

elizabeth wrote: 2. Jindøich III. a Polsko - tady bych se snažila získat informace hlavnì z polské strany, já jich moc nemám. :(
7.07.1572 zemrel Zygmunt August, posledni Jagiellovec na trunu Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Nastalo interregnum a slechta poprve v historii mela volit krale (pol. wolna elekcja). Volit mohl kazdy slechtic, a kazdy mel jeden hlas, nezavisle na majetku. Kandidatu bylo nekolik, asi nejserioznejsi byli Ivan IV Hrozny, Ernest Habsburg a Jindrich de Valois (Henryk Walezy). Ivan IV mel v programu odtrhnuti Litvy od Polska a proto odpadl, Habsburga podporovala katolicka cirkev, pocitali s tim, ze kdyby zvitezil, Rzeczpospolita by se stala spojencem Habsburgu ve valce s Tureckem - to se slechte nelibilo, protoze nevidela smysl jit do valky za cizi zajmy - Rzeczpospolita mela s Tureckem dobre vztahy.
Tady mala zajimavost : behem elekce 1573 nemecky cisar dostal ne prilis dobry napad - jmenoval svymi vyslanci dva Cechy. Jeden z nich, Vilem z Rozmberka, si dobyl tak velkou popularitu, ze cast slechty nenadale prihlasila jeho kandidaturu. Oba Cesi dobre prali Rzeczypospolitej. Jednou, kdyz si v noci popili se senatory, zacali je otevrene varovat pred Habsburgem. :D
Na konec slechta zvolila Jindricha de Valois. Drive, nez mohl byt korunovany, musel zaprisahnout tzv. articuli henriciani - byla to vlastne ustava Rzeczpospolitej, a pacta conventa - tu byl program, napsany slechtou, ktery se pristi kral zavazoval realizovat. Situace byla zajimava - bojujici katolik, clovek, ktery se ucastnil Noci sv. Bartlomeje, mel prisahnout dodrzovani nabozenske tolerance - tak, jak je zarucovala slechte Konfederacja Warszawska 1573, sepsana prave pod vlivem udalosti v Parizi. Jindrich prijel do Krakowa v lednu 1574, behem korunovace zaprisahl articuli henriciani - odmitl ale prisahat kazdy clanek zvlast, s vyjimkou Konfederacji Warszawskiej. Prisahl take pacta conventa. V Polsku byl do cervna, utekl v noci z 18 na 19.06.1574, kdyz dostal informaci o smrti bratra, Karla IX. Nicim zvlastnim se v Polsku nevyznamenal, mel malo casu. :D
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Jindøich III. z Valois nebo francouzský

Unread post by Jiří Motyčka »

elizabeth wrote:...Jak se díváte na otázku vraždy de Guise, mìl na to král Jindøich právo?...
Ne, protože na vraždu resp. pøíkaz k vraždì nemá "právo" ani král. Vražda zùstane vraždou.
Mohl ho dát uvìznit, odsoudit a odkázat do vyhnanství. Na to by už nìjaké právní odstavce našel... :wink:
User avatar
jur
Pán
Posts: 234
Joined: 18 May 2007 09:49
Location: Polonia

Re: Jindøich III. z Valois nebo francouzský

Unread post by jur »

elizabeth wrote: 1. Jak se díváte na otázku vraždy de Guise, mìl na to král Jindøich právo?
V tomto pripade tezko mluvit o jakemkoliv pravu.
Lid nazyval Jindricha III "Novym Herodem", jeho vlastni matka ho zvala "Le Roi de Rien".
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Re: Jindøich III. z Valois nebo francouzský

Unread post by elizabeth »

jur wrote:
elizabeth wrote: 1. Jak se díváte na otázku vraždy de Guise, mìl na to král Jindøich právo?
V tomto pripade tezko mluvit o jakemkoliv pravu.
Lid nazyval Jindricha III "Novym Herodem", jeho vlastni matka ho zvala "Le Roi de Rien".
O té "vraždì" kardinála de Guise: z 1. pøíspìvku:
Také Guisùv bratr kardinál byl zatèen a zavraždìn halapartnou. Královna matka, vidíc, jak se hroutí francouzské království a jak neomylnì kráèí do rukou Jindøicha Navarrského se zhroutila a zanedlouho zemøela.
Tam to nebyla vražda, ale poprava. Ale upøímnì øeèeno: Jindøich III. Francouzský by se dal kladnì hodnotit možná ještì jako èlovìk, ale v žádném pøípadì ne jako král. Kromì toho, že svìøil království do rukou JIndøicha Navarrského neudìlal bìhem svého panování snad úplnì dobøe ani jedinou vìc. Kdyby zùstal bratrem krále ( nebyl prý ani pøi své zženštilosti špatný vojevùdce), snad by bylo jeho hodnocení lepší. Takto se pøikláním k vám - NE, Jindøich nemìl právo zavraždit pana vévodu de Guise, a už byl de Guise jakýkoliv a pro mì to dìlá kaòku i na JIndøichovi jako èlovìku, nejen jako králi.
Jure, díky za pøíspìvek o Jindøichovì pùsobení v Polsku.
User avatar
jur
Pán
Posts: 234
Joined: 18 May 2007 09:49
Location: Polonia

Re: Jindøich III. z Valois nebo francouzský

Unread post by jur »

elizabeth wrote:
( nebyl prý ani pøi své zženštilosti špatný vojevùdce),
Jindrich III 27.03.1570 (nemel tehdy jeste ani 19 let) dostal od papeze cestny mec (presneji receno pol. szpada, nevim, jak cesky) a klobouk za vitezstvi nad francouzskymi protestanty pod Montcontour. Polsky poslanec, Marcin Leœniowolski, byl pod La Rochelle behem oblezeni, a potvrdil velkou osobni odvahu Jindricha III.
Jure, díky za pøíspìvek o Jindøichovì pùsobení v Polsku.
K volbe Francouze vedly v Polsku m. jin. :
- dobre vztahy Francie s Tureckem, Rzeczpospolita je take chtela udrzet,
- nadeje na otevreni francouzskeho trhu s obilim - litevsko - polska unie byla vyvozcem obili, zivila napr. Niderlandy,
atd.
Slo by jeste pridat, ze Jindrichovi zalezelo na vitezstvi ve volbach. Slechta by nejradeji videla na trunu Annu Jagiellonku, sestru zemreleho Zygmunta Augusta, tzn. rada by ji pridala nekoho vhodneho na manzela - Anna Jagiellonka byla svobodna. Dva kandidati - Jindrich a Ernest Habsburg - prohlasili prostrednictvim svych vyslancu, ze - pokud budou zvoleni, tak se s ni ozeni. Pokud si dobre pamatuju, eventualni pristi manzelka byla starsi od Jindricha o 28 let, a od Ernesta o 30 let. Anna podporila Jindricha a asi to rozhodlo o jeho vitezstvi. Po korunaci Jindrich se snatkem moc nespechal, nenapsali mu to do smlouvy, tak neslo na nem tento snatek vynutit, a pak utekl. :D
Podle mne, Henryk Walezy, jako clovek vychovany v tradici absolutistickeho statu, by mel velke tezkosti, kdyby vladl Rzeczpospolit¹ dele. Slovo Rzeczpospolita znamena res publica, byla to slechticka republika, stat mnoha narodu a take nabozensky pluralisticky. Pravoslavne slechty bylo cca. 40 az 60 %, zbytek katolici, kalvini, luterane, trochu antitrinitaru (pol. arianie), byla take slechta muslimska - litevsti Tatari, kterych potomkove ziji v Polsku dodnes. Jednim z cinitelu, ktere byly spojivem statu, byla zasada svobody nabozenstvi, zapsana v Konfederacji Warszawskiej. Nabozenska svoboda byla tak velka, ze napr. zakazovala panu vnucovat poddanym sedlakum svoji viru - tedy uplny protiklad zasady cuius regio eius religio. Krome toho slechta mohla - za urcitych podminek - vypovedet poslusnost krali - dnes by se reklo impeachment. :D
Kral Rzeczpospolitej mel dost nastroju vladnuti, ale absolutnim vladcem nemohl byt. Nevim, jak by se tady Jindrichovi vladlo, asi tezko.
Last edited by jur on 08 Jun 2007 16:21, edited 3 times in total.
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Re: Jindøich III. z Valois nebo francouzský

Unread post by elizabeth »

jur wrote:.. Anna podporila Jindricha a asi to rozhodlo o jeho vitezstvi. Po korunaci Jindrich se snatkem moc nespechal, nenapsali mu to do smlouvy, tak neslo na nem tento snatek vynutit, a pak utekl. :D
Tøeba už mìl rád tu svoji Louisu Lotrinskou. :lol: Ale vážnì, má nìkdo pøístup do podrobných dìjin Francie a našel by, kdy se Jindøich III. Francouzský oženil s Louisou Lotrinskou? Bezdìtná láska až za hrob... Co pochodù s flagelanty, co cest k pramenùm a na poutní místa a vše k nièemu...
Jure, co je vlastnì to "Le Roi de Rien"? Král èeho nebo jaký? Já francouzštinu neovládám.
jur wrote:...
Jondrich III 27.03.1570 (nemel tehdy jeste ani 19 let) dostal od papeze cestny mec (presneji receno pol. szpada, nevim, jak cesky) a klobouk za vitezstvi nad francouzskymi pretestanty pod Montcontour. Polsky poslanec, Marcin Leœniowolski, byl pod La Rochelle behem oblezeni, a potvrdil velkou osobni odvahu Jindricha III.
Což potvrzuje, že asi nestát se králem, byl by vynikající vojevùdce a jeho hodnocení by možná daleko pøedèilo JIndøicha de Guise i v oèích Paøížanù. :D :D :)
User avatar
jur
Pán
Posts: 234
Joined: 18 May 2007 09:49
Location: Polonia

Re: Jindøich III. z Valois nebo francouzský

Unread post by jur »

elizabeth wrote:
jur wrote:.. Anna podporila Jindricha a asi to rozhodlo o jeho vitezstvi. Po korunaci Jindrich se snatkem moc nespechal, nenapsali mu to do smlouvy, tak neslo na nem tento snatek vynutit, a pak utekl. :D
Tøeba už mìl rád tu svoji Louisu Lotrinskou. :lol:
Laska je laska, a politika je politika.:D
Jure, co je vlastnì to "Le Roi de Rien"?
Le Roi de Rien = Kral Niceho
Podle vseho Jindrich III byl korunovany v Reims 13.02.1575, a o dva dny pozdeji, 15.02., se ozenil s Louise de Lorraine. Snatek uzavreli take v katedrale v Reims.
Zdroj : francouzska Wikipedie - moc takovym zdrojum neverim, ale snad v tomto pripade ...
Stoi tam napsano :
Il est sacré à Reims le 13 février 1575 sous le nom d'Henri III et le 15 février il épouse Louise de Lorraine.
Francouzstinu jsem se ucil uz dost davno, ale jeste neco snad pamatuji. :)
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Re: Jindøich III. z Valois nebo francouzský

Unread post by elizabeth »

jur wrote: Le Roi de Rien = Kral Niceho
což má opodstatnìní, protože po té, co se JIndøich de Guise zmocnil Paøíže už vlastnì Jindøich III. nepanoval nièemu, leda Blois a svým Pìtaètyøiceti. Zbytek ovládali Navarrský a de Guise.
jur wrote: Podle vseho Jindrich III byl korunovany v Reims 13.02.1575, a o dva dny pozdeji, 15.02., se ozenil s Louise de Lorraine. Snatek uzavreli take v katedrale v Reims.
Zdroj : francouzska Wikipedie - moc takovym zdrojum neverim, ale snad v tomto pripade ...
Stoi tam napsano :
Il est sacré à Reims le 13 février 1575 sous le nom d'Henri III et le 15 février il épouse Louise de Lorraine.
Pokusím se ovìøit u kolegy je rodilý Francouz a dobøe mluví èesky a snad bude vlastnit i nìjaké velké dìjiny Francie ve 20 dílech. :wink:
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: Jindøich III. z Valois nebo francouzský

Unread post by Katerina »

elizabeth wrote: A teï po seznámení s osobou krále Jindøicha III. mi dovolte položit otázky:

1. Jak se díváte na otázku vraždy de Guise, mìl na to král Jindøich právo?

2. Jindøich III. a Polsko - tady bych se snažila získat informace hlavnì z polské strany, já jich moc nemám. :(

3. Otázka královraždyXvraždy na tyranovi. Jak se na to díváte a kde vidíte hranici?
1. Také se pøikláním k názoru, že to byla poprava, poprava vzbouøence. Okolnosti mu neumožnovaly øádný postup, proces, odsouzení a øádná poprava, na to byl Jindøich III. pøíliš slabý, témeø všichni stáli proti nìmu, svou roli zde sehrála katolická církev a její nenávist k reformovaným, vlastní matka se zøejmì nedokázala rozhodnout jakou hru bude hrát ona a èekala jak se situace vyvine, paøížský lid stál na stranì ligy a Guise mìl situaci dost pevnì v rukou, nátlak Španìlù...

Jediný spojenec byl Navarský . Z dnešního hlediska bychom myslím mohli oznaèit Guise za vlastizrádce, vždy spojené usílí španìlských a francouzských katolíkù bylo evidentní. Jindøich zachraòoval sebe a pøipustila bych, že i Francii, "svobodnou" Francii.
Cíl ušlechtilý prostøedek ostudný . Ale šlo to vùbec jinak, kromì rezignace, prohry, obìtování sebe i království ???

3. Jezuitské vyhlášení možnosti tyranovraždy, pøièemž o tom, kdo je a kdo není tyranem považuji za sice brilantní politický tah, ale neskuteènì hanebnou vìc.
Bylo to vlastnì takové povolení zabíjet. Zabíjet ty, na které otcové jezuité ukážou, bez ohledu na jejich postavení. Takový terorismus v malém. Nikdo si nemohl být jistý na koho ukážou, takže slabší povahy si asi velmi dobøe rozmýšleli jak se chovat a ke komu se pøiklonit. Toto zastøené zastrašování bylo nepochybnì jedním z úèelù celé té vìci.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Èlánek na stránkách

Unread post by elizabeth »

Na stránkách se vèera objevil èlánek o Jindøichovi III. Francouzském, této rozporuplné a mé oblíbené (jak jinak :lol: ) historické postavì. Chtìla bych touto cestou podìkovat Tekle a Violce za rady, proètení a korekce.
A samozøejmì Ježkovi za uveøejnìní na stránkách.
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
jur
Pán
Posts: 234
Joined: 18 May 2007 09:49
Location: Polonia

Re: Èlánek na stránkách

Unread post by jur »

elizabeth wrote:Na stránkách se vèera objevil èlánek o Jindøichovi III. Francouzském, této rozporuplné a mé oblíbené (jak jinak :lol: ) historické postavì.
Dobre napsano. :palec:
Prirovnani rozsahu pravomoci krale Rzeczypospolitej a benatskeho dozi je podle mne spravne. :)

Henryk Walezy (Jindrich III) pred korunaci na polskeho krale prisahl nasledujici pacta conventa (volebni program) :

* vzdelavani polske mladeze v Parizi
* splaceni dluhu Zygmunta Augusta
* uzavreni snatku se sestrou Zygmunta Augusta - padesatiletou Annou Jagiellonkou
* udrzovani polsko - francouzskeho spojenectvi
* "dovoz" par tisic pechoty proti Ivanovi IV Hroznemu
* pozvani zahranicnich vedcu do Krakovske akademie
* vynalozit kazdy rok 450 tisic zlotych na potreby Polska z vlastnich zasob
* poslani francouzskeho namornictva na Balticke more
* rekonstrukce polskeho namornictva
* vytvoreni Rzeczypospolitej Trojga Narodów - tretim clenem se mela stat Ukraina nebo Moskva
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Unread post by elizabeth »

jur wrote:
elizabeth wrote:Na stránkách se vèera objevil èlánek o Jindøichovi III. Francouzském, této rozporuplné a mé oblíbené (jak jinak :lol: ) historické postavì.
Dobre napsano. :palec:
Prirovnani rozsahu pravomoci krale Rzeczypospolitej a benatskeho dozi je podle mne spravne. :)
Dìkuji. Kdyby ale byl Jindøich vìdìl, jak dopadne, možná by byl radìji králem ve studeném Polsku než ve sladké Francii. :D

jur wrote: Henryk Walezy (Jindrich III) pred korunaci na polskeho krale prisahl nasledujici pacta conventa (volebni program) :

* vzdelavani polske mladeze v Parizi
* splaceni dluhu Zygmunta Augusta
* uzavreni snatku se sestrou Zygmunta Augusta - padesatiletou Annou Jagiellonkou
* udrzovani polsko - francouzskeho spojenectvi
* "dovoz" par tisic pechoty proti Ivanovi IV Hroznemu
* pozvani zahranicnich vedcu do Krakovske akademie
* vynalozit kazdy rok 450 tisic zlotych na potreby Polska z vlastnich zasob
* poslani francouzskeho namornictva na Balticke more
* rekonstrukce polskeho namornictva
* vytvoreni Rzeczypospolitej Trojga Narodów - tretim clenem se mela stat Ukraina nebo Moskva
tyto pacta conventa jsou souèástí vyobrazení, která se,dozajista, v nejbližší dobì u èlánku objeví.
Myslíš, Jure, že kdyby Jindøich zùstal v Polsku byl by se ve zdraví dožil vnukù a stáøí?? :lol: Ono to ani není moc k smíchu, Francouzi se obèas umìli chovat jako smyslu zbavení a utržení z øetìzu. Zabít si dva panovníky vládnoucí po sobì, to je opravdu síla a událost slušných lidí nehodná.

Máme nìjak víc informací o té Annì Jagiellonské, co Jindøíšek podepsal, že si vezme a nakonec tak neuèinil? (protože, jak už jsme psali nadøadil svou lásku nad politiku a neudìlal tak vùbec dobøe.)
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

elizabeth wrote:Máme nìjak víc informací o té Annì Jagiellonské, co Jindøíšek podepsal, že si vezme a nakonec tak neuèinil? (protože, jak už jsme psali nadøadil svou lásku nad politiku a neudìlal tak vùbec dobøe.)
Doèetla jsem se, že místo Jindøicha si vzala Štìpána Báthoryho, který skrze její ruku (?) získal polskou korunu. Ale víc nevím :( .
User avatar
jur
Pán
Posts: 234
Joined: 18 May 2007 09:49
Location: Polonia

Unread post by jur »

elizabeth wrote:Dìkuji. Kdyby ale byl Jindøich vìdìl, jak dopadne, možná by byl radìji králem ve studeném Polsku než ve sladké Francii. :D
Mozna. Do sladke Francie by mohl jezdit na dovolenou. :D
Myslíš, Jure, že kdyby Jindøich zùstal v Polsku byl by se ve zdraví dožil vnukù a stáøí?? :lol:
Rzeczpospolita nemela tradici vrazdeni kralu, to se stavalo na Zapade a bylo bezne v Rusku.
Z dejin polsko - litevske unie si pamatuji jen jeden - nepodareny - atentat na krale Zygmunta III Waza - 15.11.1620 na neho zautocil a lehce zranil Micha³ Piekarski.
Máme nìjak víc informací o té Annì Jagiellonské, co Jindøíšek podepsal, že si vezme a nakonec tak neuèinil? (protože, jak už jsme psali nadøadil svou lásku nad politiku a neudìlal tak vùbec dobøe.)
O Anne Jagiellonce strucne tady http://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Jagiellonka Je to v polstine - kdyz treba, tak zkusim prelozit to nejdulezitejsi.
Uz soucasnici nazyvali Annu "Katerina de'Medici Vychodni Evropy" - mel ten Jindrisek stesti na silne zeny. :D

ad : Viola
To byla takova "vazana transakce", Jagiellonka na trunu davala slechte pocit kontinuity jagiellonskeho "Zlateho veku", a za manzela ji pridali prave sedmihradskeho Stefana.
feefee
Sedlák
Posts: 13
Joined: 02 Feb 2009 18:36

Re: Jindøich III. z Valois nebo francouzský

Unread post by feefee »

jur wrote: Jeden z nich, Vilem z Rozmberka, si dobyl tak velkou popularitu, ze cast slechty nenadale prihlasila jeho kandidaturu. Oba Cesi dobre prali Rzeczypospolitej. Jednou, kdyz si v noci popili se senatory, zacali je otevrene varovat pred Habsburgem. :D
můžu se zeptat, kde se dají takovéto věci (myslím o tom jak se opili a podobně) sehnat v literatuře? Já už o tom slyšela, a právě chci psát diplomku na toto téma (vím, jsem blázen, nikdy toho nemůžu vědět o Polsku, co samotní Poláci), jenže většina literatury co mám je česká, a poněkud zastaralá...Z polské jsem sehnala Markiewicze, ale ten se k problému Viléma z Rožmberka (a jeho pozdější kandidatury na polský trůn) moc nevyjadřuje.
Michal
Vévoda
Posts: 584
Joined: 29 May 2008 19:40
Location: no pøece u nás doma

Re: Jindøich III. z Valois nebo francouzský

Unread post by Michal »

Ještě, že ten Vilém do toho nešel, než by všechny uplatil, ožebračil by i ty potomky co neměl :mrgreen:
A záruky nikde. :think: Jak prohlásil známý korumpovač Jacek Spyra: " V Polsku je korupce daleko rozvinutější než v Česku." Že by proto, že je jich čtyřikrát víc? :think:
"Bùh je všude, proto je i ve mnì, stejnì jako v Tobì"
feefee
Sedlák
Posts: 13
Joined: 02 Feb 2009 18:36

Re: Jindøich III. z Valois nebo francouzský

Unread post by feefee »

no, já si tak myslím, že je dobře že do toho nešel, stejně by nic nezměnil a pro Polsko by to mohlo být ještě horší, jelikož Bathory alespoň něco změnil k lepšímu...ale i tak, spoustu rožmberských peněz putovalo do Polska...jenom pro jeho hlavní zastánce Przecławskeho a Petru Zborowskeho to mělo být 100 000 zlatých, které tedy zřejmě asi nikdy nedostali...ale určitě nějaká částka jako záruka tam putovala, ovšem o tom mlčí všechny dostupné prameny, dokonce i náš třebońský archiv...ale podle Maxmiliánových zvědů odeslal Vilém do Polska minimálně 30 000 po svém důvěrníkovi Netolickém...
Hehe, a potom chudák Petr Vok musel platit a dodnes vycházejí knížky typu: Petr Vok, rozhazovačný šlechtic...
User avatar
jur
Pán
Posts: 234
Joined: 18 May 2007 09:49
Location: Polonia

Re: Jindøich III. z Valois nebo francouzský

Unread post by jur »

feefee wrote:můžu se zeptat, kde se dají takovéto věci (myslím o tom jak se opili a podobně) sehnat v literatuře? ...
Paweł Jasienica, trilogie "Rzeczpospolita Obojga Narodów" - 1. dil "Srebrny Wiek", 2. dil "Calamitatis Regnum", 3. dil "Dzieje agonii".
Autor se odvolava take na dalsi bibliografii.