Kacíři

dějiny křesťanství, Bible, misie, mnišství a jeho řády, kláštery, svatí, inkvisice, protestantismus
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Institoris - kladivo na èeské kacíøe

Unread post by Jiří Motyčka »

Autor knihy Malleus maleficarum pùsobil - a to se myslím málo ví - také u nás, protože do zemí Koruny byl tento dominikán vyslán papežem Alexandrem VI.
Heinrich Institoris, který vidìl kacíøe za každým èeským rohem, se usídlil v Olomouci. Toto rozhodnutí nemohlo být náhodné, nebo v tomto regionu se hojnì vyskytovaly sbory Jednoty bratrské, v èeském a hlavnì moravském prostøedí tolerované, ale stále ještì považované za sektu. Proti Jednotì je ostøe namíøen Institorisùv spis Sanctae Romanae ecclesiae fidei confessionis Clypeus (Štít vyznání víry svaté øímské církve), kde pøíslušníky Jednoty oznaèuje mj. za ty, kteøí jsou posedlí ïáblem.
Jakými kacíøi byli èeští a moravští bratøí, tak o tom má povìdomost i mnohý pouèený èeský ateista. :)
Bernard Gui wrote:Svou dobou to bylo velmi autoritativni dilo, a Sprenger i Institoris uznavani demonologove
(...)
Dabel, jak dokazuji Sprenger a Institoris muze vystupovat v podobe muze (incubus- lezici nahore) a mit pohlavni styk z zenou, ci v podobe zeny (succubus, a mit styk s muzem)...
Paulus Minutus
Panoš
Posts: 69
Joined: 08 Nov 2008 10:14

Unread post by Paulus Minutus »

KOMOÑ wrote:
Bernard Gui wrote:Bruno byl opravdu heretik.
To nic nedokazuje.
Bruno nebyl upálen jen za své tìžké hereze, jeho zloèiny byly ještì mnohem horší. Jednak byl souzen za vraždy, napøíklad za vraždu svého øeholního pøedstaveného a pak pøedevším za to, že dlouhá léta pùsobil jako agent anglické královny, které udával anglické katolíky. Ti pak konèili na popravištích, kde byli zabíjeni velmi krutým zpùsobem - napøíklad rozpáráním bøicha. Byl to sprostý fízl. Toto vše popsal anglický historik John Bossy z university v Yorku v této knize: http://www.amazon.com/Giordano-Bruno-Em ... 552&sr=1-2
pøípadnì zde: http://itis.volta.alessandria.it/episte ... 4bossy.htm
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Unread post by KOMOŃ »

Paulus Minutus wrote:
KOMOÑ wrote:
Bernard Gui wrote:Bruno byl opravdu heretik.
To nic nedokazuje.
Bruno nebyl upálen jen za své tìžké hereze, jeho zloèiny byly ještì mnohem horší. Jednak byl souzen za vraždy, napøíklad za vraždu svého øeholního pøedstaveného a pak pøedevším za to, že dlouhá léta pùsobil jako agent anglické královny, které udával anglické katolíky. Ti pak konèili na popravištích, kde byli zabíjeni velmi krutým zpùsobem - napøíklad rozpáráním bøicha. Byl to sprostý fízl. Toto vše popsal anglický historik John Bossy z university v Yorku v této knize: http://www.amazon.com/Giordano-Bruno-Embassy-Affair
-Bossy/dp/0300094515/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1226135552&sr=1-2
pøípadnì zde: http://itis.volta.alessandria.it/episte ... 4bossy.htm
Aha.Jde to nìjak prokázat?Posledni dobou se to agentama jenom hemží.
Bez piva to není ono.
Paulus Minutus
Panoš
Posts: 69
Joined: 08 Nov 2008 10:14

Unread post by Paulus Minutus »

KOMOÑ wrote:
Paulus Minutus wrote:
KOMOÑ wrote:To nic nedokazuje.
Bruno nebyl upálen jen za své tìžké hereze, jeho zloèiny byly ještì mnohem horší. Jednak byl souzen za vraždy, napøíklad za vraždu svého øeholního pøedstaveného a pak pøedevším za to, že dlouhá léta pùsobil jako agent anglické královny, které udával anglické katolíky. Ti pak konèili na popravištích, kde byli zabíjeni velmi krutým zpùsobem - napøíklad rozpáráním bøicha. Byl to sprostý fízl. Toto vše popsal anglický historik John Bossy z university v Yorku v této knize: http://www.amazon.com/Giordano-Bruno-Embassy-Affair
-Bossy/dp/0300094515/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1226135552&sr=1-2
pøípadnì zde: http://itis.volta.alessandria.it/episte ... 4bossy.htm
Aha.Jde to nìjak prokázat?Posledni dobou se to agentama jenom hemží.
Prokázat? Raète nahlédnout do té knihy, na kterou jsem odkazoval. Bossy tam peèlivì rozebírá a pøedkládá dùkazy pro veškerá svá tvrzení. Spekuluje pouze o Brunových motivech, avšak ostatní tvrzení má podložena fakty a dùkazy o èinnosti Bruna na francouzské ambasádì v Londýnì i jinde. Peèlivì analyzuje veškeré dokumenty i Brunovy spisy. To není žádná bulvární slátanina, ale seriozní práce univerzitního profesora historie
Paulus Minutus
Panoš
Posts: 69
Joined: 08 Nov 2008 10:14

Re: Situace na fóru

Unread post by Paulus Minutus »

elizabeth wrote:Dovoluji si vás , pánové, upozornit, že se nacházíte na èeském, amatérském fóru zájemcù o historii,takže ani ve španìlštinì ( na kterou nám tak rád odkazuje Bernard), ani v italštinì, na niž nám nyní odkázal pan Paulus Minutus, si toho moc nepoèteme....
Já jsem odkazoval pøedevším na knihu v angliètinì, nebo pøedpokládám, že èlovìk, který má aspoò maturitu, je schopen anglickému textu porozumìt. Reagoval jsem na výkøik o G. Brunovi, za co že byl vlastnì upálen, nebo mì neskuteènì vytáèí, když se z takovýchto zloèincù a vyvrhelù dnes dìlají obìti a dìjiny se pøevracejí vzhùru nohama. Ty španìlské texty jsou naprosto vynikající, hodlám je pøeložit...
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Situace na fóru

Unread post by KOMOŃ »

elizabeth wrote: Pokud chcete probírat Giordana Bruna a další "kacíøe", mìlo by se tak dít v tématech k tomu urèených - tj. v Církvi, popø. v nìkterém z historických témat, kam daná osobnost nebo období spadá. A dìlat to s respektem k spoludiskutujícímu. Neberte teï ta slova jako útok na Vás, myslím to obecnì. Vy osobnì jste se žádného porušení pravidel nedopustil.
Já se na Bruna zeptal jenom tak.To nebyla cílená provokace ale jen mì zajímalo jestli je považováno za kacíøství tvrdit, o kulatosti zemì.
Bez piva to není ono.
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Re: Situace na fóru

Unread post by elizabeth »

KOMOÑ wrote:
elizabeth wrote: Pokud chcete probírat Giordana Bruna a další "kacíøe", mìlo by se tak dít v tématech k tomu urèených - tj. v Církvi, popø. v nìkterém z historických témat, kam daná osobnost nebo období spadá. A dìlat to s respektem k spoludiskutujícímu. Neberte teï ta slova jako útok na Vás, myslím to obecnì. Vy osobnì jste se žádného porušení pravidel nedopustil.
Já se na Bruna zeptal jenom tak.To nebyla cílená provokace ale jen mì zajímalo jestli je považováno za kacíøství tvrdit, o kulatosti zemì.
No upøímnì øeèeno, já se chtìla zeptat taky. :oops: Pouze jsi mì pøedešel. Mám prosbu na Paula Minuta: dá se nìjak udìlat na Fórum nebo na stránky "výcuc" ohlednì toho doložení, že byl G. Bruno opravdu Alžbìtin agent (spíše Walsinhgamùv)?
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Situace na fóru

Unread post by KOMOŃ »

elizabeth wrote:
KOMOÑ wrote:
elizabeth wrote: Pokud chcete probírat Giordana Bruna a další "kacíøe", mìlo by se tak dít v tématech k tomu urèených - tj. v Církvi, popø. v nìkterém z historických témat, kam daná osobnost nebo období spadá. A dìlat to s respektem k spoludiskutujícímu. Neberte teï ta slova jako útok na Vás, myslím to obecnì. Vy osobnì jste se žádného porušení pravidel nedopustil.
Já se na Bruna zeptal jenom tak.To nebyla cílená provokace ale jen mì zajímalo jestli je považováno za kacíøství tvrdit, o kulatosti zemì.
No upøímnì øeèeno, já se chtìla zeptat taky. :oops: Pouze jsi mì pøedešel. Mám prosbu na Paula Minuta: dá se nìjak udìlat na Fórum nebo na stránky "výcuc" ohlednì toho doložení, že byl G. Bruno opravdu Alžbìtin agent (spíše Walsinhgamùv)?
Tak mì docela zajímají ty nové informace o Brunovi.
Bez piva to není ono.
Paulus Minutus
Panoš
Posts: 69
Joined: 08 Nov 2008 10:14

Re: Situace na fóru

Unread post by Paulus Minutus »

elizabeth wrote:
KOMOÑ wrote:
elizabeth wrote: Pokud chcete probírat Giordana Bruna a další "kacíøe", mìlo by se tak dít v tématech k tomu urèených - tj. v Církvi, popø. v nìkterém z historických témat, kam daná osobnost nebo období spadá. A dìlat to s respektem k spoludiskutujícímu. Neberte teï ta slova jako útok na Vás, myslím to obecnì. Vy osobnì jste se žádného porušení pravidel nedopustil.
Já se na Bruna zeptal jenom tak.To nebyla cílená provokace ale jen mì zajímalo jestli je považováno za kacíøství tvrdit, o kulatosti zemì.
No upøímnì øeèeno, já se chtìla zeptat taky. :oops: Pouze jsi mì pøedešel. Mám prosbu na Paula Minuta: dá se nìjak udìlat na Fórum nebo na stránky "výcuc" ohlednì toho doložení, že byl G. Bruno opravdu Alžbìtin agent (spíše Walsinhgamùv)?
Vìrouèný spor s Brunem nebyl o kulatosti Zemì, tu nikdo nepopíral a ani nepovažoval za kacíøství. Bruno kromì toho, že se intenzivnì zabýval magií, hlavnì otevøenì hlásal pantheismus a k tomu zneužíval tehdejší myšlenky o heliocentrismu, pøedevším myšlenky Koperníkovy, které ještì pøekrucoval. To je samozøejmì velmi tìžké bludaøství, ale nebyl to hlavní dùvod, proè byl asi sedm let vyšetøován a poté odsouzen. Výcuc z knihy se pochopitelnì udìlat dá, pak to sem vložím.
Michal
Vévoda
Posts: 584
Joined: 29 May 2008 19:40
Location: no pøece u nás doma

Unread post by Michal »

Pro Bernard a Minutus
Bruno byl upálen jako kacíø :!:
Kdyby byl odsouzen za špionáž nebo vraždu nìjakého blbeèka v taláru, tak by byl popraven úplnì jiným zpùsobem. Takže tady nezkoušejte pøepisovat dìjiny. :roll:
"Bùh je všude, proto je i ve mnì, stejnì jako v Tobì"
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Unread post by KOMOŃ »

Michal wrote:Pro Bernard a Minutus
Bruno byl upálen jako kacíø :!:
Kdyby byl odsouzen za špionáž nebo vraždu nìjakého blbeèka v taláru, tak by byl popraven úplnì jiným zpùsobem. Takže tady nezkoušejte pøepisovat dìjiny. :roll:
Nemohu než souhlasit.Takové zloèiny, co mìl mít Bruno na starosti soudil snad svìtský soud a ne církev. :wink:
Bez piva to není ono.
Paulus Minutus
Panoš
Posts: 69
Joined: 08 Nov 2008 10:14

Unread post by Paulus Minutus »

Michal wrote:Pro Bernard a Minutus
Bruno byl upálen jako kacíø :!:
Kdyby byl odsouzen za špionáž nebo vraždu nìjakého blbeèka v taláru, tak by byl popraven úplnì jiným zpùsobem. Takže tady nezkoušejte pøepisovat dìjiny. :roll:
Samozøejmì že kromì vražd a konfidentství byl obvinìn i z kacíøství, byl to pantheista a provozoval magii, vždy jsem to tu psal. Kromì násilných zloèinù a donašeèství byl usvìdèen i z tìžkého bludaøství, a proto byl upálen. Je jen velká škoda, že nebyl usvìdèen a upálen mnohem døív, mnoha nevinným lidem to mohlo zachránit život. Blbeèek v taláru nevím co je, není mi známo, že by zabil nìjakého soudce, ale možné to asi je. Dìjiny nepøepisuju.
Paulus Minutus
Panoš
Posts: 69
Joined: 08 Nov 2008 10:14

Unread post by Paulus Minutus »

KOMOÑ wrote:
Michal wrote:Pro Bernard a Minutus
Hele vy dva fanatici: co se tady snažíte lidem namlouvat? :lol:
Bruno byl upálen jako kacíø :!:
Kdyby byl odsouzen za špionáž nebo vraždu nìjakého blbeèka v taláru, tak by byl popraven úplnì jiným zpùsobem. Takže tady nezkoušejte pøepisovat dìjiny. :roll:
Nemohu než souhlasit.Takové zloèiny, co mìl mít Bruno na starosti soudil snad svìtský soud a ne církev. :wink:
No a nìkdo tu tvrdil, že ho nesoudil svìtský soud? Církev ho po obvinìní z bludaøství pøedala svìtské moci, tak se to dìlo vždy, nebo Církev nikdy nemìla pravomoc nìkoho odsoudit k smrti, natož pak popravit. Toto vždy náleželo svìtské moci. Píše o tom uø svatý apoštol Pavel.
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Magie

Unread post by duli »

Ráda bych se zeptala, jakou magii provozoval a je to nìkde uvedeno èesky nebo anglicky ?
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Unread post by KOMOŃ »

Paulus Minutus wrote:
KOMOÑ wrote:
Michal wrote:Pro Bernard a Minutus
Hele vy dva fanatici: co se tady snažíte lidem namlouvat? :lol:
Bruno byl upálen jako kacíø :!:
Kdyby byl odsouzen za špionáž nebo vraždu nìjakého blbeèka v taláru, tak by byl popraven úplnì jiným zpùsobem. Takže tady nezkoušejte pøepisovat dìjiny. :roll:
Nemohu než souhlasit.Takové zloèiny, co mìl mít Bruno na starosti soudil snad svìtský soud a ne církev. :wink:
No a nìkdo tu tvrdil, že ho nesoudil svìtský soud? Církev ho po obvinìní z bludaøství pøedala svìtské moci, tak se to dìlo vždy, nebo Církev nikdy nemìla pravomoc nìkoho odsoudit k smrti, natož pak popravit. Toto vždy náleželo svìtské moci. Píše o tom uø svatý apoštol Pavel.
Aha.A z èeho byl konkrétnì usvìdèen?Nebo úplnì ze všeho?
Bez piva to není ono.
Bernard Gui

Unread post by Bernard Gui »

Paulus Minutus wrote:
Michal wrote:Pro Bernard a Minutus
Hele vy dva fanatici: co se tady snažíte lidem namlouvat? :lol:
Bruno byl upálen jako kacíø :!:
Kdyby byl odsouzen za špionáž nebo vraždu nìjakého blbeèka v taláru, tak by byl popraven úplnì jiným zpùsobem. Takže tady nezkoušejte pøepisovat dìjiny. :roll:
Samozøejmì že kromì vražd a konfidentství byl obvinìn i z kacíøství, byl to pantheista a provozoval magii, vždy jsem to tu psal. Kromì násilných zloèinù a donašeèství byl usvìdèen i z tìžkého bludaøství, a proto byl upálen. Je jen velká škoda, že nebyl usvìdèen a upálen mnohem døív, mnoha nevinným lidem to mohlo zachránit život. Blbeèek v taláru nevím co je, není mi známo, že by zabil nìjakého soudce, ale možné to asi je. Dìjiny nepøepisuju.
Vzdyt to jiz Paulus Minutus sem dal, a ob 2 strany dal i ten link, ktery psal historik. Bruno byl opravdu nejen heretik, ale i vrah, a upalen mel byt mnohem driv. O tom co rikal Sv. Pavel jsem jiz psal pod Cirkev, ale mohu to napsat jeste jednou.
Paulus Minutus
Panoš
Posts: 69
Joined: 08 Nov 2008 10:14

Re: Magie

Unread post by Paulus Minutus »

duli wrote:Ráda bych se zeptala, jakou magii provozoval a je to nìkde uvedeno èesky nebo anglicky ?
Na knihu jsem tu již odkazoval. On-line zmínek o nìm není mnoho, ale tøeba na wikipedii najdete toto:
More recent assessments, beginning with the pioneering work of Frances Yates, suggest that Bruno was deeply influenced by magical views of the universe inherited from Arab astrological magic, Neoplatonism and Renaissance Hermeticism. (The primary work on the relationship between Bruno and Hermeticism is Frances Yates, Giordano Bruno and The Hermetic Tradition, 1964; for an alternative assessment, placing more emphasis on the Kabbalah, and less on Hermeticism, see Karen Silvia De Leon-Jones, Giordano Bruno and the Kabbalah, Yale, 1997; for a return to emphasis on Bruno's role in the development of Science, and criticism of Yates' emphasis on magical and Hermetic themes, see Hillary Gatti, Giordano Bruno and Renaissance Science, Cornell, 1999)

http://en.wikipedia.org/wiki/Giordano_Bruno
Michal
Vévoda
Posts: 584
Joined: 29 May 2008 19:40
Location: no pøece u nás doma

Unread post by Michal »

Paulus Minutus wrote:
Michal wrote:Pro Bernard a Minutus
Hele vy dva fanatici: co se tady snažíte lidem namlouvat? :lol:
Bruno byl upálen jako kacíø :!:
Kdyby byl odsouzen za špionáž nebo vraždu nìjakého blbeèka v taláru, tak by byl popraven úplnì jiným zpùsobem. Takže tady nezkoušejte pøepisovat dìjiny. :roll:
Samozøejmì že kromì vražd a konfidentství byl obvinìn i z kacíøství, byl to pantheista a provozoval magii, vždy jsem to tu psal. Kromì násilných zloèinù a donašeèství byl usvìdèen i z tìžkého bludaøství, a proto byl upálen. Je jen velká škoda, že nebyl usvìdèen a upálen mnohem døív, mnoha nevinným lidem to mohlo zachránit život. Blbeèek v taláru nevím co je, není mi známo, že by zabil nìjakého soudce, ale možné to asi je. Dìjiny nepøepisuju.
Hele neobracej, když už, tak byl hlavnì obvinìn z kacíøství a kromì toho mu pøipsali jen tak mimochodem nìco jako špionství a vraždu blbeèka v taláru faráøe, aby Ti to bylo víc jasné nebo chceš - li v tom homosexuálním rouchu.
A jestli byl pantheista nebo ne byla jeho vìc a magie taky, do toho nikomu nic nebylo. Možná jen díky Bohu nevìøíl v katolické blábolení.
"Bùh je všude, proto je i ve mnì, stejnì jako v Tobì"
Bernard Gui

Bruno a magie

Unread post by Bernard Gui »

Uz od nepameti existuje rada dukazu, ze cerna magie byla provozovana i Brunem.
Ale vratim se na zacatek. Jiz ve starem Rime lide psali sve kletby na olovene tabulky, zasvetili je demonum a pk do nich vtiskli nehet. Tato forma se provozovala.
Pri stredovekych cirkevnich procesech se pouzivaly jako dukazy zabavene pomucky slouzici k provozovani kouzel, a ze vsech epoch se zachovaly prirucky. A o tom ze se Bruno zabyval magii existuje rada dukazu.
Naprosto jinou zalezitosti je pak kult dabla a smlouvy s nim,a vyznavaci satana existuji dodnes.
Michal
Vévoda
Posts: 584
Joined: 29 May 2008 19:40
Location: no pøece u nás doma

Re: Bruno a magie

Unread post by Michal »

Bernard Gui wrote:Uz od nepameti existuje rada dukazu, ze cerna magie byla provozovana i Brunem.
Ale vratim se na zacatek. Jiz ve starem Rime lide psali sve kletby na olovene tabulky, zasvetili je demonum a pk do nich vtiskli nehet. Tato forma se provozovala.
Pri stredovekych cirkevnich procesech se pouzivaly jako dukazy zabavene pomucky slouzici k provozovani kouzel, a ze vsech epoch se zachovaly prirucky. A o tom ze se Bruno zabyval magii existuje rada dukazu.
Naprosto jinou zalezitosti je pak kult dabla a smlouvy s nim,a vyznavaci satana existuji dodnes.
Magie je jakékoliv konání, je to totiž tvoøení.
Pro laiky se dá rozdìlit na tzv "èernou" a "bílou". Žádný dùkaz o tom, že by Bruno provozoval "èernou" magii jsi nepøinesl... :roll:
"Bùh je všude, proto je i ve mnì, stejnì jako v Tobì"