Mistr Jan Hus a jeho odkaz ...

dějiny křesťanství, Bible, misie, mnišství a jeho řády, kláštery, svatí, inkvisice, protestantismus

Proè se v tichosti pøešel zápis Husova odkazu do svìtového dìdictví?

Je to pøíliš teologické pro veøejnost
3
11%
Kdo chtìl, dozvìdìl se o tom
6
22%
Zviditelnìní se nìkomu nehodilo
10
37%
Máme pøínosnìjší písemnosti pro zápis
1
4%
Pro naprostý nezájem
7
26%
 
Total votes: 27

User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Mistr Jan Hus a jeho odkaz ...

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Przemysl de Nyestieyky wrote:
Jiøí Motyèka wrote:do registru "Pamì svìta" pøi UNESCO zapsány textové rukopisy Jana Husa
Podrobnìji: http://www.husitstvi.cz/forum/viewtopic.php?p=4036#4036
Všichni jste hlasovali, že by èeské zápisy do UNESCO mìly pøibývat, ale nikdo(!) :evil: (vèetnì mì :oops: ) si toho ani nevšimnul, že tam pøibyla další naše vìc!
Dokonce nikdo ani nereagoval na to, když to Jirka jako jediný zaregistroval a napsal sem odkaz... :(
Musím se pozastavit nad tím, proè nebylo nikde slyšet o tom, že rukopisný odkaz Jana Husa byl zapsán do celosvìtového registru. Vždy jde o velikou událost, dokonce si troufám tvrdit, že daleko vìtší než politická návštìva amerického presidenta u nás.
Ze všech zpravodajských medií se dozvíme, hned v tentýž den, že si nìjaká celebrita zajela do Prahy koupit Absinth, ale o této události, která náš národ representuje po celém vzdìlaném svìtì, se èasto nedozvìdìli ani ti, kteøí se o to zajímají...
Komu to prospìlo?
Nebo jsme duchem tak malincí, že nás to nezajímá?
Nebo nevíme už ani ze školy, co Hus pro náš národ pøedstavoval....?
Je to snad v dnešním svìtì pøežitek?
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Úmyslné zamlèování Jana Husa?

Unread post by Ježek »

Przemysl de Nyestieyky wrote:Nebo jsme duchem tak malincí, že nás to nezajímá?
Ono by to lidi zajímalo. Jenže je problém v tom, že nám veškeré informace pøedkládají média a ta nìkomu patøí. Nepatøí místním jako za 1. republiky (neobhajuji tehdejší tiskoviny - bylo jich více a byla daleko více stranické než dnes), patøí cizincùm, stoupencùm globalisace (bodej ne, když ji provádìjí).
Hus je špatný vzor pro dnešní globalisovaný svìt. Èlovìk, který nejde s davem, rebel, který jde proti režimu (špatnému). A pro vìtšinu tìch majitelù je to heretik z Protektorátu. V rádiích taky nehrají Anarchy in the UK
Národ bez historie, svých hrdinù se stává lvem bez zubù, lidem stvoøeným pro otroctví...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Úmyslné zamlèování Jana Husa?

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Ježek wrote:Hus je špatný vzor pro dnešní globalisovaný svìt..
Já osobnì se také domnívám, že šlo o zámìrné zamlèení... ale všech najednou??
Nevím ani komu by to prospìlo - moc nevìøím na globalistické tendence. :? K nim se dá cokoliv zneužít, stejnì jako odvrátit.
Ale nijak mi to nejde do hlavy...
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

tady

Unread post by Jiří Motyčka »

Upøímnì øeèeno mne daleko víc zarazilo to, že tady na fóru tato významná událost probìhla bez povšimnutí, pøes dvojí upozornìní... :?
V tomto pøípadì totiž nejde zdaleka "jen" o Husa, ale hlavnì o zviditelnìní celé ÈR. A to úplnì jiným zpùsobem než sportovním, ekonomickým èi politickým. Zøejmì tento zpùsob zviditelnìní naší zemì nikoho v marasmu doby spojeného s kulturní bídou spoleènosti nikoho nezajímá.

Ještì bych do [Hlasování] pøidal jednu odpovìï, na kterou bych odpovìdìl já: "Naprostý nezájem"...
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: tady

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Jiøí Motyèka wrote:Ještì bych do [Hlasování] pøidal jednu odpovìï, na kterou bych odpovìdìl já: "Naprostý nezájem"...
Ano, hlasování je o tom, proè došlo k pomunití (nezájmu) této události?
Dvì odpovìdi se také týkají nezájmu -
* buï proto, že je to církevní-teologické téma (tedy pro bìžného ateistu nezajímavé a nedotýkající se) nebo
** že jsou i jiné vìci dùležitìjší, jiné písemnosti z hlediska národního, cennìjší....
to také mùže zpùsobit nezájem...

a co je to "naprostý nezájem"? Nezájem lidí k dìní kolem sebe? K životu jako takovému? K dìjinám? K husitství? Naprostý nezájem èeho...?
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Úmyslné zamlèování Jana Husa?

Unread post by Ježek »

Przemysl de Nyestieyky wrote:
Ježek wrote:Hus je špatný vzor pro dnešní globalisovaný svìt..
Já osobnì se také domnívám, že šlo o zámìrné zamlèení... ale všech najednou??
Také jsou zajímavìjší témata jako je násilí, pøírodní pohromy, celebrity, sport. Tøeba takového diváka zajímá spíš, že se nìkde narodilo nìjaký prasátko, než, že Rusko odpaluje nìjaký rakety.

Kdyby ten Hus byl na pøedních stránkách deníkù a v TV, tak by to lidi zajímalo. Staèí vzpomenout, jak se nám zvýšila návštevnost pøi cyrilometodìjsém svátku a husitství.cz o den pozdìji.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: tady

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:...a co je to "naprostý nezájem"? Nezájem lidí k dìní kolem sebe? K životu jako takovému? K dìjinám? K husitství? Naprostý nezájem èeho...?
"Naprostý nezájem" o takovou událost jakou je PRVNÍ èeský zápis do registru "Pamìti svìta" UNESCO. Nic víc, nic míò...

Pøátelé, tady nejde vùbec o ateizmus versus víra o to, že to je církevní téma (to s tím nemá už vùbec co dìlat), ale o to, proè právì Husovy (a Viklefovy) spisy tam byly zapsány. Pøipomínám, že...
...Na tomto zápisu do registru Pamìti svìta je pozoruhodná ta skuteènost, že pøi kvalifikovaném rozhodování byla vzata v potaz jen a „pouze“ obsahová hodnota souboru, tj. v tomto pøípadì jejich filosofické poselství a duchovní dimenze...
..., jehož autorem je jeden z nejvìtších synù tohoto národa...
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: tady

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Jiøí Motyèka wrote:..tady nejde vùbec o ateizmus versus víra o to, že to je církevní téma (to s tím nemá už vùbec co dìlat)..
Já také nic takového netvrdím, ale mám pocit (tøeba zcestný?) jestli to u lidí neevokuje takové pøedstavy...
Podle mì to je významná událost národního významu - znovu se proto ptám, proè se to pøešlo bez povšimnutí? Víme, že kdejaké námìstí je zapsáno do seznamu UNESCO, protože se to píše v kdejakém turistickém prùvodci, ale tady neunikla témìø žádná informace navíc...

PAk je otázkou... má vùbec u nás UNESCO nìjakou váhu, nemìli být profesionální historici duchapøítomnìjší? Nebo opìt zaspali, že nijak nereagovali?
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: tady

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:...ale mám pocit (tøeba zcestný?) jestli to u lidí neevokuje takové pøedstavy...
Nemìj obavy, u spousty lidí, pokud to vùbec zaznamenají, taková zpráva neevokuje totiž vùbec NIC... :(
Przemysl de Nyestieyky wrote:...PAk je otázkou... má vùbec u nás UNESCO nìjakou váhu, ...?
Dobrá otázka. Nemá. Znám spoustu lidí (i svých pøíbuzných), kteøí ti zasnìnì vypráví o pøekrásných plážích celého Støedomoøí, o tom, jaký je pohled na noèní Paøíž z Eifelovky, jak raftovali na øekách Nového Zélandu, etc., ale napø. z našich památek zapsaných do UNESCO znají sotva pražský Hrad... :evil:
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Že tady na fóru k tomu nikdo nic nenapsal pøeci neznamená, že o to nikdo neèetl. Na spoustu pøíspìvkù není reakce, i když o nic všichni ví. Nebo se mìli všichni radovat hlasitì a hluènì?

UNESCO. U nás nemá takovou reputaci jako ve svìtì. U nás totiž lidi vybírají, kam pojedou podle jiných kritérií, tu zemi znají. Np. Japonci jezdí snad jen výluènì po památkách UNESCO
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

kdo to èetl?...

Unread post by Jiří Motyčka »

Ježek wrote:Že tady na fóru k tomu nikdo nic nenapsal pøeci neznamená, že o to nikdo neèetl...
Jasnì, jako nemùžeš vylouèit ten druhý extrém, že to neèet vùbec nikdo...
Ježek wrote:...Nebo se mìli všichni radovat hlasitì a hluènì?...
To asi zatím na psaném fóru dost dobøe nejde, že.
Ježek wrote:...Na spoustu pøíspìvkù není reakce, ...
...aby zbyl èas na ty "jiné", kde se vede diskuze tøeba až do omrzení. Ale to je mùj ryze subjektivní názor, který nemusí být vùbec relevantní.
Last edited by Jiří Motyčka on 11 Aug 2007 09:19, edited 3 times in total.
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Unread post by elizabeth »

Ježek wrote:Že tady na fóru k tomu nikdo nic nenapsal pøeci neznamená, že o to nikdo neèetl. Na spoustu pøíspìvkù není reakce, i když o nic všichni ví.
Teda pøiznám se dobrovolnì, mì to uniklo ( teda dotklo se mì to jen jako ozvìna) a jsem ráda, že jste mì upozornili ( znovu), protože nyní projevuju živý zájem. Jen toho mám nìjak moc a sleduju jen blbiny. Fakt pro mì byl teï zajímavìjší sport ( teda ten jeden, já jiný taky nestíhám) a pak práce ( to je spíš nutnost). Jinak já za svou osobu jsem ráda, že rukopisný odkaz J. Husa byl do registru pøi UNESCO zapsán. Jestli chcete, mùžete to pak smazat, jen chci naznaèit, že mi to není jedno. Celé spoleènosti? Èást je zøejmì ráda, že se to moc nepropírá a dosti lidem je to šuma fuk.
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Re: Úmyslné zamlèování Jana Husa?

Unread post by Georg »

Ježek wrote: Ne že nám veškeré informace pøedkládají média a ta nìkomu patøí.
Když už za vším vidíme zakuklené nìmce, mìli bychom se oprávnìnì zeptat, co námi placená nezávislá media?
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Úmyslné zamlèování Jana Husa?

Unread post by Jiří Motyčka »

Georg wrote:...mìli bychom se oprávnìnì zeptat, co námi placená nezávislá media?...
No Georgu, právì díky nim jsem se to dozvìdìl, jinde jsem to nezaznamenal. Pak už jen na internetu, kde se objevily podrobnosti a kde se psalo i o té digitalizaci spisù zaøazených do registru Pamìti svìta. Druhý den se to pravdìpodobnì objevilo i v tisku, který však já už nìkolik rokù neètu...

A ještì malou poznámku. Nehledejme za tím velkým nezájmem a malou publicitou této velice významné události jakési spiknutí nìkoho, komu se to jaksi nehodilo do krámu. Katolíkùm snad? Ti zas takový vliv nemají. Nebo snad zednáøi, sionisti èi hry tajných služeb? :lol:
Ne, pøátelé, je to myslím velice prosté a je to dáno vztahem naprosté vìtšiny lidí z èeské kotliny k tìmto záležitostem. A protože vzorky naší spoleènosti se promítají do všech profesí, novináøskou nevyjímaje, výsledek byl takový, jaký byl... :(
User avatar
Dagmar
Knìžna
Posts: 220
Joined: 05 May 2007 13:32
Location: Praha

èlovìk Jan Hus

Unread post by Dagmar »

Žákovské biskupské hry / svátek osla ,slavený na památku útìku Panny Marie s Ježíškem do Egypta na oslu/, které se hrály v klášterních školách, se u nás datují již od 13.stol. Byly provozovány v bøevnovském klášteøe a jako žákovské privilegium i ve svatovítském chrámu.
Vždy jednou v roce pøebíral jeden z žákù funkci opata nebo biskupa a vládl nad klášterem a školou. Nejprve se tato hra konala v den neviòátek 28. prosince a od 13. století byla pøeložena na den sv. Mikuláše. I Mistr Jan Hus se úèastnil vánoèních nevázaných žákovských her. V r. 1412 byl pøítomen ve svatovítském chrámu, kdy jeden žák pøedstavoval biskupa, který sedìl na oslu smìrem k jeho ocasu a ostatní ve škraboškách tvoøili doprovod. Prùvod maškar dorazil do sv. Víta na mši, osel byl vlákán polévkou a džberem piva. Když všichni dorazili do chrámu, chodili od oltáøe k oltáøi a osel za hlasitého hýkání znesvìcoval stánek boží. Maškary tancovaly ve veselém reji za nadšených ovací pøítomných...
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Zámìna!

Unread post by Jiří Motyčka »

KOMOÑ wrote:...Na upálení mistra Jana má minimální podíl.Nejvìtší podíl na jeho upálení mají jeho "kamarádi"ze studií kteøí mimo jiné ihned po pøíchodu do basileyského koncilu žádali jeho zatèení...
Schválnì jsem to v tématu o Zikmundovi nechal viset delší èas a oèekával, zda si toho nìkdo všimne. Protože se tak nestalo, možná zámìrnì, musím do kyselého jablka bohužel kousnout sám.
Když se poprvé objevila zámìna Kostnice za Basilej v pøípadì Husova upálení tady, se zavøením obou oèí by to snad ještì šlo pøi dobré vùli brát jako "pøeklep". Tady na tomto fóru se to stalo již podruhé, a to bude patrnì z jiného dùvodu. Nechci o nìm radìji ani spekulovat.
Abych nebyl naøèen ze zaujatosti, zbytek citovaného pøíspìvku ponechávám bez komentáøe. :| Chápejte však, že k výše uvedené flagrantní zámìnì, k níž by na seriózním serveru o Støedovìku docházet nemìlo, jsem již lhostejný zùstat nemohl...
Bertoldus, frater Templi
Panoš
Posts: 61
Joined: 10 Jan 2008 21:03

Unread post by Bertoldus, frater Templi »

Nechtìl bych se plést do vìrouèných konfliktù, ale není to jedno? V dlouhých stoletích v poèátcích køesanství se pøíjímalo tìlo i krev a nikde nebyl problém. Problém nastal, když se západní církev rozhodlo zrušit krev pro laiky - Východ to vyøešil chlebem namoèeným ve vínì. Myslím, že moudøe. Jenže podávání podobojí nebylo koøenem husitství, tím byly Husovy teologické, èi spíše filozofické názory. A stejnì se vše nemuselo øešit tak radikálnì - ve støedovìku bylo více a vìtších z hlediska církve heretikù - a pøitom ušli upálení. Husovou kausou koncil vyplnil nejistotu a prostoj po útìku Jana XXIII., navíc Hus tomu sám napomohl svým ne zcela jednoduchým jednáním - na druhé stranì tìžko kdo by se z toho se ctí dostal. Byl zahnán jako bitý pes do kouta. Koncilová mašineria byla stejná jako jakákoli jiná mašinerie, která má totalitní základy ...
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Hus a rehabilitace

Unread post by Georg »

Ježek wrote:Papež chce rehabilitovat Martina Luthera. Podrobnosti zde ...
Možná dojde na Husa. To by byl paradox.
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Hus a rehabilitace

Unread post by Jiří Motyčka »

Georg wrote:
Ježek wrote:Papež chce rehabilitovat Martina Luthera. Podrobnosti zde ...
Možná dojde na Husa. To by byl paradox.
Proè paradox? Je ale pravdou, že od souèasného papeže se toho již nedoèkáme. Husova rehabilitace by musela být zapoèata tím, že by byl "in memoriam" zaøazen zpìt mezi církev obecnou, protože pøed svou smrtí na hranici jako kacíø byl exkomunikován, tj. vyobcován z církve. Poté by muselo následovat vrácení knìžského svìcení. A to je již krùèek k pøiznání a následnému pokání za to, že Husova smrt na hranici byla justièní vraždou. Katolická církev pøi rehabilitaci Husa by tak musela pøekroèit svùj vlastní stín a ve svém rigidním nazíraní na normy kanonického práva onen povìstný Rubikon...

P.S. Díky nehynoucím zásluhám polského papeže jsme se aspoò doèkali toho, že byl Hus zaèlenìn mezi církevní reformátory. Papež Jan Pavel II. se také za jeho smrt po takøka 6 stoletích i omluvil. Pozdì, ale pøece!
User avatar
jur
Pán
Posts: 234
Joined: 18 May 2007 09:49
Location: Polonia

Re: Hus a rehabilitace

Unread post by jur »

Jiøí Motyèka wrote: Papež Jan Pavel II. se také za jeho smrt po takøka 6 stoletích i omluvil. Pozdì, ale pøece!
V souladu s nazory Paw³a W³odkowica z Brudzenia herbu Do³êga, rektora Krakovske university, ktery se zucastnil soboru v Konstancji jako clen polske delegace, a protestoval proti poruseni zaruk, danych Husovi, a proti exekuci nespravedliveho rozsudku.