Jaxa z Kopanice

Jan Škvrňák
kníže Sprévanů, 12. století

Jaxa von Köpenitz, Jaksa z Kopanici.

Jaxa byl jeden z knížat Sprévanů, který se vzpíral expansi Sasů na východ v polovině 12. století a to v oblasti dnešního Braniborska. Pohanští Slované zde měli dva opěrné body – hradiště. Jedno ve Spandau (Špandava), podle druhého se psal náš Jaxa. Hradiště Kopanica (podle kopy – hroudy pojmenované) se nacházelo na 6hektarovém ostrově uvnitř řeky Sprévy, odkud ovládal malé kníežctví Dnes je lokace součástí Berlína.

Jaxa bojoval za dědictví Přibyslavovi, který byl jeho strýcem. V roce 1125 poslední vládce Havolanů přijal křesťanství a s ním jméno Jindřich. Byl také kmotrem syna Albrechta Medvěda Oty. Ve své závěti také Albrechtovi odkazuje své knížectví, Jaxa je zde pominut, a v roce 1150 smrtí Přibyslava Jindřicha také je závěť naplněna. Jaxa brzy zahajuje boj proti silnějšímu nepříteli.

Zpočátku je jeho válka úspěšná, v roce 1154 dobývá Branibor (bývalé sídlo strýce), údajně s polskou pomocí.

Jaxa ale razil své mince – brakteáty, celkem pět vzorů. Na vůbec prvním dochovaném je muž- bojovník (snad sám Jaxa), v jedné ruce drží meč a v druhé palmovou ratolest (symbol spravedlnosti). Mince obsahuje nápis Iaczo de Copnik a je z roku 1150. Později se symbolika mění, bojovník drží v pravé korouhev a v levé ruce kříž. Nápis se mění na Jakza Kopnik kneź. Je velmi pravděpodobné, že válka o Braniborsko byla válkou mezi 2 křesťanskými vládci. Podle legend Jaxa přijal křesťanství od biskupa v polské Lubuszi (Lebus).

Pevnost drží jen tři roky. Při útoku v roce 1157 ji na úkor Albrechta Medvěda ztrácí, stejně jako záhy své sídlo v Kopanici. Je poražen a osud mu připraví do konce života dráhu vyhnance. Albrecht Medvěd zakládá Berlín a braniborskou marku a stává se jejím prvním markrabětem.

Poražený slovanský kníže našel útočiště ve Vratislavi (Wroclaw), zde zřejmě pojal za ženu dceru místního kastelána, významného šlechtice Piotra Wlasta.

Neznáme další osudy Jaxy z Kopanice, ani rok jeho smrti (stejně jako narození). Některými polskými historiky byl ztotožňován s Jaxou z Miechowa, který byl kastelánem v Malopolsku a jedním z prvních polských poutníků a zemřel v roce 1178.

Kníže Jaxa má poblíž řeky Havoly (Havel) pomník z 19. st. a Jaxovu věž z počátku 20. století.