Jaroslav Hašek vrahem?

pravěk, starověk, novověk, moderní období

Moderator: Ježek

User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Jaroslav Hašek vrahem?

Unread post by Ježek »

Doslechl jsem se, že Hašek bìhem svého pùsobení v Sovìtském Rusku v rámci RA byl podepsán pod 86 hrdelními ortely. Mùže to být pravda?
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Posts: 423
Joined: 17 Apr 2007 15:44

Unread post by Kateřina_z_Landštejna »

Pokud nebyl dùstojníkem s pravomocí o nìèem takovém rozhodovat, pak to pravda být nemùže. Což platí jak o vojácích, tak o civilistech - tohle si armády vždy dost hlídala.

Pokud zabíjel jako øadový voják a civilisty, pak se jednalo z dnešního pohledu o váleèné zloèiny (za WWI nic takového neexistovalo) a tedy vraždy. Za to mìl skonèil pøed polním soudem.
Jiná situace by nastala, kdyby byl dùstojníky vybrán do popravèí èety. Ale v tom pøípadì byl výkonnou mocí, nikoli soudní, takže o nièem nerozhodoval...
Volo, multum, statim!
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Jaroslav Hašek vrahem?

Unread post by Jiří Motyčka »

Ježek wrote:Doslechl jsem se, že Hašek bìhem svého pùsobení v Sovìtském Rusku v rámci RA byl podepsán pod 86 hrdelními ortely. Mùže to být pravda?
No, to jedinì v dobì, kdy se stal na poè. r. 1920 bolševickým komisaøem u rudoarmìjcù. V øíjnu byl dokonce, jak píše Radko Pytlík v monografii o autorovi Švejka (Zpráva o Jaroslavu Haškovi), náèelníkem org. oddìlení, politickým inspektorem RA a zástupcem náèelníka pol. oddìlení. Zkrátka byl pomìrnì vysoce postaveným politrukem.

Náš nejvýznamnìjší "haškolog" však o nièem takovém na co se ptáš, nepíše. Možná jenom proto, že kniha vyšla za minulého režimu a "rudoarmìjci" Haškovi by to jaksi pošpinilo jeho morální profil. Nevím. Kdyby tomu tak bylo, musel by za tu relativnì krátkou dobu podepsat každý druhý den 1 ortel. Kdybychom tedy vyšli z hypotézy, že pøece jenom nìco podepisoval, tak Haškùv podpis byl vzhledem k jeho funkcím, které v té dobì zastával, stejnì pouze byrokratickou formalitou... :|
Last edited by Jiří Motyčka on 31 Oct 2008 21:36, edited 1 time in total.
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Co mìl taky dìlat,když sám vzpomíná jak jeho Rudí spolupracovníci vzali politickou práci do svých rukou/vedl politické oddìlení/
Jeho výroky jsou v té dobì plnì v duchu bolševické revoluce.Jinak napø. negramotnost ve mìstì vyøešili rozkazem,že kdo se nenauèí do tøí dnù èíst bude zastøelen.Aè jej mám jako spisovatele rád ,nedivil bych se ,že v tom rozkazu mìl taky prsty.
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Unread post by KOMOŃ »

Georg wrote:Co mìl taky dìlat,když sám vzpomíná jak jeho Rudí spolupracovníci vzali politickou práci do svých rukou/vedl politické oddìlení/
Jeho výroky jsou v té dobì plnì v duchu bolševické revoluce.Jinak napø. negramotnost ve mìstì vyøešili rozkazem,že kdo se nenauèí do tøí dnù èíst bude zastøelen.Aè jej mám jako spisovatele rád ,nedivil bych se ,že v tom rozkazu mìl taky prsty.
Právì Hašek komunistou nikdy nebyl.Srdcem i duší byl anarchistou, a jsou zaznamenány incidenty mezi bolševickými pøíznivci a jím v pražských kavárnách.
Právì v jednom ze svých kaberetù, kde i on sám úèinkoval v opilosti nadával ruským bolševikùm, až samotná produkce musela být ukonèena.

Navíc ve svých èetných dílech narážel a vysmíval právì ruské hlouposti(stejnì jako maïarské) a dìlal si legraci z jejich "pozdních vánoc".
Jedinou spoleènou myšlenkou ale byl odpor proti monarchistickému zøízení a vùbec odpor proti šlechtì.
To byl stavební kámen jeho povídek.Stále ale nerozumím, proè nemìl v lásce Masaryka.
Bez piva to není ono.
Michal
Vévoda
Posts: 584
Joined: 29 May 2008 19:40
Location: no pøece u nás doma

Unread post by Michal »

Možné je sice všechno, jenže byla válka a co když šlo o primitivní vrahouny, kteøí sami zabili spoustu jiných, tøeba bezbranných lidí?
Hašek byl pøedevším inteligentní èlovìk a navíc nejvìtší èeský spisovatel, takže mìl urèitì dùvod, proè mìl na Masaryka takový názor. Hašek tøeba zažil válku na vlastní kùži, Masaryk ne i to mohl být dùvod.
"Bùh je všude, proto je i ve mnì, stejnì jako v Tobì"
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

OT

Unread post by Jiří Motyčka »

Tohle je snad téma o historii, které se ptá, zda byl Hašek vrahem. Nikoli literární kroužek... :wink:

A tak pøedchozí povídání patøí spíše do pokecového tématu "Pokec o knihách", kde se psalo mj. už i o zmiòovaném Kafkovi. Tady a následující diskuze ...
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Modche a Rezi

Unread post by KOMOŃ »

duli wrote:M. a R. mám nìkde doma zahrabanou. Je naprosto skvìlá a mì se líbí víc než Švejk. (Chlapi nebijte mì. :lol: ) Letos jsme nìkolikrát stìhovali knihy a momentálnì kdesi je ...... No ono Haška bylo dost. Chudák jeho žena a nedávno se rozebíralo, zda autorkou není právì ona. Byla z Libánì u Jièína a Hašek tam èasto jezdil. Také dìdictví po Haškovi je celkem zajímavá kapitola. Dìdicové jsou Rusové......
Koneènì pro mì zajímavej pøíspìvek ale to nejdùležitìjší si necháš pro sebe...Takže to koukej navalit :lol:
Jinak jsem si dal pøedsevzetí o vyjasnìní Haškova života.Nevím ale, kdy se na to vrhnu.Jsem jako ten génius, jak zde nìkdo psal.Staèí odhalit podstatu vìci a už mì ten problém pøestává bavit.Proto strkám nos do všeho a s dobrejma výsledkama.(vèetnì meterologie :lol: )
Jinak Libáò, jak jistì dobøe víš, leží kousek od mého trvalého bydlištì.
Bez piva to není ono.
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Unread post by duli »

Seznámil se s Jarmilou Mayerovou, se kterou se oženil. Pocházela z Libánì a její rodina z Haška nemìla velkou radost. Podporovali je i finanènì.
http://www.radio.cz/cz/clanek/36460
http://www.radio.cz/cz/clanek/36122
http://www.radio.cz/cz/clanek/99519
http://www.radio.cz/cz/clanek/94805
Jak je známo z Ruska se Hašek vrátil ženatý s Ruskou, ale zde jeho žena žila a rozvedeni nebyli, takže Hašek byl bigamista. Mìl velkou kliku, že v Rusku byl èurbes a tak nebyl souzen.
A ještì zde:
http://www.radio.cz/cz/clanek/103542/limit#klice
rozhovor se synem :
http://www.certnakoze.cz/gourmet/restau ... k-129.html

cituji z rozhovoru:"Dílo Dobrého vojáka Švejka bylo pøeloženo do úctyhodných 58 jazykù. To musíte být bohatý èlovìk s odkazem na autorská práva ...

Jednou se mi ptal jakýsi potentát, jak si užívám bohatství ze svého dìdeèka. Já mu odpovìdìl: "Užívám, užívám, ale duchovního." To máte tak. Autorská práva skonèila již v r. 1973, tj. 50 let od smrti autora. J. Hašek zemøel totiž velmi mlád v r. 1923, tedy v 39letech.

Je výhodou být vnukem tak slavného spisovatele? Pomohlo Vám to ve Vašem podnikání a øeknìme i v životì?

Život je plný záhad a paradoxù. Po rozvodu rodièù v mých sedmi letech a osmi letech strávených u otce a macechy v nové rodinì, jsem byl poslán, po vzájemné dohodì tehdejšího ministra obrany s mým otcem ve Švejkovì hospodì U kalicha, do Bratislavy do vojenského gymnázia. Takže mùj dìdeèek od samého poèátku zadìlal na mùj osud. Nevím, jestli je to vždy výhodou. Jste mnohdy více na oèích, více nebo nìco zvláštního se od vás oèekává, a pøitom vy chcete být svùj. Na druhou stranu máte mnohdy díky dìdovi otevøené dveøe i srdce lidí, kteøí ho mìli a mají rádi."

No Haškova ruská manželka se znovu po jeho smrti vdala a tito "pøíbuzní" se podílejí na autorských právech (nebo je snad vlastní ?). Momentálnì nemùžu najít, kde jsem k tomu pøišla. :wink: :oops: S tím se nikdo nechlubí.
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Unread post by KOMOŃ »

Jeho ruská manželka mu málem znièila Švejka.Našla mu nìjakou poznámku v kapse a zahodila jí.Hašek si naštìstí vzpomenul.

Obvinìn z mnohomanželství nebyl kvùli neurovnané legislativì mezi námi a rusákama.Ale byla prej hezká.
A nevíš nìco o tom atentátu na Haška?Snad mìl být i postøelen.
Bez piva to není ono.
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Unread post by duli »

Komoni, to co píšeš o zahození Švejka neznám.
Zato znám to, o zahození poznámek k napsání Švejka - tìch prvních, které jeho žena Jarmila vytáhla z koše, opravila a pøipsala pár poznámek. A pak teprve Hašek zaèal psát - za její asistence. :wink:
Atentát mi moc neøíká - víš Hašek pro mì není TOP mých zájmù. Víc už nevím. Možná si èasem na nìco vzpomenu. :-$
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Unread post by KOMOŃ »

duli wrote:Komoni, to co píšeš o zahození Švejka neznám.
Zato znám to, o zahození poznámek k napsání Švejka - tìch prvních, které jeho žena Jarmila vytáhla z koše, opravila a pøipsala pár poznámek. A pak teprve Hašek zaèal psát - za její asistence. :wink:
Atentát mi moc neøíká - víš Hašek pro mì není TOP mých zájmù. Víc už nevím. Možná si èasem na nìco vzpomenu. :-$
Postavu podobnou Švejka už psal pøed ruskem.
Bez piva to není ono.
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Pro mne je Hašek apøedevším jeho povídky srdeèní záležitost.Musím ale øíci,že Nìmci tøeba stejnì jako Švejka znají i film Slavnosti snìženek.Jenom mi to to jejich,by upøímné ,takoví jsou Èeši jde proti srsti.
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re:

Unread post by KOMOŃ »

Abychom lépe poznali důvod Haškova vstupu do rudé armády, tak základním pilířem, je možnost přechodu českých legií na západ, což Hašek osobně nemohl vydýchat (už jen proto, že to byla zásluha Masaryka) a prohlásil, že chce zničit Rakousko-Uhersko za všech okolností, a to dělal psaním posměšných článků na vídeňský dvůr.
To byl také jeden důvod, proč zůstal v Rusku.Myšlenky bolševiků se mu museli zákonitě zdát velmi sympatické, neboť toto politické uskupení dokázalo velmi hladce odstranit celou carskou rodinu.Další fakt.Hašek nenáviděl šlechtice!

Zmoudřel teprve ve chvilce, když i jemu šlo o život.Komunistická minulost se sním táhla při návratu a rozhodně jemu samotnému, moc nebyla prospěšná.
Bez piva to není ono.
slavicekvac
Král
Posts: 1811
Joined: 28 Oct 2009 11:55
Location: Kladno

Re: Re:

Unread post by slavicekvac »

KOMOŃ wrote:Abychom lépe poznali důvod Haškova vstupu do rudé armády, tak základním pilířem, je možnost přechodu českých legií na západ, což Hašek osobně nemohl vydýchat (už jen proto, že to byla zásluha Masaryka) a prohlásil, že chce zničit Rakousko-Uhersko za všech okolností, a to dělal psaním posměšných článků na vídeňský dvůr.
To byl také jeden důvod, proč zůstal v Rusku.Myšlenky bolševiků se mu museli zákonitě zdát velmi sympatické, neboť toto politické uskupení dokázalo velmi hladce odstranit celou carskou rodinu.Další fakt.Hašek nenáviděl šlechtice!

Zmoudřel teprve ve chvilce, když i jemu šlo o život.Komunistická minulost se sním táhla při návratu a rozhodně jemu samotnému, moc nebyla prospěšná.
Jeden můj předek byl v ruských legiích. A popsal, jak se Jarda vrátil do legií po své bolševické epizodě. Měl bolševiků dost, protože mu opravdu začalo jít o krk, nerozpakovali se střílet pro cokoliv a Jarda v tom lítal. Ty rozsudky mohly být pravda, jako komisař mohl a ostatně musel podepsat spoustu rozhodnutí a popravy mezi nimi nepochybně byly. Řekl bych, že i proto se vrátil k legionářům. Tam byl v arestu ( vagon s mřížemi ). Jakmile miu kamarádi řekli, že když svůj bolševizmus odvolá, tak ho pustí. Načež on odtušil: Vy volové to jste to nemohlí říct hned? Všechno odvolávám. A byl propuštěn a vrátil se jako slavný legionář. Taky poskytnul informace o sktruktuře bolševické moci, tak mu bylo snadno odpuštěno. Jiná věc je, co z toho dělali pak za první republiky. Ale jeho vyznání byla anarchie, protimonarchie a chlast. Ten na prvním místě. To bylo prokletí jeho velmi inteligentní a citlivé duše. Podobně jako Matěje Kuděje, jeho kamaráda v literatuře i hospodách. ( Ve dvou se to lépe táhne ).
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Re:

Unread post by KOMOŃ »

slavicekvac wrote: Ale jeho vyznání byla anarchie, protimonarchie a chlast. Ten na prvním místě. To bylo prokletí jeho velmi inteligentní a citlivé duše. Podobně jako Matěje Kuděje, jeho kamaráda v literatuře i hospodách. ( Ve dvou se to lépe táhne ).
Jedna z největších záhad, byla ta jeho Mongolská "mise", kde v utíkal předevšma-jeho typický povahový charakter.Rozsudky smrti, jím podepsané jsou sporné.Oficiální znalci o nich nemluví (raději?) a celé to připomíná takové bulvární obvinění.Vždyť jeho funkce spočívala v propagaci rudé ideologie.Další závažná věc, se týká těch několika pokusů o atentát, kde jeden se skoro povedl a byl zraněn-ostatně to tvrdil jenom on.
A bolševikům dal přednost, hlavně kvůli přechodu legií na západ, pod taktovkou Masaryka, kterého bytostně nesnášel.Není se co divit.Masaryk, byl ještě před první válkou označován, jako "odpad české literatury"
Jeho příchod-úprk, snad maskovaným manželstvím, byl neslavný.Kuděj přečkal válku v pohodě.Simuloval šílenství a stal se sluhou nějakého vídeňského církevního funkcionáře.Jeho ostatní "přátelé" dokonce v pražských kavárnách.A byl evidentně zlomený.Proto nevěřím na jeho podepsané zločiny.Možná rozkaz, kdo se nenaučí do tří dnů číst a psát, tak bude zastřelen, byl Haškovsko-Švejkovsým :lol: Já ale jednou té věci příjdu na kloub.Pokud bude na co přicházet :D Vždyť ani nevíme, jestli jeho Bulharská mise, kde se přidal později na stranu makedonských povstalců proti tureckému útlaku, byla pravda.Každopádne vojvoda Klimeš Makedonský, je reálná postava.
Tohle je všechno tak strašně zamotaný, že velmi vzdálené dejiny jsou mnohem čitelnější. :D
Bez piva to není ono.
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: chlast

Unread post by KOMOŃ »

Pokud mluvíme o démonu alkoholickém, je nasnadě říct, že skoro nebyl schopen bez něho literaturu tvořit.Své humoresky psal "během tří piv".Jsou skoro všechny dlouhé, jenom tak, aby se hladce vešli do novin.Psal v kavárnách.To bylo normální.Měl dostatek přísunu tekutin a blíže k radakcím, kde své humoresky prodával za hotové peníze :lol:
Není na tom nic divného, protože inspiraci hledal především mezi obyčejnými...

Co vysloveně nesnáším, když se dočtu o jeho homosexualitě.Takovou hovadinu, může napsat jen někdo, kdo se s jeho životopisem neseznámil a ani jeho s korespondencí.O panictví přišel s jakousi cikánkou při jeho studentských cestách v tehdejších Uhrách.Ta se měla za 14 dní vdávat a on to věděl.Později ho to hluboce duševně zasáhlo a o ženy neprojevoval valného zájmu, přestože navštěvoval podniky pochybné pověsti.
Bez piva to není ono.
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Re: Jaroslav Hašek vrahem?

Unread post by Georg »

Na konci roku 1918 působil Hašek jako velitel oddílu Čuvašů v Rudé armádě a jako zástupce vojenského velitele bugulmského okresu.Hašek nařídil víc jak sto poprav.Zdroj
http://www.interesniy.kiev.ua/znamenity ... -i-shtykom
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
slavicekvac
Král
Posts: 1811
Joined: 28 Oct 2009 11:55
Location: Kladno

Re: Jaroslav Hašek vrahem?

Unread post by slavicekvac »

Georg wrote:Na konci roku 1918 působil Hašek jako velitel oddílu Čuvašů v Rudé armádě a jako zástupce vojenského velitele bugulmského okresu.Hašek nařídil víc jak sto poprav.Zdroj
http://www.interesniy.kiev.ua/znamenity ... -i-shtykom
Matka mi kdysi převyprávěla - bez záruky svědectví ruského legionáře o Haškovi.
Jakmile skončil s Rudou armádou, byl vlastně zajat legionáři a vězněn ve vagonu legionářského vlaku. Pak mu jeho přátelé pro literaturu řekli:
Jardo, kdybys prohlásil, že to byl omyl, a že nejsi žádný revolucionář, tak tě pustí.
Hašek na to: Vážně? A proč jste to neřekli dřív? Všechno odvolávám, byl jsem u nich jen z donucení.
Byl propuštěn a zařazen do legií.
Bez záruky, ale zřejmě pravdivé.
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Re: Jaroslav Hašek vrahem?

Unread post by Georg »

Podle toho článku se chtěl v Rusku usadit,dokonce si koupil i dům.V oblasti byl ale vyhlášen bolševiky tzv.suchý zákon.Kdo bude přistižen podvakráte opilý bude zastřelen.Takže honem balil kufry.
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".