Historické Romány

historiografie, odborné knihy a jiná periodika, pomoc při bádání ...

Moderator: Ježek

User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

taky nìco veselejšího

Vladimír Šindeláø
Zkažená krev


Kniha Zkažená krev je dalším dílem milevského autora Vladimíra Šindeláøe, jenž opìt zamìøil svou pozornost na staré hrdelní pøíbìhy, které se udály na jihu Èech. Jednotlivé popsané pøípady se odehrávají v rozmezí let 1422 – 1918, což je jistì dost pestrá škála, v níž si každý ètenáø najde to, co ho zajímá... více zde
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

dnes mimoøádnì bude na ÈT2 ve 21:25 zaøazen GEN s J. Loukotkovou
Stanislav
Zeman
Posts: 105
Joined: 05 Nov 2007 21:35

Unread post by Stanislav »

9.prosince uplyne 110 let od smrti spisovatele Josefa Svátka. Psal historické romány , z nichž nejznámìjší jsou asi Pamìti kata Mydláøe. Chtìl bych vám nabídnout dvì knihy tohoto autora - ovšem v digitální podobì a ještì k tomu z doby renesanèní. Snad to nevadí.
Vybral jsem
Poslední Budovec

Code: Select all

http://www.4shared.com/file/28514944/ae2fdea9/Svatek_J-_Posledni_Budovec.html
Majestát Rudofa II.

Code: Select all

http://www.4shared.com/file/28514942/474c7b9c/Svatek_Josef-Majestat_Rudolfa_II.html
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

George Shipway: Za pøísahu a lásku

Unread post by Zany »

už tu o tom pøed èasem padlo pár slov, což mi pøipomnìlo mé olíbené dílo a pøimìlo k rozhodnutí udìlat z nìj ebook

George Shipway: Za pøísahu a lásku

Historický román barvitì zachycuje pomìry v Anglii 12. století.
Spor mezi Štìpánem Anglickým, královnou Maud a vévodkyní z Anjou. K tìmto vojenským sporùm pøistupují i drobné války mezi šlechtici. Ústøední postavou je mladý normanský šlechtic Humphrey de Visdelou, který v tìchto sporech pøijde o majetek a marnì hledá jasno ve vojenských i politických akcích.

Code: Select all

http://rapidshare.com/files/70409113/George_Shipway-Za_prisahu_a_lasku.rar
heslo:

Code: Select all

MadeByZany

pro mì osobnì kultovní dílo, kdysi pøed lety první støetnutí s historickým románem popisujícím støedovìkou válku bez pøíkras, v celé syrovosti.
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Ken Follet: Piliøe zemì

Unread post by Zany »

a ze stejné doby pøidávám další lahùdku:

Ken Follet: Piliøe zemì

Image

V Anglii 12. století, v dobì obèanské války, nièivého hladomoru a náboženských nesvárù, vyrùstá v Kingsbridge nádherná katedrála. Na pozadí pøevratných událostí po smrti krále Jindøicha I., kdy po dvì desetiletí královna Maud a král Štìpán bojují o anglickou korunu, se proplétají osudy nejrùznìjších postav - kingsbridgeského pøevora Philipa, zbožného a dùmyslného mnicha, jenž usiluje o vybudování nejvìtší gotické katedrály, stavitele Toma, který se stává pøevorovým architektem, krásné a tajemné lady Alieny, již celý život pronásleduje skrývaná potupa, neohrožené Ellen žijící v lesích, která po nespravedlivé popravì svého milého prokleje všechny, kdo køivì pøísahali, lstivého a proradného hrabìte Williama, jenž se dopouští krveprolití a násilností, a kameníka Jacka, pro nìjž pøedstavuje stavitelství nejvìtší životní vášeò. Tato strhující dobová freska z bouølivého støedovìku zachycuje mozaiku lidských vztahù nabitých napìtím, boj mezi dobrem a zlem, stateènost a lásku, nenávist, násilí, intriky a zradu...

Code: Select all

http://rapidshare.com/files/72677733/Follett_Ken-Pilire_zeme.rar
heslo k raru: MadeByZany
Stanislav
Zeman
Posts: 105
Joined: 05 Nov 2007 21:35

Unread post by Stanislav »

Zany,
díky.
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Varování - Záviš a Pøemysl Otakar opìt na scénì

Unread post by Katerina »

Tak jsem si na aukro poøídila historický román - Železný král a páni z rùže, od Václava D. Michalovice.

Nelituji toho, knihu jsem dostala v perfektním stavu a se zájmem si ji pøeèetla. Posílila mou sbírku hisrorických románù a detektivek o další knihu o mém oblíbeném hrdinovi.
Nicménì Vám to èísti netøeba. Bohužel jsem nenašla, kdy ten román byl napsán, tendenèní je však dosti. Ve smyslu - zkažená èeská vysoká šlechta a proti nim zachránci šlechetného krále z pøemyslovské krve - vladykové a zemanové . Takže trochu Tøebízský, ale ten byl alespon machr.

Hrdinou, (kromì upozadìného Pøemysla a zloducha Záviše je vladyka Václav z Michalovic, což nám vydavatel na obálce neopomene pøipomenout - ta shoda jmen hrdiny a autora :D :D :D .

V druhé polovinì jsem se už musela trochu smát, i když humoristický je ten román spíše nechtìnì.

Vzpomeòte si na jakékoliv zlo, špatnost a zloèin .. a to všechno a ještì mnohem víc Záviš v knize provede, a to jsme prosím ještì nìjakých cca deset let pøed Moravským polem.

Nejenže unáší urozené pany za úèelem zprznìní a neváhá v pøípadì odporu používat omamné látky, aby si je pøedtím uspal, a pøestože ony dámy vždycky nìkdo (nejlépe Václav z Michalovic) pìt minut pøed 12, resp. pøed Závišem osvobodí, ony se zase nìjak nechají chytnout znovu.
Kromì této sexuální úchylky (a vzdychání po právì èerstvì provdané ) Kunhutì, stíhá Záviš ještì vlastizradu smlouváním s Kumány a Uhry, Milotou i Borešem z Rýzmburka, už tenkrát ! dále pokus o vraždu dítìtì (malého Mikuláše), pokus o královraždu, intriky proti Anežce Palceøíkovi, Pøemyslovi a samozøejmì i Václavu z Michalovic a dokonce se neštítí intrikovat i proti vlastnímu rodu - Janovi z Hradce.

No a všichni Vítkovci s ním samozøejmì táhnou za jeden provaz.
Pøemysl je zde takový spíš trouba, nebýt tìch zemanù, každý by ho ošidil a obèas zasahuje do dìje jako takový deux ex machina napomáhající z èiré nevìdomosti zlu. Kunhuta sobecká, bezcitná fiflena, která pøed svými dìtmi a vlídným Pøemyslem dává pøednost ètení oslavných básní, které jí zasílá, jak jinak Záviš.

No Betynka by si poèetla, ale nemusí , udìlala jsem to za ni.

Spíš mi, když jsem se dost nasmála pøišlo na mysl, jak jsou historické osobnosti bezmocné proti kreativitì nekterých psavcù. A kdyby jenom jich i nìkterých historikù. Takže historii píší nejen vítìzové, ale i souèastníci, kterým se zrovna chce nìco napsat. Kromì Záviše jsou smutným pøípadem i nìkteøí Lucemburkové.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Re: Varování - Záviš a Pøemysl Otakar opìt na scénì

Unread post by elizabeth »

Katerina wrote:Tak jsem si na aukro poøídila historický román - Železný král a páni z rùže, od Václava D. Michalovice.

Nelituji toho, knihu jsem dostala v perfektním stavu a se zájmem si ji pøeèetla. Posílila mou sbírku hisrorických románù a detektivek o další knihu o mém oblíbeném hrdinovi.
Nicménì Vám to èísti netøeba. Bohužel jsem nenašla, kdy ten román byl napsán, tendenèní je však dosti. Ve smyslu - zkažená èeská vysoká šlechta a proti nim zachránci šlechetného krále z pøemyslovské krve - vladykové a zemanové . Takže trochu Tøebízský, ale ten byl alespon machr.

Hrdinou, (kromì upozadìného Pøemysla a zloducha Záviše je vladyka Václav z Michalovic, což nám vydavatel na obálce neopomene pøipomenout - ta shoda jmen hrdiny a autora :D :D :D .
Myslím, že na tento "skvost" jsem zde již nìkolikrát upozoròovala. Ta kniha je tak blbá, že už by staèilo najít jen nìjakého ochotného scénáristu a producenta, aby podle ní natoèili nìjaký hollywoodský velkofilm. Mìl by jistì ohromný úspìch, nebo v týhle knize nebylo historickýho ale vùbec nic (krom pár osob s úplnì pomýlenými osudy) a takový jsou jako pøedloha pro americký velkofilm nejlepší.
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Rudý - Zrzavý Orm

Unread post by Katerina »

Když už jsme u historických románù, znáte skandinávskou klasiku od Bengtssona - ve starších vydání pøekládáno jako Rudý Orm , což je doslovnì z originálu, pak to vyšlo myslím v Albatrosu s ilustracemi A. Borna - pod názvem Zrzavý Orm ?

Myslím, že autor si dal záležet, aby psal ve stylu severských eposù, a dost dobøe se mu to podaøilo, vystihnout takový ten "suchý humor" , který se dá najít i v Eddì. I ten vikingský oportunismus - být køestanìm nebo muslimem, všechno jedno, hlavnì když pøežiju èi mi to bude ku prospìchu.
Mì se to tedy hodnì líbilo.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
Bertoldus, fretr Templi

Unread post by Bertoldus, fretr Templi »

Já myslím, že když nìkdo vyznává více bohù, tak nemá problém pøibrat ještì dalšího, a už se mu øíká Alláh, Jahve nebo Hospodin. To bych ani nepovažoval za oportunismus ... Problém pro vikingy mohl být v tom, že se museli nadále držet toho "není boha kromì Boha ...", z èehož vyplývá, že by mìli zapomenout na Ódina, Thora, Freyu i Baldra a všechny ostatní. Oni si to ale jistì vyložili po svém.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Dagmar wrote:V jak složité dobì se ocitla Evropa a její obyvatelé v období tøicetileté války popisuje výstižnì autor Peter Englund nauènì populární formou ve dvoudílním svazku - Nepokojná léta a Nepøemožitelný.Po pøeètení se ti bude osobnost AzV tøeba jevit v úplnì jiném svìtle.
To je ten autor, který ji popisuje ze švédského pohledu? Slyšela jsem o tom a už asi dva roky se na ni chystám... Mìl napsat i o tzv. potopì - švédské invazi do Polska. Pøedpokládám, že se Ti knihy líbily, když je doporuèuješ... :wink:
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

Viola wrote:
Dagmar wrote:V jak složité dobì se ocitla Evropa a její obyvatelé v období tøicetileté války popisuje výstižnì autor Peter Englund nauènì populární formou ve dvoudílním svazku - Nepokojná léta a Nepøemožitelný.Po pøeètení se ti bude osobnost AzV tøeba jevit v úplnì jiném svìtle.
To je ten autor, který ji popisuje ze švédského pohledu? Slyšela jsem o tom a už asi dva roky se na ni chystám... Mìl napsat i o tzv. potopì - švédské invazi do Polska. Pøedpokládám, že se Ti knihy líbily, když je doporuèuješ... :wink:
Mùžu vøele doporuèit, bohužel ne zapùjèit, to už se stalo kdysi pøed lety a od té doby jsem své knížky nevidìl :(
Já osobnì øíkám Englundovi "mistr odboèek", na hlavní dìjovou linii popisující úèast Švédských vojsk ve tøicetileté válce a následných bojích o získání hegemonie na Baltu narouboval spoustu odboèek popisujících život ve Švédsku ze všech možných pohledù jako napø. vzdìlávací systém, stravování, partnerské vztahy, právní systém etc.
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

já teï doèetl trilogii (zatím :-)) Bernarda Cornwella

ImageImageImage

Sága, která má nakroèeno na nìkolik dalších pokraèování líèí na osudech northumbrijského velmože Uhtreda z Bebbanburgu anglii za vlády Alfreda Velikého
User avatar
Dagmar
Knìžna
Posts: 220
Joined: 05 May 2007 13:32
Location: Praha

Unread post by Dagmar »

Viola wrote:
Dagmar wrote:V jak složité dobì se ocitla Evropa a její obyvatelé v období tøicetileté války popisuje výstižnì autor Peter Englund nauènì populární formou ve dvoudílním svazku - Nepokojná léta a Nepøemožitelný.Po pøeètení se ti bude osobnost AzV tøeba jevit v úplnì jiném svìtle.
To je ten autor, který ji popisuje ze švédského pohledu? Slyšela jsem o tom a už asi dva roky se na ni chystám... Mìl napsat i o tzv. potopì - švédské invazi do Polska. Pøedpokládám, že se Ti knihy líbily, když je doporuèuješ... :wink:
Ano, vøele doporuèuji. Na historické romány si moc nepotrpím, ale toto je øádovì úplnì nìco jiného.Obì knížky jsem pøeèetla již nìkolikrát, stále se k nim vracím a urèitì ještì dlouho
vracet budu.

Ze záložky:
Kniha švédského historika P. Englunda je ojedinìlým pokusem o vylíèení dìjin tøicetileté války propojením „velkého pøíbìhu“ neosobní války s osudy Erika JonssonaDahlbergha , umìlce, vojenského inženýra a váleèníka – jehož deník posloužil autorovi jako inspirace. Dùležitým tmelem práce jsou ale také sondy do soudobé civilní i vojenské každodennosti. Autor neopomine jedinou pøíležitost odboèit od sledu bitev a tažení – Erikova nemoc je mu záminkou k pojednání o soudobých lékaøských a léèitelských praktikách, dozvídáme se o hygienì vojenských táborù, pohnutkách rabujících žoldnéøù, tìžkostech v zásobování, bìžných nemocech i táborových epidemiích. Právì úspìšná syntéze metod tradièního historického popisu s vyprávìním akcentujícím detaily bìžného života pøinesla autorovi obrovskou popularitu doma i v zahranièí – ve Švédsku získala prestižní Augustovu cenu za nejlepší odbornou knihu roku, souèasnì byla pøeložena do hlavních evropských jazykù. Vydání èeského pøekladu pøináší nejen historickou literaturu mimoøádné kvality, ale i jistou kuriozitu – je totiž prvním švédským pohledem na období tøicetileté války zprostøedkovaným
èeskému ètenáøi.
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

A musím øíct, že zatímco obecnì nemám takové odbíhání od dìje pøíliš rád, zde mi to pøišlo naprosto pøirozené.
Navíc tohle dílo bylo pro mne svého èasu "kultovní záležitostí", to v dobì, kdy jsme s mou tehdejší skupinou jezdili na akce pod modrým praporem s korunkami jako jednotka finských støelcù (oni tedy ještì jezdí, já už jsem rapír povìsil dávno na høebík)
User avatar
Dagmar
Knìžna
Posts: 220
Joined: 05 May 2007 13:32
Location: Praha

knihy

Unread post by Dagmar »

Violo, mohu ti je pùjèit. :D
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: knihy

Unread post by Viola »

Dagmar wrote:Violo, mohu ti je pùjèit. :D
Jejej, zlatá jsi :wink: . Jenom poslední dobou nemám moc èasu, takže mi to ètení trvá déle - nevadilo by Ti to?
User avatar
Dagmar
Knìžna
Posts: 220
Joined: 05 May 2007 13:32
Location: Praha

Re: knihy

Unread post by Dagmar »

Viola wrote:
Dagmar wrote:Violo, mohu ti je pùjèit. :D
Jejej, zlatá jsi :wink: . Jenom poslední dobou nemám moc èasu, takže mi to ètení trvá déle - nevadilo by Ti to?
To znám :evil: , také nic nestíhám. Vadit mi to nebude, až je pøeèteš,tak je pøeèteš. :wink:
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov
User avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Posts: 423
Joined: 17 Apr 2007 15:44

Unread post by Kateřina_z_Landštejna »

A èetli jste nìkdo "Matku králù" od Poula Andersona?
Má to být sice fantasy, ale ta kniha je doslova narvaná reáliemi 10. století - a ještì k tomu ètivá :)
Volo, multum, statim!
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

když už jsme tu probírali toho Englunda, dneska jsem v Luxoru vidìl jeho další dílko, tentokrát útlou knížeèku vìnovanou královnì Kristinì. Akorát jsem si chytøe nenapsal název a na netu to nikde nemùžu najít...