Jan Parricida - vrah nebo hrdina?

Dějiny od roku 1197 do roku 1378 (smrt Karla IV.) - Přemyslovští králové, 1. dvě generace Lucemburků.

Moderators: elizabeth, Ježek, Katerina

Byl Jan Parricida vrahem nebo hrdinou?

Ve své dobì byl svým zpùsobem hrdinou
8
33%
Jednoznaènì by mìl být èeskou historií hodnocen kladnì
8
33%
Takový èin nemá ospravedlnìní v žádné dobì
4
17%
Padouch nebo hrdina, všichni jedna rodina
4
17%
 
Total votes: 24

User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Re: Janovi pøátelé

Unread post by acoma »

Przemysl de Nyestieyky wrote:
acoma wrote:Co Rudolf z Wartu?
Provokatér Rudolf, který na ostatní pokøikoval, "jak dlouho ještì budou vozit tu (budoucí) mrtvolu (Albrechta) s sebou?" :)
Nìkde jsem nedávno o tom nìco èetl, ale už si ani nevzpomenu, kde to bylo...
Mam pocit, že Warta oblehli prave na tomhle hrade a dostali... :?:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Janovi pøátelé

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

acoma wrote:...Warta oblehli prave na tomhle hrade a dostali... :?:
Nevím pøesnì, germánsky neumím (i když by èlovìk mìl znát øeè nepøátel) :D ale nìco jsem zahlédl, že byl hrad nìkomu prodán až r. 1309... nevím však kým? :(
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Tak to oblehani mohlo nejakou dobu trvat? Nejdriv se museli Habsburci vzpamatovat ze soku a pak ujasnit priority. Jestli nejdriv Jan, Balm nebo Wart??? A pak hledat a oblehat???
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Janovi pøátelé

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

acoma wrote:Mam pocit, že Warta oblehli prave na tomhle hrade a dostali... :?:
Rudolfovi z Wartu se bohužel nepodaøilo utéct "na západ." Padl do zajetí hrabìte z Blamontu. Ten ho za tuèný peníz pøedal Habsburkùm a umíme si pøedstavit, co se pak podle støedovìkých zvykù dìlo! Ale máš ovìøeno, že ho dostali na Neu-Falkensteinì?
Acoma wrote:Rudolf z Balmu se snad ukryl na svém hradì, který Habsburci dobili a Balma spoleènì s dalšími 50 sali.
O tom nic nevím, ...ale nemìlo se tomuhle druhýmu Rudolfovi (z Balmu) podaøit utéct a skrýt v basilejském ženském klášteøe?
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Re: Janovi pøátelé

Unread post by acoma »

Przemysl de Nyestieyky wrote:
acoma wrote:Mam pocit, že Warta oblehli prave na tomhle hrade a dostali... :?:
Rudolfovi z Wartu se bohužel nepodaøilo utéct "na západ." Padl do zajetí hrabìte z Blamontu. Ten ho za tuèný peníz pøedal Habsburkùm a umíme si pøedstavit, co se pak podle støedovìkých zvykù dìlo! Ale máš ovìøeno, že ho dostali na Neu-Falkensteinì?
Acoma wrote:Rudolf z Balmu se snad ukryl na svém hradì, který Habsburci dobili a Balma spoleènì s dalšími 50 sali.
O tom nic nevím, ...ale nemìlo se tomuhle druhýmu Rudolfovi (z Balmu) podaøit utéct a skrýt v basilejském ženském klášteøe?
To, co jsem psala o par radku vyse, mam od Libora Jana z prednasky na Hrade. Pisemne zminky o osudech Janovych spoluspiklencu jsem nikde nenasla.:(
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Janovi pøátelé

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

acoma wrote:Pisemne zminky o osudech Janovych spoluspiklencu jsem nikde nenasla.:(
Já je teda kromì literatury v pramenech taky nehledal. :) Navíc, by jistì bylo potøeba umìt nìmecky, protože v našich pramenech to budem asi tìžko hledat.. :wink:
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Hlasování parricidské

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Stejnì jsem rád, že témìø 2/3 hlasujících jsou toho názoru, že morální oprávnìnost poèinu Jana Parricidy byla na místì!
Pokud bych to trochu zlehèil, tak bych øekl, že tito hlasující tuto událost posuzují pohledem idealismu a v nadìji dobra vítìzícího nad zlem;
kdežto zbývající tøetina se na problém dívá realisticky... 8)
Hezká je i pomìrnì vysoká úèast v hlasování :D je vidìt, že každý k tomu zaujmul vlastní postoj.
Takže suma sumárum pro Parricidu 7:4 \:D/
(Další se mohou pøidat!)
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Fiktivní podoba Jana Parricidy

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Jan Parricida:
jeho prosba o azyl v klášteøe
v pøedstavì Antona Zieglera.
Image
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Osud Jana Parricidy po vraždì hodného strýèka

Unread post by acoma »

Údajnì se Janovi po vraždì podaøilo dostat se na avignonský papežský dvùr. Tam se mladík marnì snažil získat odpuštìní od hlavy církve svaté. Poté se odebral do italské Pisy. Setkal se s novým øímským králem Jindøichem VII, jenž zde byl v rámci své øímské jízdy. Lucemburk nechal Jana na nìjakou dobu uvìznit, ale posledních nìkolik mìsícù pøed smrtí strávil Jan v klášteøe. Údajnì to byl klášter benediktinský. San Niccolo v Pise.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Osud Jana Parricidy po vraždì hodného strýèka

Unread post by Viola »

acoma wrote:Údajnì se Janovi po vraždì podaøilo dostat se na avignonský papežský dvùr.
Jéje, kdepak jsi tohle vyhrabala? Pro mì nová informace...
Jinak k té smrti v klášteøe - nejsem si opìt jistá, ale myslím, že ten rok 1313 by nemìl být datem jeho smrti, nýbrž poslední zprávy o nìm - víme o tom více?
User avatar
Maršálek
Kníže
Posts: 380
Joined: 22 Jan 2007 10:38
Location: HK

Unread post by Maršálek »

to by mnì také zajímalo. já vím jenom to, že Jindøich Lucemburský ihned po doruèení žádosti Habsburkù dal na všechny úèastníky vyhlásit hon a souèasnì je dal v nepøítomnosti odsoudit (respektive dal je vyzvat, aby se dostavili k soudu což neuèinili, následnì je dal odsoudil a dal je nahánìt jako odsouzené zloèince - byl by blázen, kdyby se zachoval jinak, vždy byl sám øímským králem a tak nemohl z žádných dùvodù pominout vraždu øímského krále, ohrozil by autoritu i bezpeènost øímských vládcù jediným takovým precedensem). Jan u nìho marnì žádal o milost pro sebe a své druhy a neuspìl ani na papežském dvoøe. všichni byli v klatbì i pod øíšským achtem, byli tedy ze spoleènosti vyobcováni mocí svìtskou i církevní a to se všemi dùsledky. ostatnì to je také jedna z indicií, která vede k dataci slavného Kodexu Manesse pøed rok 1308
servo
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Re: Osud Jana Parricidy po vraždì hodného strýèka

Unread post by acoma »

Viola wrote: Jinak k té smrti v klášteøe - nejsem si opìt jistá, ale myslím, že ten rok 1313 by nemìl být datem jeho smrti, nýbrž poslední zprávy o nìm - víme o tom více?
Údajnì zemøel 13.12.1312 nebo 1313 snad v Pise a v tom klášteøe San Niccolo je prý i pohøbený. Má tam být neúplnì dochovaný náhrobní nápis.
Last edited by acoma on 30 Nov 2007 23:33, edited 1 time in total.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

vdovské statky Anežky, vdovy po Rudolfovi

Unread post by acoma »

Jako vdovské Anežèiny statky prý byly statky v okolí Lenzburgu a Badenu (dnes Švýcarsko). Za navrácení tìchto statkù Janovi se zasazoval i štrasburský biskup Jan I.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Klatba

Unread post by acoma »

Ta øíšská klatba nad vrahy Albrechta I. byla vyhlášena 18.9.1309 ve Špýru.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
Guest

Re: Povstání

Unread post by Guest »

Ano, ale tvrdí se , že nebyl parricida, že to byl èestný boj a ne vražda vlasního strýce. :wink: A jen tak jednooký Albrech Abzburský dal zabýt vlastního bratra. Panem Konrádem z Botenštejna. Takže i kdyby to byla vražda tak to já si osobnì nemyslím byla by to oprávnìné zabyl mu otce. Kvùli té vraždì se mu také øíkalo Pohrobek.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Povstání

Unread post by Viola »

Anonym wrote:Ano, ale tvrdí se , že nebyl parricida, že to byl èestný boj a ne vražda vlasního strýce. :wink: A jen tak jednooký Albrech Abzburský dal zabýt vlastního bratra. Panem Konrádem z Botenštejna. Takže i kdyby to byla vražda tak to já si osobnì nemyslím byla by to oprávnìné zabyl mu otce. Kvùli té vraždì se mu také øíkalo Pohrobek.
Ahojky,vítáme Tì zde.
Mohl(a) bys pøípadnì své domnìnky nìèím doložit?
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Jan Habsburský

Unread post by Katerina »

Nebyl to spíš Bezzemek než Pohrobek ? Johhan OhneLand ?...
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
Bertoldus, frater Templi
Panoš
Posts: 61
Joined: 10 Jan 2008 21:03

Unread post by Bertoldus, frater Templi »

Pøeklad toho výroku Rudolfa von Wart je spíš takhle: "Jak dlouho ještì necháme tu mrtvolu (iste cadaver) rajtovat?", jinak von Wart mìl žít nìjakou dobu po vraždì na tom svém Falkensteinì a pak se mìl vydat k t papeži žádat o absoluci, na cestì byl ale poznán šaškem hrabìte z Blamontu, se kterým mìl nìjaké drobné, zajat a pøedán Leopoldovi. O tom se píše asi ve dvou nìmeckých análech èi kronikách, teï to rychle nenajdu, ale jestli to nìkoho zajímá, podívám se po tom.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

ad:

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Bertoldus, frater Templi wrote:...O tom se píše asi ve dvou nìmeckých análech èi kronikách,.. jestli to nìkoho zajímá, podívám se po tom.
Buï tak laskav bratøe Templáøi :) jakékoli zmínky, citace a hypotézy ohlednì Parricidy a jeho kumpánù zde budou vítány a osobnì si je nenechám ujít, by nebudu mít co dodat. :D
User avatar
rakpav
Panoš
Posts: 54
Joined: 14 Mar 2008 11:21
Location: Luštìnice, soud. okr. Benátky n.J

Unread post by rakpav »

Velmi pìknì o smutném odchodu JP z pražského dvora na sklonku vlády Václava II. po dramatickém ochlazení již tak chladných vztahù s Albrechtm píše už Šusta. Osobnì si myslím, že odchod byl smutný hlavnì proto, že si na dvoøe zejména bezstarostnì užíval. JP se neobjevuje témìø u žádných významných aktù, u tažení, èi jiných dìjinných událostí Václava II., kde by pøes své mládí již øeknìme od roku 1300 JP být mohl. Jinak si myslím, že hlavním motivem byly neukojené dìdické nároky. Úkladná vražda však nemá omluvu v žádné dobì. Zajímavé je už to, že pozdìjší kronikáøi a pisatelé z èeského území (napø. Pøibík Pulkava) buï JP odsoudili, nebo vynechali (Balbín). Takže pozitivnì jej hodnotili jen v medailonu citovaní souèasníci, nebo - s ne zcela nestranným pohledem - pak národní buditelé (Palacký). Když pominu (pochopitelný a stranný) negativní pohled ze Schwabischlandu, ani Francie, jinak nepøítel, jej za tento èin v té dobì nechválila. Pouze èin konstatovali. Odpor øímské kurie byl z mravního pohledu pøedem také jasný.