Pokec o knihách

Fórum - nápady na zlepšení. Uživatelé a "pokecová" témata

Moderators: Zany, elizabeth, Katerina, Ježek

User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Trošku odbìhnu od støedovìkého tématu - èetli jste Dunu od Herberta??? Ta mì maximálnì dostává...
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Ježek wrote:
acoma wrote: èetli jste Dunu od Herberta??? Ta mì maximálnì dostává...

Taky jenom vidìl - taky mùžu doporuèit, spíš, ale pùvodní Dunu než Dìti Duny


Myslim, ze nejlepsi je ten prvni dil - Duna. Za to jsem ji cetla mnohokrat. :oops:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Jirásek

Unread post by Jiří Motyčka »

Katerina wrote:...Kdybychom to malinko rozšíøili i pøed a po Václavovi ...
abychom tøeba udìlali radost i Jiøímu - Boží bojovníci od Sapkovského ????...
Kdepak dìvèata! Neberte to prosím, jako provokaci, ale já se za to nestydím a hrdì se k tomu hlásím "proti všem". :) Radost mi, co se týèe toho "mého" období, udìlá pouze "èeský Sienkiewicz" Alois Jirásek. Jenže o nìm si tady nepopovídám s nikým, protože Jirásek nejen že se v souèasné dobì neète, ale bohužel ani nevydává. I to zaøídila neviditelná ruka trhu... :(
Ale pøedstavte si dìvèata, že Jirásek tady má své téma, dokonce v hlavní kapitole. Ale nezakládal jsem ho já... :D
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2785
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Tak, Jirko, trochu se mýlíš, nebo - aèkoliv jsem ho neèetla a zatím to neplánuju, peèlivì si nahrávám každý díl F.L.Vìka. Pøed chvílí jsem se dívala na hlasování na stránkách ÈT a trochu mì vydìsilo procento divákù, kteøí ho považují za ztrátu èasu (momentálnì 12%) :( Asi to bude tím znechucením ve školních škamnách...
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: Jirásek

Unread post by Katerina »

Jiøí Motyèka wrote:
Katerina wrote:...Kdybychom to malinko rozšíøili i pøed a po Václavovi ...
abychom tøeba udìlali radost i Jiøímu - Boží bojovníci od Sapkovského ????...
Kdepak dìvèata! Neberte to prosím, jako provokaci, ale já se za to nestydím a hrdì se k tomu hlásím "proti všem". :) Radost mi, co se týèe toho "mého" období, udìlá pouze "èeský Sienkiewicz" Alois Jirásek. Jenže o nìm si tady nepopovídám s nikým, protože Jirásek nejen že se v souèasné dobì neète, ale bohužel ani nevydává. I to zaøídila neviditelná ruka trhu... :(
Ale pøedstavte si dìvèata, že Jirásek tady má své téma, dokonce v hlavní kapitole. Ale nezakládal jsem ho já... :D


A víš, že ète. Mám po babièce Proti všem a všechny tøi díly Bratrstva, a pøeèetla jsem si je sama (bez donucení jako kdysi kdysi dávno ve škole). A toho Sienkiewicze taky, ten mimochodem nedávno vyšel - Potopa, já sehnala v antikvariátu na Kladnì Køižáky, ale to je teda síla ! Já jsem cvok , já èetla i Beneše Tøebízského , kdysi a ráda. Ješte ho nìkde mám.

Katka
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2785
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Jo, ta Potopa vyšla, jenže já to kámošce koupila v antikvì za 100,- a nové stojí snad 700-800, teï nevím pøesnì... Co myslíš tou "silou" u Køižákù?
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Unread post by Jiří Motyčka »

Viola wrote:Tak, Jirko, trochu se mýlíš, nebo - aèkoliv jsem ho neèetla a zatím to neplánuju, peèlivì si nahrávám každý díl F.L.Vìka...
Taky chválím, Violo! Vždy (nesestøíhaný) seriál se tehdejší ÈST fakt povedl...

Viola wrote:...Pøed chvílí jsem se dívala na hlasování na stránkách ÈT a trochu mì vydìsilo procento divákù, kteøí ho považují za ztrátu èasu (momentálnì 12%...
Jj, to mì vùbec nepøekvapuje. Jak signifikantní!...
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3649
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 3 times
Been thanked: 2 times

Jirásek

Unread post by Ježek »

Jiráska jsem èetl, výbor z díla Èechy hrdinské, èetlo se to tak pìknì, že jak jsem zaèal, tak jsem skonèil. Asi za 2 odpoledne bylo doèteno...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Ještì k Aloisovi

Unread post by Jiří Motyčka »

Víte pøátelé a pøíznivci Jiráska, :) na tomto našem významném spisovateli je pozoruhodná a zajímavá ještì jiná skuteènost. Totiž, že ten, kdo se chce dozvìdìt upøímnì nìco o naší historii a tohoto poznání se nechce dobrat pøávì studiem odborné literatury, èi rovnou prací v archivu, je právì Jirásek jedineènou pøíležitostí. Proè?
Pøed sepsáním každého historického díla pøedcházelo peèlivé studium pramenù v ústøedních archivech, ale i v arcivech regionálních (Bratrstvo, Psohlavci,...). Toto studium bylo pro Jiráska samozøejmostí vzhledem k jeho profesi, kterou vystudoval na FF UK. Jirásek byl brilantním fabulátorem, tam, kde se mu nedostávalo pramenù, dìje velice citlivì a se znalostí vìci domýšlel. Jako pøíklad bych uvedl vylíèení Žižkova dospívání v románu Mezi proudy. Tento neznámý úsek Žižkova života pak vyznívá velice pravdìpodobnì, etc.
Nemìli bychom rovnìž zapomenout, že Jirásek se v r. 1926 stal prvním èeskoslovenským èestným èlenem PEN klubu, bohužel návrh na Nobelovu cenu za literaturu vyznìl do ztracena. (To jiný velmistr historické literatury, Sienkievicz byl v tom ohledu sastnìjší.)

P.S. Nebyl tento pøíspìvek moc "kantorskej"? Pak sorry... :)
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2785
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Ta scéna s Kralickou biblí je úžasná, pak taky ta, když se jde Žalman registrovat jako Èeský bratr a páni konšelé se mu vysmìjí... Myslím, že v dobì svého vzniku, mìl ten seriál nadèasový podtext, a proto na nìj lidi tehdy koukali možná víc; dneska už si vìtšina lidí tu analogii s normalizací ani neuvìdomí, protože prostì zapomnìli... Trochu smutné,ne?
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Jirásek dnes

Unread post by Jiří Motyčka »

Viola wrote:Ta scéna s Kralickou biblí je úžasná, pak taky ta, když se jde Žalman registrovat jako Èeský bratr a páni konšelé se mu vysmìjí...
Ano, tady Jirásek geniálnì zakomponoval jakousi (úmyslnou?) nedùslednost Toleranèního patentu Josefa II., který se Èeských bratøí netýkal. K tomu si neodpustím ještì malou poznámku. Vchody evangelických kostelù a modliteben, které znovu zaèaly po vydání Toleranèního patentu ožívat, nesmìly mít vchod z ulice, èi vesnické cesty, ale o 180st. obrácenì. Ano, to bylo Habsburkovo pojetí náboženské "svobody", ale v té dobì to byl jistì relativnì velký pokrok v oblasti náboženské tolerance...

Viola wrote:... Myslím, že v dobì svého vzniku, mìl ten seriál nadèasový podtext, a proto na nìj lidi tehdy koukali možná víc; dneska už si vìtšina lidí tu analogii s normalizací ani neuvìdomí, protože prostì zapomnìli... Trochu smutné,ne?
Taky, ale díla tohoto druhu ještì nekompromisnì válcují bezduché akèní produkce komerèních televizí. A to je neménì smutné... :cry:
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3649
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 3 times
Been thanked: 2 times

Filmy, seriály

Unread post by Ježek »

Jiøí Motyèka wrote:[Mì Bety vždy strašnì dojme scéna, kdy František po vydání Toleranèního patentu vrátivší se domù, pøinese Žalmanovi Kralickou bibli, která mu v dobì vrcholící rekatolizace byla zabavena. Vùbec se za to své dojetí jako mužskej nestydím, protože v té scénì trvající pár minut je síla...

Nejlepší scéna (pøiznám, nevídám to pravidelnì) je, když uèitel matiky (neznám to tak dobøe), øíká, že tolerujeme høíchy na našem jazyce ,protože neznáme naši historii (volnì øeèeno). Strašnì moc mi to pøipomíná dnešní postkomunistickou dobu...
Viola wrote:Já mám Markétu na poèítaèi a nìjak se v tom moc neorientuji, takže mì to úplnì nepøevìdèilo :( . Zatím trpìlivì oèekávám Údolí vèel, které je - aspoò podle èlenù jedné filmové diskuse - srozumitelnìjší...

Taky jsem nevidìl :cry: Hlavnì Údolí vèel bych rád vidìl, ale nemùžu to sehnat (nejde to nikde stáhnout). Nemáte nìkdo?
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Filmy, seriály

Unread post by Jiří Motyčka »

Ježek wrote:...Nejlepší scéna (pøiznám, nevídám to pravidelnì) je, když uèitel matiky (neznám to tak dobøe), øíká, že tolerujeme høíchy na našem jazyce ,protože neznáme naši historii (volnì øeèeno)...
Ano, pan profesor, pater Vydra se 11. øíjna pøi hodinì matiky zeptal, co že je dnes za výroèí. Nikdo nevìdìl, pouze František, kterému matematika moc nešla, sdìlil všem, že v tento den pod Pøibyslaví zemøel Jan Žižka. A jezuita Vydra ho pochválil s tím, že Žižku hned okomentoval jako velkého arcikacíøe ale zároveò velkého obránce èeského jazyka. Také typická scénka. Ano, pøátelé, Vydra by katolík, byl velkým Èechem a byla pøece doba obrozování národa... :)

P.S. Omlouvám se (všem odpùrcùm Jiráska), že se stále k F.L.V. vracím, ale nedá mi to prostì!
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Pokec o knihách

Unread post by acoma »

Tady by se tøeba mohlo psát i o knihách, které se netýkají zrovna našeho støedobodu vesmíru tj. støedovìku, ale nìèím nás zaujaly a to tøeba i tak, že se k nim èas od èasu vracíme. :lol:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Unread post by Katerina »

Tos nemìla zakládat, já jsem ètecí blázen... :x
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3649
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 3 times
Been thanked: 2 times

knížky

Unread post by Ježek »

Já vlastnì ani nemám tolik èasu èíst nìco jinýho než historii. Ale postupnì se k literatuøe dostávám.
Nejlepší knihy, co jsem èetl je od Orwella 1984 a od Tolkiena Hobit.
Teï ètu od Ryana Jak jsem vyhrál válku
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Herbert - DUNA. Nejlepší díl je samozøejmì ten první. :lol:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2785
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Moje super hyper oblíbený triptych od norského autora Trygve Gulbranssena "Vìènì zpívají lesy" + 2 další, doporuèuju hlavnì dìvèatùm...
Nedávno jsem èetla "Pýchu a pøedsudek", nejde o žádnou romantickou blbost, nýbrž výbornou charakteristiku postav a brilantní rozhovory. Kdo jste vidìli film, asi jste se v tìch diskusích obèas ztráceli, v knize to nehrozí :wink:
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2175
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...

Oblíbené knihy

Unread post by elizabeth »

Hm, u mì vede Robert Merle a jeho Dìdictví otcù . I když to min. ze støedovìku èerpá...
Pak egyptologie - Achnaton, Tutanchamon, Nefertiti, Anchesenamon, vše o nich, vèetnì staroegyptských detektivek.
Quo Vadis a Jih proti severu.
Vùbec Øím 1. století, vèetnì poèátkù køesanství - zejména Mika Valtari a Jeho království.
Dobraczynski - Listy Nikodémovi.
Ètu i øímské detektivky z té doby.
Suetonius - Životopisy císaøù, pøeèetla jsem snad všechny knihy o Kleopatøe a Marcu Antoniovi, dále o Liville Caligulovì sestøe a císaøi Caligulovi samotném, o Tiberiovi, Jarmila Loukotková - Není øímského lidu.
Josef Toman - Po nás potopa. Poslední dny Pompejí...

Erich Maria Remarque - Vitìzný Oblouk, Nebe nezná vyvolených, Na západní frontì klid.

Podívám se do knihovny, zda mì tam ještì nìco zaujme, co není støedovìkého a naè jsem zapomnìla.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

PÁD

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Pro mì se stala legendou knížka, která mì kdysi zatajila dech pøi ètení... Nevím jestli nìkdo znáte Pád Alberta Camuse z r. 1956...?