Jan Masaryk

pravěk, starověk, novověk, moderní období

Moderator: Ježek

User avatar
jur
Pán
Posts: 234
Joined: 18 May 2007 09:49
Location: Polonia

Unread post by jur »

Georg wrote:Tomu taky pøispìli Beneš s JM.když ještì pøed koncem 2.WW ustavili vládu kde mìli komunisté vìtšinu.Na tu jejich zásluhu se také jaksi zapomíná.A nemìli jsme tu sov.vojska.
No, prispeli, ale take mocni toho sveta rozhodli v Teheranu a Jalte, ze tu bude ruska zona, tak byla - pochybuji, jestli by jine vysledky voleb neco na tom zmenily.
Cetl jsem kdysi v knize Pavla Tigrida, ze pri jinem vysledku voleb 1946 by CSR hrozila jen nejaka forma finlandizace, ale to jsou - podle mne - jen takove novinarske spekulace.
Czesi proste Rusko neznali a mnozi ho neznaji dodnes - proto u vas bylo mozne, ze volici volili komunisty, za kterymi stal SSSR. Neco takoveho u sousedu Ruska bylo tezce predstavitelne.
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Unread post by KOMOŃ »

Viola wrote:
Georg wrote:A omlouvat to tím,jak argumentovali naši historici,že mnìl komplexy z otce a myslel si,že když byl Beneš tajemník TGM a pak se stal presidentem,já tajemník Beneše jím budu po nìm je dle mého cynismus.jak byl taky vstøícný k Gotvaldovi!
Vstøícný?? Ani bych neøekla...
On Masaryk mìl takový blok závazek, který dal otci, že bude stát za Benešem, a se bude dít cokoliv.
A Beneš sliboval nad hrobem Masaryka jak se nikdy nevzdá Hitlerovi...
Bez piva to není ono.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Zpráva prof. Vlèka o pitvì Jana Masaryka zde.
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Unread post by KOMOŃ »

Viola wrote:Zpráva prof. Vlèka o pitvì Jana Masaryka zde.
Já tomu nìjak nemùžu uvìøit.
Pan Masaryk se nají,spolkne prášky proti bolesti,pøevlékne se do pyžama(županu) a skoèí nelogicky-obrácenì(èelem do koupelny) dolù.

To spíš svìdèí,že to udìlal v náhlém duševním pohnutí a neplánovanì.
Nebo ho opravdu nìkdo vyhodil... :?:
Bez piva to není ono.
kanuk
Zeman
Posts: 130
Joined: 27 Dec 2007 04:16
Location: Vancouver, BC

Sebevražda?

Unread post by kanuk »

Mnì se také nelíbí zjištìní, že by sebevrah skákal èelem k budovì a pøi tom si odøel bøicho. Pokud se týèe nálezu stolice v okolí øitì, pøikládal bych to také vlivu setrvaènosti, a ne nìjaké emoci.
Kdesi jsem èetl závìr, že JM vylezl ze strachu (pøed nìkým) na okenní øímsu u koupelny, odkud spadl. Také tam bylo uvedeno, že za nehty JM byly nalezeny stopy omítky, což snad naznaèovalo, že JM se v pádu snažil zachytit. Tato èást nálezu v textu prof. Vlèka není. Proè?
floriš
Pán
Posts: 226
Joined: 25 Jul 2007 11:30
Location: Bohemia

Unread post by floriš »

KOMOÑ wrote:...Já tomu nìjak nemùžu uvìøit.
Pan Masaryk se nají,spolkne prášky proti bolesti,pøevlékne se do pyžama(županu) a skoèí nelogicky-obrácenì(èelem do koupelny) dolù....
...a ještì k tomu nohama napøed (viz mnohoèetné fraktury patních kostí, bércù apod.). Tak takového sebevraha aby èlovìk pohledal :-k
Šťastní ti, kdo mají sklerózu - nemusejí utrácet za alkohol, aby zapomněli
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Sebevražda?

Unread post by KOMOŃ »

kanuk wrote:Mnì se také nelíbí zjištìní, že by sebevrah skákal èelem k budovì a pøi tom si odøel bøicho. Pokud se týèe nálezu stolice v okolí øitì, pøikládal bych to také vlivu setrvaènosti, a ne nìjaké emoci.
Kdesi jsem èetl závìr, že JM vylezl ze strachu (pøed nìkým) na okenní øímsu u koupelny, odkud spadl. Také tam bylo uvedeno, že za nehty JM byly nalezeny stopy omítky, což snad naznaèovalo, že JM se v pádu snažil zachytit. Tato èást nálezu v textu prof. Vlèka není. Proè?
Sem rád že semnou souhlasíte.I já si tohle myslím.Nejvíc zarážející je to pyžamo.Každej sebevrah má tolik soudnosti v sobì,aby ho lidé nenalezli skoro nahého-teda v pyžamu na ulici.A ještì k tomu,když je to ministr zahranièí takového formátu jakým byl on...Takhle neumírají ani nejvìtší nuzáci,natož významní pøedstavitelé republiky.

Navíc sebevrah neøeší prázdný žaludek a urèitì ne bolest hlavy,nebude skákat skoro nahý a obrácenì proti všem logickým možnostem...

Takže buï si sebevraždu neplánoval a byla provedena v náhlém duševním pohnutí,nebo se zdá,že tomu nìkdo pomohl.
Bez piva to není ono.
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Sebevražda?

Unread post by KOMOŃ »

Já sem se divil ,proè se tady nespekulovalo o vraždì,když už byla v roce 2003 vyrèena jako prokázaná...
Našel sem ten èlánek a stojí za pøeètení.Myslete si o tom co chcete.Já mám z toho trochu škodolibou radost.Pan Vlèek se možná dost spletl a asi to nebylo poprvé...
No tak si to tady pøeètìte a napište,co si o tom myslíte???
http://www.mzv.cz/wwwo/mzv/default.asp? ... dj=1&amb=1

A na novinkách je podporována moje teorie,což mì hroznì moc potìšilo a dodává mi to vnitøní síly a vìdomí,že nejsem tak hloupej ,jak se o mì myslí.
Bez piva to není ono.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Tak nevím, èí je ta teorie, myslím, že ty tøi hlavní jsou omílány poøád dokola a pro každou z nich je nìjaký podklad. Problém je v tom, že veškeré pøípadné stopy hovoøící pro vraždu byly uklizeny, stalo se to pøed 60 lety, nikdo z nás tam nebyl a dokud se neotevøou staré sovìtské archivy, všechno budou jenom spekulace 8) . Jinak o té teorii o pyžamu, programu na další den a sebevraždì vím, jenže taky jsem èetla o sebevraždách, které se opravdu takhle staly, takže tìžko øíct...
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Unread post by KOMOŃ »

Viola wrote:Tak nevím, èí je ta teorie, myslím, že ty tøi hlavní jsou omílány poøád dokola a pro každou z nich je nìjaký podklad. Problém je v tom, že veškeré pøípadné stopy hovoøící pro vraždu byly uklizeny, stalo se to pøed 60 lety, nikdo z nás tam nebyl a dokud se neotevøou staré sovìtské archivy, všechno budou jenom spekulace 8) . Jinak o té teorii o pyžamu, programu na další den a sebevraždì vím, jenže taky jsem èetla o sebevraždách, které se opravdu takhle staly, takže tìžko øíct...
No ono se to klidnì mohlo stát i jinak.Napøíklad to mohl narafièit tak,že to vypadá jako velmi podezøelé úmrtí,pøièemž spáchal sebevraždu on sám na sobì a zámìrnì udìlal nìkolik podezøelých úkonù,aby to vypadalo ,že byl zavraždìn...
Tøeba se obìtoval jako Jan Palach...
Ale pokud to tak bylo,tak jako pokus to byl moc naivní.

Jinak ta teorie je samozøejmì toho psychiatra a já sem ji nezávisle taky použil a to jenom proto,že mi pøipadá podezøelé,že èlovìk se jde najíst,sní tehdejší fenomenální léky proti bolesti,pøevlékne se do pyžama a skoèí úplnì obrácenì...
No èekal sem od tebe alespoò pochvalu.Ale já se pochválím sám!
Sem dobrej!!!-co si neudìlám,to nemám. 8)
Bez piva to není ono.
kanuk
Zeman
Posts: 130
Joined: 27 Dec 2007 04:16
Location: Vancouver, BC

Pitevní nález

Unread post by kanuk »

Jestli si nìkdo myslí, že pitevní nález nebyl ovlivnìn tehdejší politickou situací, tak je - podle mého mínìní - naiva. Zásadnì, jsou tøi možnosti pøíèiny smrti JM. Sebevražda, vražda, a náhoda (jako by bylo mnou zmínìné spadnutí). Já bych tu sebevraždu vylouèil. A pokud se týèe pitevního nálezu, aby si nìkdo ochránil kùži, nebylo tøeba lhát. Staèilo zamlèet nìkteré nálezy.
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Pitevní nález

Unread post by KOMOŃ »

kanuk wrote:Jestli si nìkdo myslí, že pitevní nález nebyl ovlivnìn tehdejší politickou situací, tak je - podle mého mínìní - naiva. Zásadnì, jsou tøi možnosti pøíèiny smrti JM. Sebevražda, vražda, a náhoda (jako by bylo mnou zmínìné spadnutí). Já bych tu sebevraždu vylouèil. A pokud se týèe pitevního nálezu, aby si nìkdo ochránil kùži, nebylo tøeba lhát. Staèilo zamlèet nìkteré nálezy.
Nebo si navní Ty,protože si myslíš,že to tak nebylo...

Já jen pro úplnost...Antropologové a patologové zkoumají rùzné pøíèiny smrti.
Ale nikdy,nikdy,nemohou nahradit rekonstrukci,která se pokud sem si dobøe vìdom nikdy neprovedla,aby mohlo být jednoznaènì øeèeno jakým zpùsobem Masaryk pøišel o život.Pokud by se nejednalo o Jana Masaryka,jistì by se rekonstrukce provedla...
Proto si myslím,že je naivní si myslet,že politická situace nemá na tento pøípad vliv.
Kdyby smrt Masaryka nikoho nevzrušovala a nezajímala,tak by pøímo pøi soudním ohledání nebyli dva neznamý mužové a STBáci...Oni asi vìdìli proè je tam posílají!
Bez piva to není ono.
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

Georg wrote:Proè skoèil z okna se nerozebíralo.
To proto, že to byla jen první èást dokumentu pøíznaènì pojmenovaná "Život". Otázce jeho smrti se zevrubnì vìnovala druhá èást vysílaná ve ètvrtek. První èást jsem bohužel zaregistroval až dodateènì pøi ètení tohoto tématu, druhou už jsem si nastavil na nahrávání, takže pokud nìkdo nestihnul...

Code: Select all

http://rapidshare.com/files/106998713/Jan_Masaryk_2of2_Smrt.part1.rar
http://rapidshare.com/files/106998075/Jan_Masaryk_2of2_Smrt.part2.rar
http://rapidshare.com/files/106999669/Jan_Masaryk_2of2_Smrt.part3.rar
http://rapidshare.com/files/107002235/Jan_Masaryk_2of2_Smrt.part4.rar
http://rapidshare.com/files/107002752/Jan_Masaryk_2of2_Smrt.part5.rar
http://rapidshare.com/files/107003220/Jan_Masaryk_2of2_Smrt.part6.rar
http://rapidshare.com/files/107001721/Jan_Masaryk_2of2_Smrt.part7.rar
heslo pro rozbalení je
MadeByZany
kanuk
Zeman
Posts: 130
Joined: 27 Dec 2007 04:16
Location: Vancouver, BC

Pár poznámek

Unread post by kanuk »

1) Manželka, se kterou se J. Masaryk pozdìji rozvedl, byla Crane-ová. Crane se ète Krejn. Dost pochybuji, že by ji nechali vzít si nìjakého blba.
2) "Proto si myslím,že je naivní si myslet,že politická situace nemá na tento pøípad vliv" P. Komoò by si mìl ještì jednou poøádnì pøeèíst, co jsem napsal. Mám dojem, že tomu špatnì porozumnìl.
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Pár poznámek

Unread post by KOMOŃ »

kanuk wrote:1) Manželka, se kterou se J. Masaryk pozdìji rozvedl, byla Crane-ová. Crane se ète Krejn. Dost pochybuji, že by ji nechali vzít si nìjakého blba.
2) "Proto si myslím,že je naivní si myslet,že politická situace nemá na tento pøípad vliv" P. Komoò by si mìl ještì jednou poøádnì pøeèíst, co jsem napsal. Mám dojem, že tomu špatnì porozumnìl.
Ale já stebou spíš souhlasím!
Bez piva to není ono.
kanuk
Zeman
Posts: 130
Joined: 27 Dec 2007 04:16
Location: Vancouver, BC

Smrt JM

Unread post by kanuk »

Komoni, v tom pøípadì se omlouvám. Ale tvoje poznámka "Nebo si naivní Ty,protože si myslíš,že to tak nebylo... " na to zrovna nevypadala.
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Smrt JM

Unread post by KOMOŃ »

kanuk wrote:Komoni, v tom pøípadì se omlouvám. Ale tvoje poznámka "Nebo si naivní Ty,protože si myslíš,že to tak nebylo... " na to zrovna nevypadala.
Ja si myslím,že pitevní zpráva byla zmanipulovaná.Když si mi zde dokážeme pøedstavit podezøelost umrtí,tak patologovi pøi soudní pitvì musí doslova jiskøit mozek...To by mu však ale nesmìli stát za zádama STBáci...

Jinak stebou souhlasím.
Bez piva to není ono.
kanuk
Zeman
Posts: 130
Joined: 27 Dec 2007 04:16
Location: Vancouver, BC

Smrt

Unread post by kanuk »

"Ja si myslím,že pitevní zpráva byla zmanipulovaná."...Ale vždy já si myslím to samé!!! Viz: "Jestli si nìkdo myslí, že pitevní nález nebyl ovlivnìn tehdejší politickou situací, tak je - podle mého mínìní - naiva."
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Roédina Craneova je z dalších záhad èsl.dìjin.Velice vlivný amerièan,s kterým mìl TGM úzké styky již pøed 1.WW.Proè se neví.Nìkteøí historici se domnívají,že šlo o kontakt vytvoøený svob.zednáøi.Nakonec to byl on,kdo pomohl TGM ke styku s amer. prezidentem W.Wilsonem/znám tím,že nevìdìl nic o Evropì/.Jehjo body pak byly jednoznaèným pøíspìvkem ke vzniku èsl.
Craneovou si bral jako rozvedenou se 4 dìtmi a TGM se s tím dlouho nemohl smíøit.Díky zpùsobu života Jana se rozvedla podruhé .Jan byl významný sv. zednáø stejnì jako Crane.
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Smrt

Unread post by KOMOŃ »

kanuk wrote:"Ja si myslím,že pitevní zpráva byla zmanipulovaná."...Ale vždy já si myslím to samé!!! Viz: "Jestli si nìkdo myslí, že pitevní nález nebyl ovlivnìn tehdejší politickou situací, tak je - podle mého mínìní - naiva."
Tak to sorry.Já se omlouvám.Vypadlo mi u tebe dvì písmenka a problém je hned na støeše...Nìkdy ètu tak rychle,že mi mozek ani nestíhá :lol: .
Bez piva to není ono.