Středověk
Dnes je: 29. 11. 2020  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den vem, mm men problm s otevenm/rozkliknutm strnky, viz. titulek. Jet zhruba p . . . (Seznam on-line edic historickch pramen)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Oldich I.

  Zpt

  Oldich I.

  il(a): * ? okolo 977 + 9. 11. 1034

  Popis:
  Syn knete Boleslava II. Pobonho z rodu Pemyslovc a Emmy neznmho pvodu, bratr knat Boleslava III. Ryavho a Jaromra.

  Kdy se Oldich pesn narodil, nevme. Pravdpodobn to bylo v druh polovin 70. let 10. stolet. Tak o tom, co dlal Oldich a do roku 1012 toho nen mnoho znmo. Dtstv proil nejspe v echch, na dvoe svho otce , knete Boleslava II. Po nstupu svho (nejspe nevlastnho) bratra Boleslava III. Ryavho k moci, vak jen tsn unikl smrti. Zatmco Jaromra nechal Ryav pouze vykastrovat, Oldich ml bt rovnou zavradn. Atentt na nj se vak nezdail. Dvodem, pro byl Oldich pro Boleslava III. nebezpenj ne Jaromr, byl nejspe ten fakt, e Oldich ml ji v dob toku potomka.

  Oldich byl podle Kosmase enat, ale zejm kvli neplodnosti sv manelky zplodil syna Betislava s neurozenou dvkou Boenou (Kesinovou), kterou pojal za svou druhou manelku. Betislav byl Oldichovm jedinm synem a nstupcem.

  Po toku Ryavho uprchl Oldich s matkou a starm bratrem z ech a nalezl azyl na dvoe bavorskho vvody Jindicha (syna Jindicha Svrlivho). Do ech se Oldich vrtil a v roce 1004, kdy se jeho bratr Jaromr ujal vldy. Co dlal v letech 1004 1012, ppadn jak dl spravoval, nen jist.

  12. dubna 1012 provedl Oldich sttn pevrat svrhl Jaromra z trnu a vyhnal jej ze zem. Na podzim tho roku byl pak nmeckm krlem Jindichem (na jeho dvoe v minulosti pobval jako vyhnanec) uznn novm eskm panovnkem a potvrzen ve funkci. V jnu 1012 pijal echy v lno. Prakticky se tak Jindichovi zavzal i k poskytovn vojensk pomoci.

  V roce 1014 se opt schylovalo k vlce mezi nmeckm Jindichem a polskm Boleslavem Chrabrm. Polsk kne chtl proto pethnout echy na svou stranu. V polovin roku 1014 vyslal k Oldichovi poselstvo veden svm synem Mkem. Oldich s vyslanci jednal, ale na zpten cest je nechal zajmout a nkolik vznamnch polskch velmo dokonce poruil zabt. Udlal to dajn proto, e se dozvdl, e by se mohlo jednat ze strany polskho knete o provokaci. Zajatho Mka pak Oldich na dost Jindicha II. vydal do e.

  Tho roku (1014) dolo k takzvanmu druhmu vradn Vrovc Oldich nechal podle Kosmase zavradit pedka Boeje a mnoho dalch lid. dajn tak uinil proto, e podporovali jeho bratra Jaromra (pobvajcho ve vzen v Utrechtu).

  Rok 1015 pinesl novou vlku mezi Jindichem II. a Boleslavem Chrabrm pedmtem sporu byla Luice. esk vojska se tchto boj pmo nezastnila, ale Oldich v t dob dobyl jaksi hrad Businc (podle Barbary Krzemiensk lo nejspe o hrad Gross Biesnitz v Horn Luici nedaleko Zhoelce.) Vlka skonila pro Jindicha II. nespn.

  V srpnu 1017 se Oldich opt s eskm vojskem pidal na stranu csae v dal fzi boj s Boleslavem Chrabrm. Sotva vak kne s armdou opustil echy, vtrhl do zem nejprve Mek a zpustoil jej vchodn kraje, pozdji Chrabrho vojci zatoili z Moravy a dobyli jaksi hrad na eskm zem. Pravdpodobn dky tomu csask tok na Chrabrho neuspl, protoe vojska se sthla zpt do ech. 30. ledna 1018 byl pak mezi Jindichem II. a Boleslavem Chrabrm uzaven v Budyn mr.

  Bhem tchto boj se esk kne sblil s rakouskmi Babenbergy tzv. vchodn sk marce tehdy vldl Jindich, bratranec mocnho bavorskho velmoe Jindicha Schweinfurtskho. Rakousk vvoda Jindich a esk kne Oldich si napklad vzjemn poskytovali pomoc pi odren polskch vpd z Moravy. Dky tomuto spojenectv pak Oldich nkdy kolem roku 1019 dobyl na Polcch zpt Moravu (byla v jejich rukou asi 16 let). Pot bylo toto spojenectv Pemyslov s Babenbergy utvrzeno satkem Oldichova syna Betislava a Jindichovy netee Judity Schweinfurtsk. Jindich Siln toti zemel roku 1018 bez potomk a post markrabte vchodn marky po nm pevzal jeho bratr Adalbert, jen kolem roku 1020, kdy se nejspe o uzaven satku mezi obma mui jednalo (Jitin otec Jindich zemel ji roku 1017), nedisponoval dnou dcerkou vhodnho st. Dobytou Moravu dostal Betislav od otce do sprvy.

  O tom, co se dlo v echch v nsledujcch letech, prameny ml. Roku 1024 zemel csa Jindich a novm nmeckm panovnkem se stal Konrd II. Bhem desetiletho klidu zbran ml Oldich pleitost upevnit svou moc v echch (a prostednictvm Betislava i na Morav). V roce 1031 dobyli Nmci na Polcch Luici a Mlsko. Polsk kne Mek II. (jeho otec Boleslav Chrabr zemel v ervnu 1025) v t dob elil toku kyjevskch knat, s nimi do Polska el i jeho star bratr Bezprym, kter chtl s ruskou pomoc uchopit ddictv po otci. Mek byl Bezprymem donucen k tku ze zem koncem roku 1031 uprchl pekvapiv k Oldichovi do ech. esk kne se k polskmu vyhnanci moc pkn nezachoval podle kronike Galla ho nechal vykastrovat a podle Wipona (ivotopisce csae Konrda) nabdl Oldich Mka k vydn do e (csa to pr odmtl s tm, e nekupuje neptele od neptele). Nkdy zatkem roku 1032 byl Bezprym zabit a Mek II. se vrtil zpt do Polska a obnovil tu svou vldu (musel se ale o ni dlit se svmi pbuznmi).

  V ervenci 1032 byl Oldich Konrdem pedvoln k asti na dvorskm snmu v Merseburgu. Odmtl se vak ped csae dostavit. V nsledujcm obdob neml Konrd na een esk otzky as. A v roce 1033 uspodal Konrdv syn bavorsk vvoda Jindich taen proti Oldichovi a uspl. esk kne se nyn musel dostavit na sjezd, konan ve Vrbn (Erben) na saskm zem. Nad Oldichem se tu konal soud. Byl shledn vinnm za sv jednn ped dvma lety (v t dob Betislav dobyl st uherskho zem) a odsouzen do vyhnanstv.

  echy zatm spravoval Betislav. Proti nmu byla podniknuta dal vojensk akce veden Jindichem. Ta vak nejspe pli spn nebyla, protoe na jae 1034 byl v i vznn Oldich nhle Konrdem omilostnn a bylo mu povoleno vrtit se do ech. O vldu se ale musel podlit s Jaromrem, kterho Konrd rovn propustil z utrechtskho vzen.

  Oldich s podmnkami souhlasil, avak prakticky ihned po nvratu do ech dal Jaromra oslepit (a uvznit na Lys) a svho syna Betislava vyhnal ze zem. Pro to udlal, nen vbec jasn. Mohly za tm bt Konrdovy intriky, mon se Betislav vce pimkl k Jaromrovi ne k otci a to mohl Oldich povaovat za zradu

  Podle Hildesheimskch anl trvil Oldich veker dal as u hodovn tabule u jdla a pit. Netrvalo to vak dlouho zemel ji 9. listopadu 1034. Pohben byl v kostele sv. Ji na Praskm hrad.

  Pravdpodobn Oldich (ale mon a jeho syn Betislav) zaloil klter Szava, kde se praktikovala slovansk liturgie a jeho opatem se stal sv. Prokop.

  Vznam Oldichovy vldy spov zejmna ve skutenosti, e opt pipojil k echm ztracenou Moravu a nikdy neupadl do takov zvislosti na cizch vldcch, jako jeho pedchdci brati Boleslav III. a Jaromr. (Knetem ech se stal vlastnm piinnm, csai se nikdy zcela nepodrobil.)

  Manelka:
  1. NN
  2. Boena (+ 1052)

  Dti:
  Betislav (* ped 1002 + 10. 1. 1055)

  Napsala Tekla

  (potadlo b od 29.8.07)  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Listopad  >>
  PotSttPSoNe
         1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30       

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha