Zajímavé odkazy - kroniky, manuskripta...

historiografie, odborné knihy a jiná periodika, pomoc při bádání ...

Moderator: Ježek

User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

Zajímavé odkazy - kroniky, manuskripta...

Unread post by Tekla »

Odkaz na digitalizované staré tisky:

Ioannis Hus, et Hieronymi Pragensis Historia Monumenta I a II z roku 1558

Kronyka Czeská, Václav Hájek z Liboèan


http://knihomol.phil.muni.cz/cd/
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

MGH

Unread post by Ježek »

No tak úplnì to není kniha:
http://www.dmgh.de/index.html
Ale hodit se to bude velmi, další dùvod umìt dobøe nìmecky a latinsky. Vážím si práce tìch lidí, kteøí to dávali na ten internet, veliká škoda, že u nás nic podobného neexistuje a nejvìtší historiografický poèin na internetu jsou Tøeštíkovy strany z roku 2000
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

prameny

Unread post by Tekla »

Pøidám odkaz na cenné prameny. Sice jsou vìtšinou v latinì, ale nìkteré i v ruštinì - tøeba Widukind, Helmold a v nìmèinì Quedlinburské anály

http://www.pereplet.ru/gorm/chrons.htm

hmm..ale teď koukám, že nìkteré ty stránky s ruskými pøeklady nefungují...ale je tam i spousta jiných pramenù, stojí za to se tam kouknout...
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

medea

Unread post by Tekla »

narazila jsem na zajimavy slovensky sbornik - texty dostupne na netu

http://www.geocities.com/zbornik_medea/index2.html
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae

Unread post by Ježek »

Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae
Podle nadpisu pro období markrabství Karla, prvorozence jasného krále èechù Jana, vnuka císaøe Nìmcù, krále Polska.

http://books.google.com/books?vid=LCCN3 ... plomaticus

Štve mne na tom jedna vìc, nìjaký dobrák se s tim skenuje a dává do na Google a èeské historiografie není schopná to nìkde uveøejnit pro studijní úèely veøejnosti :roll:

Post Scriptum: Jdou tam najít pod tím heslem i diplomatáøe z Branibor, Slezska, Polska ...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

MORAVIA MAGNA

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Tady jsou celkem zajímavý vìci (pro nás, kteøí se Pøemyslovcema v "pravìku" nezajímáme :D ).
Pøemyslovská knížata - Moravia Magna: http://www.moraviamagna.cz/dokumenty/d_sobesl.htm
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

CODEX MANESSE

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Pro labužníky støedovìkých heraldických iluminací je digitalizován rukopis z pøelomu 13/14.stol. -
Codex Manesse: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/sammlu ... ame=cpg848
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Vladivoj Tomek

Unread post by Ježek »

Václav Vladivoj Tomek: Dìje království èeského:
http://citanka.cz/tomek/dctoc.html

Dílo z poèátkù èeské historiografie
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Manuscripta KNM

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Nìkterá kompletní støedovìká manuscripta KNIHOVNY NÁRODNÍHO MUSEA v Praze (fragment Dalimilovy kroniky 1330-1340; Jenský kodex 1490-1510; Liber viaticus 1360; Krumlovský sborník 1420; Textus varii 14.st.; žaltáø Alžbìty Rejèky 1323; antifonáø Alžbìty Rejèky 1317; Antifonáø latinský poè. 15.st.; Histoire de France konec 14.st.; Bible olomoucká I. 1417; Species plantarum 1753): http://www.memoria.cz/free_documents.asp
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Manuscripta KNM et Codex diplomaticus Saxonae

Unread post by Ježek »

Przemysl de Nyestieyky wrote: støedovìká manuscripta KNIHOVNY NÁRODNÍHO MUSEA
Co jsem slyšel, tohle je zatím zkušební verze pøístupná veøejnosti, èasem to bude dostupné jen v urèených knihovnách.

Já tu mám Codex diplomaticus Saxonae - latinské listiny Saska z let 948 až do 16. století : http://isgv.serveftp.org/codex/
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

seznam edièních pramenù

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Zde naleznete seznam ediènì vydaných pramenù s nejnutnìjšími "technickými údaji"- Kronik, regest, diplomatáøù...: http://jindrich.wz.cz/pvh/prehledne.html
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

FRB

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Fontes Rerum Regni Bohemiae (pøevážnì støedovìké kroniky): http://www.clavmon.cz/clavis/FRRB/
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

RDT

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Regesta Diplomatica necnon Epistolaria Historiae Thuringiae (období pøevážnì 13. století): http://www.eckhart.de/index.htm?otto.htm
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

RRA-S

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

The New Regesta Regum Anglorum - ANGLO-SAXON royal diplomas 670-1066 (vyhledávaè v anglo-saských pramenech): http://www.anglo-saxons.net/hwaet/?do=s ... e=Charters
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

MGH

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Monumenta Germaniae Historica (scriptores, diplomata, epistolae...): http://www.dmgh.de/
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Spousta nìmeckých digitalizovaných tiskù

Unread post by Ježek »

Digitalisiete Handschriften
napø.: Parcival, Sachsenspiegel, Manesse atd.

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/hs-online.htm
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

èeská archivní spoleènost

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Celkem zajímavá smìsice odkazù od dìjin, pøes heraldiku èi genealogii atd. -èeská archivní spoleènost: http://www.cesarch.cz/weby.aspx?id=715
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Magnae Moraviae Fontes Historici

Unread post by Ježek »

Na stránkách na nì tady máme odkaz (pro vìtšinu to bílý vedle husitství dole) tedy www.slovane.cz je dost zajímavá a dùležitá vìc - edice k dìjinám Velké Moravy Magnae Moraviae Fontes Historici : http://www.slovane.cz/view.php?cisloclanku=2006090005 (èlánek)
Jde to i stáhnout: http://www.slovane.cz/download.php . Jsou tam i Kyjevské listy v hlaholici a cyrilici.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

DALIMILOVA KRONIKA

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

KRONIKA tak øeèeného DALIMILA - paøížský fragment novì objeveného rukopisu (latinský text + rozbor textu):
http://knihovna.nkp.cz/knihovna61/dalimil.htm
http://knihovna.nkp.cz/knihovna61/uhlir.htm
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

MINCE STøEDOVìKÉ/novovìké

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Kompletní katalog støedovìkých mincí království èeského s vyobrazením a popisy v rozmezí let 1278-1620
http://someoldcoins.org/saur/g/s037.htm