Jeroným Pražský

dějiny křesťanství, Bible, misie, mnišství a jeho řády, kláštery, svatí, inkvisice, protestantismus
Jiří Motyčka

Jeroným Pražský

Unread post by Jiří Motyčka »

Pøátelé, na dnešní den pøipadá 590. výroèí smrti Jeronýma Pražského, jehož život ukonèily plameny druhé kostnické hranice. Protože se jedná o velice opomíjenou osobnost našich dìjin, dovoluji si pøipojit jeho struèné curriculum vitae a pøipomenout tohoto vzácného Husova pøítele, jehož pøátelství šlo doslova až za hrob...

Trojnásobný mistr svobodných umìní (Sorbona, Heidelberk a Kolín n. Rýnem) studoval i v Oxfordu (1399-1401) R. 1407 byl pøijat do svazku pražské univerzity, ale jako laik nemohl kázat, nostrifikací získal i mistrovský grad pražské univerzity. Vedle Husa druhý významný pøedstavitel reformní skupiny, velký obhájce Viklefa, jehož spisy sám do Prahy pøinesl.
4. dubna 1415 se M. Jeroným Pražský ocitl nepoznán v Kostnici, aby pøispìchal na pomoc svému pøíteli Janovi. 7. dubna pøibil na dveøe kostelù a radnice listy v latinì, nìmèinì a èeštinì, kterými se ohlásil králi i koncilu a žádal o prùvodní list a veøejné slyšení. Pak se skryl. 18. dubna koncil vydal veøejný pùhon proti Jeronýmovi, který varován, dal se na útìk do vlasti. 25. dubna je ale v Hiršavì nedaleko èeských hranic poznán a 23. kvìtna je v okovech pøiveden do Kostnice, aby Husa již nikdy nespatøil. Na základì ostré obžaloby byl uvržen do tìžkého žaláøe, po 11 dnech tìžce onemocnìl a musel pak být držen volnìji. Byl èasto vyslýchán se zámìrem, aby se zøekl kacíøských bludù, protože po zkušenostech s Husem již podruhé koncil zapalovat hranici nechtìl. M. Jeroným se zalekl smrti, zatoužil po svobodì a po naléhání kardinála Zabarelly 11. záøí ve shromáždìní 4 národù se v biskupském kostele zøekl uèení Viklefova i Husova. 23. záøí vyhlásil odvolání pøed koncilem. Pak byl vìznìn již daleko mírnìji. Toto selhání lze z lidského hlediska pochopit a nám, kteøí si smrt na hranici nedovedeme vùbec pøedstavit, jakýmsi zpùsobem Jeronýma zlidšťuje. Ve sboru došlo ke sporu mezi kardinály Petrem z Aliaku, Zabarellou, Jordánem Orsinim aj., kteøí žádali Jeronýmovo propuštìní, a èeskými doktory(!), kteøí uvádìli v pochybnost upøímnost odvolání Jeronýmova. 24. února 1416 byla zavedena nová pøe a ve 107 jednostrannì zamìøených èláncích byl M. Jeroným obvinìn z hlásání a šíøení Viklefova uèení a dalších pøestupkù proti církvi. Zpoèátku mu bylo pøedloženo 41 èlánkù, aby na nì odpovìdìl. M. Jeroným však žádal nejprve veøejné slyšení, které bylo nakonec ustanoveno na 23. kvìtna. Jeho obhajovací øeè byla pøerušována výkøiky a posmìšky jeho odpùrcù. Mezi soudci zasedl i Florenťan Poggio Bracciolini, jenž zanechal zprávu o procesu, kterou v plném znìní uvádí Palacký ve svých Dìjinách. Zpráva svìdèí o plamenné a velice uèené, filosoficky zanícené obhajobì Jeronýmovì. Tento poslední proces s M. Jeronýmem Pražským trval 5 dní. Nejprve mu byly èteny jednotlivé èásti obžaloby, na než mìl odpovídat. Mezi obžalovacími èlánky bylo i obvinìní z remanence. Poté následovala rozsáhlá Jeronýmova øeè, v níž se hájil a shrnul své životní, filosofické i teologické postuláty. Tato øeè, o níž nám zanechal zprávu Bracciolini, je dokladem velikosti titánského ducha a intelektu Jeronýmova i jeho mravní síly, když ho nezlomilo ani roèní žaláøování ve velice tìžkých podmínkách. Ti, kteøí oèekávali, že se Jeroným oèistí, odvolá bludy, byli zklamáni, neboť M. Jeroným Pražský nejenže neodvolal, ale zastal se i Husa, dokládaje nespravedlnost jeho odsouzení s tím, že je hotov podstoupit jakoukoli smrt. Následovaly 2 dny, které dostal Jeroným na rozmyšlenou a bìhem kterých byl navštìvován nìkterými èleny koncilu. Ti ho pøesvìdèovali, aby se zøekl svých názorù. Když po znova nalezené odvaze a morální odpovìdnosti neuposlechl, na 21. valném shromáždìní koncilu byl odsouzen a 30. kvìtna 1416 upálen. I v posledních okamžicích svého života se choval velice hrdinnì, jak pøesvìdèivì a s obdivem dokládá Bracciolini.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Zajímavé, tak už to chodí, že je na nìj u nás zapomenuto. Není hezké napsat, že kdyby byl upálen o rok døíve, tak je daleko známìjší, ale je to tak. Upálení mistra Jeronýma není dnes státním svátkem.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Jiří Motyčka

Hus v. Jeroným

Unread post by Jiří Motyčka »

Ježek wrote:Zajímavé, tak už to chodí, že je na nìj u nás zapomenuto. Není hezké napsat, že kdyby byl upálen o rok døíve, tak je daleko známìjší, ale je to tak. Upálení mistra Jeronýma není dnes státním svátkem.
Hus je prostì krystalicky èistým hrdinou. A u Jeronýma, èlovìka z masa a kostí, k tomuto dlouholetému opomínání mohlo pøispìt právì jeho lidské selhání, kdy Jeroným na chvíli zaváhal. Zapochyboval o sobì, ale zvítìzilo, dle mého názoru, jeho nevšední pøátelství k Husovi. Nevím, co se odehrávalo v mysli èlovìka zavøeného v kostnické smrduté kobce, co se mu tam honilo hlavou. Psychicky to musela být tak nároèná situace, že si ji nikdo z nás nedovede pøedstavit. A možná v této chvíli si uvìdomil, že kdyby odvolal, zradil by pøedevším svého pøítele Jana. Zárovìò však vìdìl, že by mu to Hus s jeho køesťanským cítìním bez oka mrknutí odpustil. To bylo Jeronýmovo traumatizující dilema...
Ještì jedna malá poznámka, kterou si nemohu odpustit. Kdyby dnešní mladí lidé mìli "jakous takous" povìdomost o Jeronýmovi Pražském, musel by jim neskuteèným zpùsobem imponovat. Proè? Jeroným byl totiž nonkonformní bouølivák s dlouhým hustým vlasem i plnovousem, rebel i "nadèasový", moderní, pokrokový èlovìk a zcestovalý vzdìlanec s 3 zahranièními mistrovskými grady, který, považte, mìl i Oxford.
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

Re: Hus v. Jeroným

Unread post by Tekla »

Jiøí Motyèka wrote:Kdyby dnešní mladí lidé mìli "jakous takous" povìdomost o Jeronýmovi Pražském, musel by jim neskuteèným zpùsobem imponovat. Proè? Jeroným byl totiž nonkonformní bouølivák s dlouhým hustým vlasem i plnovousem, rebel i "nadèasový", moderní, pokrokový èlovìk a zcestovalý vzdìlanec s 3 zahranièními mistrovskými grady, který, považte, mìl i Oxford.
Bohužel má jeho pøíbìh i další pøesah až do dnešní doby - zemøel proto, že mìl vlastní názor a troufal si jej vyslovit. Totalitní moc jej ale umlèela....to mì na tom dìsí nejvíc...

ad utrpení v kostnické kobce - možná se mu tam podaøilo pøekonat strach ze smrti....bral ji snad i jako vysvobození....
Jiří Motyčka

Re: Hus v. Jeroným

Unread post by Jiří Motyčka »

Tekla wrote:...ad utrpení v kostnické kobce - možná se mu tam podaøilo pøekonat strach ze smrti....bral ji snad i jako vysvobození....
Ano, strach ze smrti a lidsky pochopitelná, pøirozená touha po životì na stranì jedné a pocit viny a výèitek svìdomí nad tím, že by zradil svého pøítele, s nímž ho spojovalo názorové souznìní týkající se pojetí reformy církve na stranì druhé. Jen morálnì silná osobnost typu Jeronýma nokonec zvolí radìji krutou smrt na základì nespravedlivého soudu, nìž zradu spoleèné vìci, kterou oba pøátelé naladìni na stejnou notu nekompromisnì prosazovali na pùdì pražské univerzity...
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Jeroným Pražský

Unread post by Ježek »

K Jeronýmovi existuje přehledná monografie: https://filosofia.flu.cas.cz/publikace/455" onclick="window.open(this.href);return false;
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.