Kumánka Alžběta - paní z Falkenštejna

Dějiny od roku 1197 do roku 1378 (smrt Karla IV.) - Přemyslovští králové, 1. dvě generace Lucemburků.

Moderators: elizabeth, Ježek, Katerina

User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Kumánka Alžběta - paní z Falkenštejna

Unread post by acoma »

Opakovanì narážím na cizojazyèných stránkách na info, že nezbedná abatyše se podruhé provdala za Stefana Uroše II Milutina , srbského krále... :?: :idea:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Kumánka Alžbìta - paní z Falkenštejna

Unread post by Viola »

acoma wrote:Opakovanì narážím na cizojazyèných stránkách na info, že nezbedná abatyše se podruhé provdala za Stefana Uroše II Milutina , srbského krále... :?: :idea:
To je vlastnì to, co jsme tu øešily a nedoøešily :( . je nìco v tìch Dìjinách Srbska?
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Alžbìta Kumánka a její vdavky

Unread post by elizabeth »

Bertoldus, frater Templi wrote:... je to jen z apelace arcibiskupa Lodoméra, kde si zároveò stìžuje na Záviše, který si vzal "monialis", která je spíše "antimonialis", tedy jeptišku, jež je opakem mnišky. Ona ta Alžbìta musela být strašnì divoká, stejnì jako její bratr Ladislav. Podle Fejéra tím dominikánským klášterem vpodstatì vládla, i když dodržovala klauzuru a podle té relace ji nechal bratr z toho klostru vytáhnout a pøitom pomlátili pøevora a další bratry. takže docela dramatická situace. Je hroznì zajímavé, že v té dobì tam ještì stály staré øímské lázeòské budovy, tak to aspoò plyne z listin.
Bertolde, prosím Tì, co pøesnì je to za listinu nebo za listiny a kde se nachází? Hlavnì se ptám na tu, kde nazývá biskup Ladomér Alžbìtu "antimonialis". A nemohlo ho jen naštvat to dramatické její vysvobození Ladislavem IV. z kláštera? Já se ptám hlavnì kvùli tomu, co našla Acoma:¨
acoma wrote:Opakovanì narážím na cizojazyèných stránkách na info, že nezbedná abatyše se podruhé provdala za Stefana Uroše II Milutina , srbského krále... :?: :idea:
Acomo, mohla bys být konkrétnìjší? A má to nìjakou oporu?


Napadá mì totiž asi toto:


Co když nikdy žádný skandál v srbské královské rodinì nebyl a Alžbìta byla jen dosti podivnì vyzdvihnuta z kláštera, kterému možná pøedtím pevnì vládla( proè by ji ale Ladislav tak dramaticky pak "vysvobozoval") aby se politicky provdala kvùli spojenectví Èech a Uher proti Habsburkùm, i když to pak nakonec bylo na nic a kvùli blbé situaci v Uhrách i nevýhodné...?
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: Kumánka Alžbìta - paní z Falkenštejna

Unread post by Katerina »

Viola wrote:
acoma wrote:Opakovanì narážím na cizojazyèných stránkách na info, že nezbedná abatyše se podruhé provdala za Stefana Uroše II Milutina , srbského krále... :?: :idea:
To je vlastnì to, co jsme tu øešily a nedoøešily :( . je nìco v tìch Dìjinách Srbska?
Spíš nejsou Dìjiny Srbska, celkem to nechápu , jinak jsem se pokoušela nìco najít alespoò v Dìjinách Chorvatska, ale tam je Milutin zmínìn jen okrajovì.

Taky jsem k tomu poslala dotaz psala asi 5 majíkù srbskému Foru, ale ani jednou se neozvali.

Pak jsem se vrhla na Lucemburka, a toto vypustila. :oops:
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Unread post by Katerina »

elizabeth wrote:
Tu Jitku jako sestru Ladislava Kumána si popletl nìjaký kronikáø s Gutou, která byla ženou Václava II. Sestra Ladislava Kumána byla prostì Alžbìta a jestli to nìkdo uvádí jinak, tak to nemá dobøe. Jitka urèitì nebyla.
M8š naprostou pravdu, jen na upøesnìní tìch sester bylo víc :

Maria Arpádovna
Anna Maïarská
a Katalina

Katalina byla manželkou srbského krále Štefana IV. Dragutina - který byl
bratr ? , no, ano Štìpána Uroše II. Milutina.
Project Midlands uvádí, že s tím samozøejmì byly potíže, protože Elisabethin sòatek narazil na pokrevní pøíbuzenství, protože ženichùv bratr byl již ženat s její sestrou. To jsou zmatky.
Urošovi se to ale muselo pozdìji, když ji zapudil asi docela hodit jako dobrý dùvod.

Pøesto mìli spolu mít tu mnou již zmiòovanou dceru ANU/NEDU provdanou za pozdìjšího bulharského cara Mihaila III.

Jistì myslíme obì na to samé, Elisabeth nebo správnìji Erzebeth mizí z Èech nìkdy po Závišovì zatèení i s malým synkem - (øíkejme mu pracovnì Záviš ml. )- v roce 1295 se údajnì znovu vdává a ještì v pomìrnì pozdním vìku (na tu dobu) porodí dceru. Kde je tedy Záviš ml. , v té dobì zhruba osmiletý ?? Tohle se ale už nedá vypátrat. :(
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Tak jsem byla v knihovnì na ty Dìjiny Srbska. Podle autorù (v rodokmenu) byla Alžbìta druhou ženou Štìpána Uroše II. z celkem 4, ale ètvrtou manželku si vzal roku 1299, tak to moc nevychází :( .
Anna Neda jako manželka bulharského cara Michala je uvedena jako Štìpánova dcera, ale není pøesnì s jakou manželkou. V textu jsem o ní nic nenašla, pouze o její sestøe Kateøina, jejíž sòatek se Štìpánovým bratrem mìl prostøedkovat spojenectví s Uherskem.
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Unread post by Katerina »

Viola wrote:Tak jsem byla v knihovnì na ty Dìjiny Srbska. Podle autorù (v rodokmenu) byla Alžbìta druhou ženou Štìpána Uroše II. z celkem 4, ale ètvrtou manželku si vzal roku 1299, tak to moc nevychází :( .
Anna Neda jako manželka bulharského cara Michala je uvedena jako Štìpánova dcera, ale není pøesnì s jakou manželkou. V textu jsem o ní nic nenašla, pouze o její sestøe Kateøina, jejíž sòatek se Štìpánovým bratrem mìl prostøedkovat spojenectví s Uherskem.
Violo, moc díky. No a podle genealogie na Midlands byla Alžbìta 3. manželkou - sòatek kolem 1295 a zapuzení 1298/99. ADA se narodila 1295 a je podle nich skuteènì pøisuzována Alžbìtì. Mì spíš znervoznujì , že jí v té dobì bylo kolem 40 - plus mínus 2/3 roky, bylo by to její 2. dítì, tak nevím, ale možné je samozøejmì vše.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Katerina wrote:ADA se narodila 1295 a je podle nich skuteènì pøisuzována Alžbìtì. Mì spíš znervoznujì , že jí v té dobì bylo kolem 40 - plus mínus 2/3 roky, bylo by to její 2. dítì, tak nevím, ale možné je samozøejmì vše.
Tak teoreticky to mohlo být, i když èlovìk nikdy neví. Tak mì napadá - že místo té teorie o odchodu na dvùr sestry do Neapole odešla k jiné sestøe do Srbska a tam se zabouchla do králova bratra (?). Ale kam šla potom?
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Divoká Kumánka+Neapol

Unread post by acoma »

Viola wrote:Tak mì napadá - že místo té teorie o odchodu na dvùr sestry do Neapole odešla k jiné sestøe do Srbska a tam se zabouchla do králova bratra (?). Ale kam šla potom?
V tý Neapoli má být doložena, tuším, cca 1300.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Potvrzení

Unread post by Katerina »

Tak oba sòatky uherských sester - Alžbìty i Katalin Midlands potvrzují citacemi z Pachymera.
Georgis Pachymeres , zemøel 1310, byl byzantský polyhistor a historik, zastával dùležité státní i církevní instituce.
Jeho základní dílo je Syngraphiai historia (Dìjiny) popisující období od roku 1261 až 1308. Podle Otty je jeho vyprávìní jasné, a údaje spolehlivé, jen je v nìm malý poèet údajù chronologických.

Zdá se, že z nìj hodnì vycházejí historici pøi popisu dìjin Srbska i Bulharska.
Ten Acomin údaj je hodnì dùležitý, pokud je správný, protože pokud se s Alžbìtou Milutin rozvedl resp. ji zapudil v roce 1299, pak víme , kam se poté podìla - do Neapole.

Poøád nám ale chybí, kde tedy byla od Závišova zatèení do roku 1295 - tedy nového sòatku. Víme, kdy byl zabrán Svojanov a kým ?

U sestry sice mohla být, ale tam by se s budoucím manželem asi nepotkala. V roce 1295 už manžel sestry Katalin nebyl srbským králem - abdikoval v roce 1282 (možná dokonce ze zdravotních dùvodù, spadl totiž z konì a zlomil si nohu) ve prospìch mladšího bratra Štìpána Uroše - který se tak v roce 1282 stal srbským králem Štìpánem Urošem II.
V té dobì dostal starší bratr za to postoupení trùnu jednak apanáž, jednak urèitá území, mimo jiné lukrativní hornické mìsto Rudnik a ještì ho jeho švagr král Lazlo (Ladislav) IV. jmenuje Maèevským bánem. Dragutin si tedy žije na svých územích zcela urèitì i s manželkou Katalin. Musela za nìj být provdána ve velmi útlém vìku. Byla mladší než Alžbìta, udává se nar. cca 1255/7 - a sòatek je zapsán - Pachymeres v roce 1268, takže jí bylo okolo 11-13let. Kdy zemøela -nevíme.
Byla to teda celkem podivná rodinka - Dragutin ke konci života spal v rakvi, neb se tak pøipravoval na smrt a ke konci života se stal mnichem - pod jménem Theokvist. (Že by inspiroval našeho Václava II. ?)
Také zde byla jakási dohoda, že po jeho bratrovi Urošovi nastoupí na trùn Dragutinùv syn - VLadislav.
Jak myslíte, že to dopadlo ?
Štìpán Uroš samozøejmì synovce nechal uvìznit , když pak sám zemøel - prý spadl z postele ... což tedy vyvolává rùzné dohady ... neurèil následníka, takže vypukla válka o trùn mezi synovcem Vladislavem a Urošovými syny. Pokud Vám to nìco pøipomíná..
Alžbìtu si Štìpán Uroš vzal v roce 1295 a zapudil 1299 - z celkem logického dùvodu, potøeboval uzavøít mír s císaøem Andronikosem II: v roce 1299, a tak si mimo jiné bere jeho dceru za 4. manželku.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Re: Potvrzení

Unread post by elizabeth »

Katerina wrote:Tak oba sòatky uherských . Víme, kdy byl zabrán Svojanov a kým ?
Hrad byl zkonfiskován ještì pøed Závišovou popravou a stal se znovu hradem královským. On byl vlastnì hradem královským poøád, byl jen souèástí vìna královny Kunhuty, kterou pøislíbila svému malému synovi a která mu ( pøes jeho otce) byla po její smrti darována Václavem 23.øíjna 1285.
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Katerina wrote: Elisabeth nebo správnìji Erzebeth mizí z Èech nìkdy po Závišovì zatèení i s malým synkem - (øíkejme mu pracovnì Záviš ml. )- v roce 1295 se údajnì znovu vdává a ještì v pomìrnì pozdním vìku (na tu dobu) porodí dceru. Kde je tedy Záviš ml. , v té dobì zhruba osmiletý ?? Tohle se ale už nedá vypátrat. :(
Polyxena z Pernštejna porodila první a taky jediné dítì cca ve 43 letech. :wink:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Re: Divoká Kumánka+Neapol

Unread post by acoma »

acoma wrote:
Viola wrote:Tak mì napadá - že místo té teorie o odchodu na dvùr sestry do Neapole odešla k jiné sestøe do Srbska a tam se zabouchla do králova bratra (?). Ale kam šla potom?
V tý Neapoli má být doložena, tuším, cca 1300.
Tak dokonce to mìl být èervenec 1300.

A ještì je doložena již jako cca pìtiletý mròous v v letech 1259-1260 v relativnì èerstvì založeném klášteøe dominikánek na Zajeèím ostrovì.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Skutečná Kumánka Alžběta, matka poslední paní z Falkenštejna

Unread post by elizabeth »

Ono se to této dámy dotýká jen okrajově, ale pořád víc než ostatních osob v tomto tématu i na celém fóru. Jde totiž o Alžbětinu matku, která byla skutečná Alžběta Kumánka. U Závišovy třetí manželky bych já zvolila spíše identifikaci jako Alžběta Arpádovna nebo Uherská, protože byla dcerou Štěpána V.
No ale zpět k věci:
Po Štěpánově smrti při střetu se slavonským bánem Joachimem (MGH, Scriptores č. 17, Hermanni Altahensis Anales, str.407) se regentkou stala jeho manželka, již zmiňovaná Alžběta Kumánka.( Opět VV, Velké dějiny zemí Koruny české III., s. 144 a opět se nejedná o doslovnou citaci)
Čím je možno doložit její regentství za nezletilé syny?
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Kumánka Alžběta - paní z Falkenštejna

Unread post by acoma »

Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: Kumánka Alžběta - paní z Falkenštejna

Unread post by Katerina »

acoma wrote:srbská mutace wikipedie - http://sr.wikipedia.org/wiki/Jelisaveta_Arpad
No ,pěkné, díky. jen je zase všechno trochu jinak.
Píše se tam mimo jiné o svedení. Sňatek trval jen jeden rok 1283-1284 (údajně proto, že byla mniška a církev slně protestovala , a dcera se jmenovala Carica Zorica, zatímco tu Adu/Nedu přisuzují (na rozdíl od Midlands) pro změnu až té další Urošově ženě.
:doh:
O Závišovi ani slovo (opět na rozdíl od Midlands) - jen ta story s jeptiškou a veřejným pobouřením je skoro totožná. Z čehož mi i díky načasování leze na mozek hypotézka - že celý píběh o svedení mnišky se možná odehrl s Milutinem, zatímco Záviš už nikoho z kláštera nevláčel, ale oženil se s rozvedenou bývalou srbskou královnou , která měla v té době malou dcerku, ta ale asi zůstala u otce.
A její pověst se holt pak hodila popřemyslovkým propagandistům...
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: Kumánka Alžběta - paní z Falkenštejna

Unread post by Katerina »

Dragutinov brat, kralj Uros II Milutin takodje je bio ozenjen ugarskom princezom. Radilo se o Katalininoj sestri Jelisaveti (Elizabeta, Erzebet). Milutin je Jelisavetu upoznao kad je kao katolicka monahinja dosla u posetu sestri u Srbiju. Zestoki Milutin nije se obazirao na Jelisavetin zavet, niti na cinjenicu da su vec u rodbinskim vezama, kao ni na protivljenje crkve, vec se ozenio njome 1283. godine. Brak je, medjutim, vrlo kratko trajao. Iz ove veze rodjena je kci po imenu Carica (Zorica) ciji je lik zabelezen na fresci „Loza Nemanjica” u manastiru Decani.

Něco málo o dcerce Uroše Milutina a Alžběty.
Pro ty - co nepřeloží .. kromě obvyklého povídání, jak se Uroš s Alžbětou seznámil, oženil a byl z toho skandál, který mannželtví nepřežilo - je zde kráká zmínka o jejich dceři - a že její portrét najdeme na fresce v klášteře Decani.

Zkusím ho najít ...
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: Nevlastní sestra malého Falkenštejna

Unread post by Katerina »

Tak tady to je, ale zkuste tam to děvče najít !! :mrgreen: :doh:
Nemůžu také najít další zprávy o ní .. že by ji taky šoupli do monastira ???

http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D0 ... anjica.jpg

A zamotává se to čím dál víc - tohle 13 je její osud dle - Rodosloví JOvana Markuše ...
12- rozrod od tatky Milutina
http://www.njegos.org/markus/12.jpg
http://www.njegos.org/markus/13.jpg
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Re: Kumánka Alžběta - paní z Falkenštejna

Unread post by duli »

Jsem mimo téma, ale něco málo pro představu, že tam byl asi "šílenej maglajs".
Středověk
Formování Srbska bylo v rámci Balkánu jedním z nejkomplikovanějších procesů středověku. Střídavý tlak sousední Byzance, Bulharska, Uher a dalších evropských, ale i asijských států se podepsal na politickém, ekonomickém i historickém vývoji celé srbské země. Ovlivněno bylo i náboženské myšlení a tím i kultura, která byla v rámci Srbska velice různorodá.
Během 6. století do oblasti přišli Slované (Srbové). Působil zde silný vliv Východořímské říše, a tak se zde uchytilo pravoslaví. V polovině 10. století vzniklo první království v Rašce, kterému vládl Časlav Klonimirović. Za vlády cara Dušana Velikého (1331 – 1355) byla většina Balkánu ovládaná Srbskem. Po bitvě na Kosově poli v roce 1389 se Srbsko postupně dostávalo pod nadvládu Osmanské říše.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_p%C ... %AF_Srbska
http://en.wikipedia.org/wiki/Ra%C5%A1ka_District

Stefan Uroš Prvi Nemanjić (?-1277), kralj 1243-1276. Zamonašio se kao monah Simon. Oko 1255. oženio Jelenu Anžujsku (?-1314).

1. Stefan Dragutin Nemanjić (?-1316), kralj 1276-1282, sremski kralj 1282-1316. Zamonašio se kao monah Teoktist. Oko 1270. oženio Katalinu, ćerku ugarskog kralja Stefana Petog.
1. Jelisaveta Nemanjić, udata za Stepana Prvog Kotromanića
2. Nepoznata ćerka, udata za Pavla Šubića.
3. Stefan Vladislav Drugi Nemanjić. Prvo 1293. oženio Anu Morozinu, a kasnije nepoznatu ćerku erdeljskog vojvode Ladislava Apora.
4. Urošic Nemanjić, koji se zamonašio kao monah Stefan.
2. Stefan Uroš Drugi Milutin Nemanjić (?-1321), kralj 1282-1321. Prvo oženio Jelenu, srpkinju vlasteoskog roda, zatim 1282. nepoznatu ćerku gospodara Tesalije Jovana Prvog Anđela, zatim 1283. Jelisavetu, ćerku ugarskog kralja Stefana Petog, zatim 1284. Anu, ćerku bugarskog cara Georgija Prvog Tertera, i 1299. Simonidu, ćerku vizantijskog cara Andronika Drugog Paleologa.
1. Stefan Uroš Treći Dečanski Nemanjić (?-1331), kralj 1321-1331. Prvo oženio Teodoru, ćerku bugarskog cara Smilca, a zatim Mariju, ćerku vizantijskog panipersevasta Jovana Paleologa.
1. Stefan Uroš Četvrti Dušan Nemanjić (?-1355), kralj 1331-1345., car 1345-1355. 1332. oženio Jelenu (?-1376), sestru bugarskog cara Jovana Aleksandra. Zamonašila se kao monahinja Jelisaveta.
1. Stefan Uroš Peti Nemanjić (?-1371), car 1355-1371. 1360. oženio Anu, ćerku vlaškog vojvode Aleksandra, kasnije zamonašenu kao monahinja Jelena.
2. Dušica Nemanjić
3. Simeon (Siniša) Paleolog, oženio Tomaidu.
4. Jelena Nemanjić, udata za Mladena Trećeg Šubića.
5. Teodora Nemanjić, udata za Despota Dejana.

http://www.myserbia.net/2008120424010/p ... lutin.html
Last edited by duli on 01 Oct 2009 17:02, edited 1 time in total.
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Re: Kumánka Alžběta - paní z Falkenštejna

Unread post by duli »

STEFAN UROŠ II MILUTIN 1282-1321STEFAN UROŠ MILUTIN, son of STEFAN UROŠ I "Veliki/the Great" or "Arapavi/the Holy" King of Serbia & his wife Jelena --- ([1253]-Castle Nerodimlja, Amselfeld 29 Oct 1321, bur Sardika [Sofija]). “Stephanus Uroš, Serbiæ rex” confirmed the donation by “matre Helena” to “monasterio S. Mariæ Rotaciensis” by charter dated 15 Mar [1305/07][194]. He took up residence at his mother's court at Shkodra after the accession of his brother in 1276[195]. Ban of Hum until 1282. He succeeded in 1282 on the abdication of his brother as STEFAN UROŠ II MILUTIN King of Serbia and Lord of Primorje. Serbia attacked Macedonia in 1282, conquering Skopje (which became King Milutin's main residence) either then or during the 1290s, and Durazzo in 1296[196]. In retaliation for the invasion of Serbia by Šišman, Lord of Vidin in Bulgaria, King Milutin conquered Vidin in 1292 and forced Šišman to seek refuge with his Tatar overlords. Peace was restored, but to appease the Tatars King Milutin sent his son as a hostage[197]. He made peace with Emperor Andronikos II in 1299, agreeing the Serbian/Byzantine border through Macedonia, and marrying the emperor's daughter as his fourth wife, her dowry being deemed to be the Byzantine territory which King Milutin had conquered over the previous years[198]. War with his brother broke out in 1300, lasting until 1312 or 1314. Milutin funded the war by increasing production from his mines, minting large quantities of silver coins, although Venice complained about their doubtful silver content. He also built numerous churches in Serbia during his reign, in return for which he received firm ecclesiastical support in his government[199]. “Stephanus Uroš, Serbiæ rex…abnepos sancti Symeonis et filius magni regis Uroš” built “templum in honorem sanctorum et justorum Joachim et Annæ” by charter dated 1314[200]. He imprisoned his nephew Vladislav in [1316/17], confiscated his Serbian lands and conquered his Hungarian territories. Hungary quickly retaliated and re-established Mačva as a Banate under a Hungarian appointee[201]. King Stefan Uroš II Milutin died after falling from his bed, without nominating his successor which triggered immediate civil war between his sons and his nephew[202]. A document records the death of “Stephanus Uroš, Serbiæ rex” dated 29 Oct 1321[203].

Betrothed ([1267/68]) to ANNA Komnene Palaiologina, daughter of Emperor MIKHAEL VIII & his wife Theodora Dukaina Komnene Palaiologina Batatzaina (1260-[1299/1300]). Pachymeres records that Emperor Mikhael VIII proposed the betrothal of "[filiam] secundam Annam" and "cralem Serbiæ Stephanum Uresim, secundo eius filio Melotino", dated from the context to the early part of his reign[204].

m firstly ([1273/76], repudiated [1283]) [HELENA] Angelina, daughter of IOANNES Dukas Angelos sébastokrator, Lord of Thessaly & his wife --- of the Vlachs (-[1298/99]). The primary source which confirms her parentage and marriage has not yet been identified. She is named "Helene/Jelena" in Europäische Stammtafeln[205] but the primary source on which this is based has not been identified.

m secondly (Autumn 1284, repudiated [1294]) as her first husband, ANA of Bulgaria, daughter of GEORGI I Terter Tsar of the Bulgarians & his first wife Maria --- (-after 1304). Pachymeres records the marriage of "Terteris filiam, ex sorore genitam Asanis" and "cralis Serbiæ"[206]. The primary source which confirms her name has not yet been identified. Her birth date range is estimated from the estimated birth dates of her two children by her first marriage. If these are correct, Ana must have been born from her father's first marriage irrespective of the report in Pachymeres. She married secondly (1301) Mikhael [Demetrios] Dukas Komnenos Angelos 'Kutrules' despot (-1304). The primary source which confirms her second marriage has not yet been identified.

m thirdly ([1295], repudiated [1298/99]) as her second husband, ERSZEBET of Hungary, widow of ZAVIŠ von Rosenberg, daughter of ISTVÁN V King of Hungary & his wife Elisabeth [née ---] of the Kumans (1255-[1313/26]). Pachymeres records the marriage of "sororem defunctæ Augustæ, matris Augusti iunioris…filia regis Ungariæ…germanam tertiam" and the king of Serbia, despite the couple's consanguinity (due to his brother already being married to her sister)[207]. The primary source which confirms her name and first marriage has not yet been identified.

m fourthly (betrothed 1299, [Oct/Nov] 1300) SIMONIDA Palaiologina, daughter of Emperor ANDRONIKOS II & his second wife Yolanda di Monferrato ([1292/93]-Constantinople after 1336). Pachymeres records the marriage of "August filiam…Simonidem" and "cralis Serbiæ", after her aunt Evdokia Palaiologina had refused the marry him[208]. Mistreated by her husband, she refused to return to him after attending the funeral of her mother in Constantinople in 1317 but was forced to do so by her half-brother Konstantinos[209]. She fled to Constantinople after her husband died and became a nun[210].

Mistress (1): ---. The name of the mistress of Stefan Uroš Milutin is not known.

Stefan Uroš II Milutin & his second wife had two children:

1. STEFAN KONSTANTIN ([1283/94]-killed in battle in Zeta 1323). The primary source which confirms his parentage has not yet been identified. Knez of Zahumlje 1303/06. His father granted him the appanage of Zeta some time after 1314[211]. He was proclaimed king in Zeta on his father's death in 1321[212], and refused to submit to his half-brother but the latter invaded Zeta and defeated Stefan Konstantin in battle[213].

2. child . The primary source which confirms his/her parentage has not yet been identified. 1286/1292.

Stefan Uroš II Milutin had & his third wife had one child:

3. NEDA ([1295/98]-after 1346). Her first betrothal was part of the treaty agreed between her father and Charles Comte de Valois aimed at ensuring the latter's support in Milutin's war with his brother[214]. The primary source on which it is based has not yet been identified. Ioannes Kantakuzenos refers to "sorori…Stephani [Crali]" as the previous wife of "Michaelis", who was then married to "imperatoris sororem"[215]. The primary source which confirms her name has not yet been identified. She was imprisoned by her husband after her repudiation[216]. She was restored as regent for her son in [Aug/Sep] 1330, on the insistence of her brother Stefan Uroš III Dečanski King of Serbia, but fled to Serbia after her son was deposed in 1331. Betrothed (15 Jun 1308) to CHARLES de Valois, son of CHARLES de France Comte de Valois & his first wife Marguerite of Sicily [Anjou-Capet] (1297-killed in battle Crécy 26 Aug 1346, bur Paris, église des Jacobins). He succeeded in Apr 1326 as Comte d'Alençon et de Perche. m (after 1308, repudiated 1324) as his first wife, MIHAIL ŠIŠMAN Lord of Vidin, son of ŠIŠMAN Lord of Vidin & his first wife --- ([1275/80]-Velbužd 28 Jul 1330). He was elected as MIHAIL III Tsar of the Bulgarians at Trnovo in Jun 1323.

King Stefan Uroš II Milutin had one illegitimate son by Mistress (1):

4. STEFAN UROŠ ([1276]-murdered 3 Nov 1336, bur Visoki Dečani monastery). The primary source which confirms his parentage has not yet been identified. He succeeded in 1322 as STEFAN UROŠ III "Dečanski" King of Serbia.

- see below.
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.