Lucemburské dìdièky

Dějiny od roku 1378 do roku 1526 (definitivní nástup Habsburků). Poslední Lucemburkové, Habsburkové, Jiří z Poděbrad a Jagellonci.

Moderator: Katerina

Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Lucemburské dìdièky

Unread post by Katerina »

A zaènìme první - Eliškou Zhoøeleckou , lucemburskou vévodkyní.
Eliška se narodila v listopadu 1390 na tvrzi Hoøovice, kudy právì projíždìli její rodièe : Jan Zhoøelecký a Richardis (nìkdy uvádìná též jako Kateøina :? ) Mecklenburská.

Otec, nejmladší syn císaøe Karla IV. umírá mlád, za nevyjasnìných okolností, když bylo Elišce okolo 6 let. Matka , když bylo Elišce zhruba 10 let, a tak se poruèníkem malého sirotka stává strýc - Václav IV.
Ten jí také prohlásil nástupkyní v Lucembursku, ale byly zde ještì nárky dalšího strýce - Jošta, které bylo nutné odkoupit.

V roce 1409 se Eliška poprvé provdala - za Antonína Brabantského, ten však umírá velmi brzy, již v roce 1415 v bitvì u Azincourtu. Manželství sice nebylo bezdìtné - bezpeènì se uvádí syn Guillaume cca 1410, nicménì se nedožil dospìlého vìku a pak ještì nìkteré prameny uvádìjí další nejmenované dítì cca 1412, které také brzy zemøelo.

Eliška tedy byla v pohých 26 letech vdovou, a objevily se spekulace, èi možnost provdat se za Vladislava II. Jagellonskéko. Ani jeden z budoucích manželù se, zdá se do svatby moc nehnal. Eliška mìla dokonce prohlásit, že se jí do svatby nechce. (Bylo by urèitì zajímavé znát motivy jich obou k takovému odmítnutí.)

Pøesto nakonec k Elišèinì druhému sòatku došlo - s Janem III. Bavorským. V 35 letech však ovdoví podruhé, a manželství zùstalo bezdìtné.
Tady mì zaráží jedna vìc - zahranièní zdroje uvádìjí Jana Bavorského s titulem princbishop - a že byl pùvodnì biskup v Liege. Tak nevím, v tomto pøípadì asi nemohlo jít o církevní hodnost ?

Lucemburské dìdictví dostala jako odkaz od strýce Zikmunda v roce 1411, kdy jí bylo 21 let.
Eliška jako pravá pøíslušnice lucemburského rodu byla hodnì zadlužená, to byl zøejmì jediný dùvod, proè v roce 1441 uzavírá dohodu (prodej) s burgundským vévodou Filipem III. Dobrým. Podle této dohody mìl vévoda pøevzít správu vévodství a po Elišèinì smrti ho také získat. Burgunsdký vévoda - v rozporu se svým jménem samozøejmì dohodu nedodržel a po necelých 2 letech v roce 1443 na Lucembursko zaútoèil a Eliška byla z Lucemburska vypovìzena, umírá 7 let poté ve vyhnanství 2.8. 1451. Pohøbená je v Trevíru a její smrtí se uzavírá lucemburská dynastie též po pøeslici, Zikmundem již pøedtím vymøela po meèi.
Last edited by Katerina on 08 Apr 2008 12:37, edited 1 time in total.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Alžbìta Lucemburská

Unread post by Katerina »

Tak druhá lucemburská dáma : narozená roku 1409 - dcera øímského císaøe a uherského krále Zikmunda Lucemburského a Barbary Cejlské - jeho druhé ženy.
Jelikož byl Zikmund Lucemburský nakonec posledním mužským Lucemburkem - byla dìdièkou dokonce dvou království - èeského a uherského. Vzhledem k tomu, že Zikmundovou matkou byla Eliška Pomoøanská , byly zde i urèité nároky na polský trùn.
Což mì pøijde docela zajímavé - protože tím jakoby se opsal kruh zpátky k jejím pøíbuzným (pøedkùm) Pøemyslovcùm - resp. posledním dvìma Václavùm - kde tyto ambice tøí korun byly také.
Provdali ji za Albrechta V. Habsburského - který tím pádem jako ikmundùv dìdic díky ní byl králem øímským, uherským a èeským.
Mìli spolu 4 dìti - první Jiøí (kde se v Habsburko-lucemburské dynastii vzalo toto jméno je mi záhadou) , ten však zemøel mlád, dvì dcery Annu a Alžbìtu a nám dobøe známého Ladislava Pohrobka.
Roku 1442 Alžbìta v Uhersku (Gyor) umírá , snad na nemoc, ale opìt jako u mnoha posledních Lucemburkù se objevují spekulace o otrávení.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Platonická láska umìlcova k Elišce

Unread post by Jiří Motyčka »

JM wrote:...Z díla Jana van Eycka jsou nìkteré fragmenty inspirovány Prahou, protože oba bratøi Hubert i Jan byli s velkou mírou pravdìpodobnosti èleny této delegace francouzského královského dvora, která se na cestu do vzdálené Prahy vydala na podzim r. 1408…
Jak je všeobecnì známo toto poselství ke králi Václavovi IV., které sestavoval vévoda Antonín Brabantský, bylo povìøeno 2 úkoly. Tím prvním a hlavním úkolem bylo pøesvìdèit krále Václava o úèasti na koncilu v Pise a tím druhým, neménì závažným úkolem bylo pøivezení 18tileté Václavovy neteøe Elišky Zhoøelecké vévodovi Antoine de Bourgogne za nevìstu.
Jan van Eyck, když uvidìl pøekrásnou Elišku na vlastní oèi, tak prý k ní zahoøel tajnou a platonickou láskou.
A proto na dvou Janových obrazech inspirovaných jeho pobytem v Praze je zachycena líbezná tváø Elišky Zhoøelecké, jako forma umìlcova jinotaje. Tuto skuteènost potvrzuje mj. i znalec výtvarného umìní, prof. VŠUP Vratislav J. Žižka...
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Alžbìta Lucemburská

Unread post by Katerina »

Tak jsem narazila na takovou zajímavost ze Zikmundova posledního poøízení , kterým ustanovil Alžbìtu dìdièkou èeského a uherského království. V pøípadì , že by nemìla mužských dìdicù, ale pouze dcery, mìla si vybrat jedno ze dvou království a v nìm vykonávat vládu a dokonce království odkázat svému ženskému potomstvu, což mì pøijde opravdu zajímavé.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Alžbìta Lucemburská

Unread post by Jiří Motyčka »

Mì na Alžbìtì Lucemburské fascinuje pøedevším to, s jakou zaatostí hájila až do své smrti zájmy svého synáèka, narodivšího se po tátovì smrti. Nejhorší pozice pro její plány byla v Uhrách, a to pøedevším v Dolních. Mimochodem tyto události jsou velice zajímavé také v souvislostech s vrcholným obdobím bratøického hnutí na Slovensku. Proè?

Po smrti Albrechta Habsburského (1439) pøevládl v Uhrách vliv polské strany, jejíž stoupenci plédovali za vytvoøení polsko-uherské unie a jejichž kandidátem se stal polský král Vladislav III. Stoupenci královny vdovy Alžbìty byli jen a pouze její pøíbuzní, pøívrženci tìchto pøíbuzných a významný magnát Horních Uher Pankrác ze Svätého Mikuláše (dnešního Liptovského). To vìru nebyla jednoduchá situace a pøedevším nezávidìníhodná. Když se Alžbìtì v únoru 1440 narodil syn, dala ho proklamovat za krále Ladislava V. a korunovat ve Stolièním Bìlehradì. Budínský snìm však poèátkem bøezna zvolil králem Vladislava. Alžbìta se proto pokusila uhájit pozici jmenováním Jana Jiskry z Brandýsa za svého hlavního kapitána, ale fakticky tak ovládala jen území Horních Uher spravované Jiskrou. Jan Jiskra z Brandýsa je také zajímavou postavou, která se tím, jak vìrnì sloužil Lucembursko-Habsburskému rodu vymyká veškerým dobovým zvyklostem. Už tenkrát byly korouhvièky, které za mrzký peníz... Nikoli tak Jiskra, který nejprve Alžbìtì a pak i Pohrobkovi sloužil až do roztrhání tìla a celé Horní Uhry udržel pod svojí kontrolou dlouho po smrti Alžbìty a jejího syna, kdy politická situace v tomto støedoevropském prostoru byla už zcela jiná z dùvodu razantního nástupu dalšího významného hráèe na politické scénì, a tím byli Hunyadyovci...

Alžbìta umírá v r. 1442 a poruèníkem jejího nezletilého sirotka pohrobka, kterému nebyly ještì ani 3 roky, se stává jeho strejda, císaø Fridrich III. Habsburk. Ale to už je jiná story.