Dušan Třeštík

historiografie, odborné knihy a jiná periodika, pomoc při bádání ...

Moderator: Ježek

Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: Petr Placák

Unread post by Katerina »

Przemysl de Nyestieyky wrote:Abych pravdu øekl, tak ani nevím o co autorovi šlo.
Kritika (a už Tøeštíka nebo svatováclavské ikony) byla obsahovì pomìrnì plochá > to ke jménu Petra Placáka (když už jsme u toho jména).
Je to pomìrnì mladý èlovìk, v životì jsem o nìm neslyšel a jeho knížky jsou spíš povídkové (poetické).
Já jsem se s tím jménem nìkolikrát setkala v souvislosti se sdružením nebo snad dokonce malièkou politickou stranou za obnovení monarchie v Èechách.
Bohužel èi bohudík :) si nepamatuji jméno toho štastlivce co by to mìl na sebe vzít.
Jinak mì to pøišlo jako obhajoba legend, které vytváøely Svatováclavskou tradici - tedy kníže jako mírumilovný svìtec, mnich, uskuteènující zázraky. Tøeštíkovy názory do tohoto schématu nepatøí, tak byly pranýøovány. Všimni si té vìty - legendy potvrzené mimo jiné Karlem IV. - a z toho vyplývající i když neøeèené - jak by o tom mohl nìkdo pochybovat, když vznikly už krátce po jeho smrti a ještì je povrdil i Otec vlasti.

Je to prostì jeho názor.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Posts: 423
Joined: 17 Apr 2007 15:44

Re: kritika...

Unread post by Kateřina_z_Landštejna »

Jiøí Motyèka wrote:Poprvé po jeho smrti jsem èetl v tomto èlánku kritiku Tøeštíkových hypotéz, které vydával za "skuteènosti", od historika Petra Placáka. Ponechávám bez komentáøe.
Ten èlánek je dohromady o nièem; a to jsem jej pøeèetla tøikrát v zoufalé snaze najít nìjakou pointu. Kromì souèasných ideologických klišé jsem nenašla nic.

Jinak se domnívám, že Petr Placák NENÍ historik. Sice o sobì tvrdí, že absolvoval FF CUNI v letech 1992 - 2000, ale jednak nepoužívá žádný titul a druhak jsem nikde nenarazila na jedinou jeho odbornou práci. Což mne ponìkud zaráží...
Volo, multum, statim!
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: kritika...

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Kateøina_z_Landštejna wrote:..Petr Placák NENÍ historik...
Placák opravdu s historikem nemá nic spoleèného... na internetu lze najít jenom nìjaké jeho básnièky nebo anti-komunistickou angažovanost... to je tak vše.
Ale když ona touha po zviditelnìní je tak obrovská :twisted: že si prostì neodpustil napsat nìjakou nejapnou poznámku (za Tøeštíkova života by si to èlovìk Placákova formátu nedovolil) a pak je to sázka na jisto, že bude v internetových vyhledávaèích Tøeštíkovo jméno v kursu a tak mnozí narazí i na Placák. :D (Nebo se øíká, padla kosa na kámen? :? )

Ta druhá zábavná polemika... tak si pøispìvatelka (andromachee) ani neuvìdomila (když mluvila o Ivanovovì práci), že už je to nìjaká desítka let, co to bylo napsáno... :D
User avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Posts: 423
Joined: 17 Apr 2007 15:44

Re: kritika...

Unread post by Kateřina_z_Landštejna »

Przemysl de Nyestieyky wrote:
Kateøina_z_Landštejna wrote:..Petr Placák NENÍ historik...
Placák opravdu s historikem nemá nic spoleèného... na internetu lze najít jenom nìjaké jeho básnièky nebo anti-komunistickou angažovanost... to je tak vše.
Ale když ona touha po zviditelnìní je tak obrovská :twisted: že si prostì neodpustil napsat nìjakou nejapnou poznámku (za Tøeštíkova života by si to èlovìk Placákova formátu nedovolil) a pak je to sázka na jisto, že bude v internetových vyhledávaèích Tøeštíkovo jméno v kursu a tak mnozí narazí i na Placák. :D (Nebo se øíká, padla kosa na kámen? :? )

Já to zkusila obrácenì - vyjma toho jalového slohového cvièení mi Placák v souvislosti s Tøeštíkem nikde nevybìhl. Cca 7 odkazù. Takže zadat Tøeštík a doufat, že se tam nìkde objeví Placák, to by se synek naèekal :twisted:

Ta druhá zábavná polemika... tak si pøispìvatelka (andromachee) ani neuvìdomila (když mluvila o Ivanovovì práci), že už je to nìjaká desítka let, co to bylo napsáno... :D
Przemysl de Nyestieyky wrote:
Ta druhá zábavná polemika... tak si pøispìvatelka (andromachee) ani neuvìdomila (když mluvila o Ivanovovì práci), že už je to nìjaká desítka let, co to bylo napsáno... :D

No právì - ona srovnává knihy, jež asi tedy èetla velmi nepozornì, staré desítky let, s nejmodernìjšími poznatky i "poznatky". Protože si vùbec neuvìdomuje nebo nepøipouští, že tak, jako dogmata existovala døíve, tak i dnes vznikají stále nová. Napø. to, že husité byli krvelaèní vrazi a lupièi, prznitelé panen a žháøi, zatímco všichni ostatní byli holubièky bílé, intelektuálnì vrkající minnesang.
A to, že Ivanov i Tøeštík dokáží polemizovat sami se sebou - proboha, to je právì ukázka odborné velikosti tìch lidí!!! Kriticky zhodnotit vlastní závìry a dospìt k jiným; kolik z lidí tohle dokáže?!
Také jsem v mládí ráda dìlala rychlé a kategorické závìry. Pár facek od života mne to docela rychle odnauèilo :wink:
Volo, multum, statim!
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Placák a Tøeštík

Unread post by Ježek »

Z Levných knih mám od Placáka celkem kvalitní studii Svatováclavské milenium:
http://www.e-stredovek.cz/forum/viewtop ... =7721#7721

Že by Tøeštík vyvracel svoje teorie :?: On napíše vývoj dosavadního bádání, rùzné názory a ty vyvrací :arrow: vyvrací myšlenky jiných, které napsal do své knihy ...
Další pøíklad radikálního, nevyváženého pøístupu ...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Dušan Tøeštík a kolegové

Unread post by acoma »

Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
Famm-09
Měšťan
Posts: 23
Joined: 15 Jul 2006 18:37
Location: Domažlice a Èeské Budìjovice

BK

Unread post by Famm-09 »

Tak koukám, že to jsou dva roky, co zemøela žena pana Tøeštíka. Možná jsou opìt spolu, kdož ví...ale ti dva to ví bezpeènì
Vincere aut mori
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Bertoldus, frater Templi wrote:Tøeštíkzaèal sunout do odborné literaury pøedstavu o "støedoìvropském modelu" fungování státu., který ovšem Modzelewski, ani nikdo z Polákù ani Gyoerffy ani nikdo z Madarù nepøijal. Pak na nìho (Tøeštíka) navázal J. Žemlièka, jako jeho žák a epigon, a dnes to sune do publika, jako by to byla jediná pravda, byï existují oponentí tohoto názoru. Ve skuteènosti tam jde o dost, protože ty rozporné názoty dokáží vlastnì pøevracet systém fungování starého pøemyslovského stát, tak to alespoò z èetby chápu.
Tohle by mne zajímalo. Pøedevším o co se ty teorie opírají (Kosmovi pokraèovatelé, CDB I. a td.)
To se ale Slavníkovcù také netýká ...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Bertoldus, frater Templi
Panoš
Posts: 61
Joined: 10 Jan 2008 21:03

Unread post by Bertoldus, frater Templi »

Ale, no oco se to opírá? to jsou fakticky jen Tøeštíkovy vychytávky nápadù jinde, leckde. Ale to bys ho musel znát ...
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Bertoldus, frater Templi wrote: Ale to bys ho musel znát ...
Jo, tady bude ten problém ...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Bertoldus, frater Templi
Panoš
Posts: 61
Joined: 10 Jan 2008 21:03

Unread post by Bertoldus, frater Templi »

jasnì, ale on je to tak trošku osobní problém, prot ože já nìmám rád nápady sunuté do obecného povìdomí prostøednitcvím sdìlovacích prostøedkù, a to se v jeho pøípadì stávalo. Jeden pøítel øíkal, a já s tím souhlasím, že on se stal zajatcem èi obìtí sebe samého.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Po tolika letech se vrátím k Třeštíkovi. Všichni v předchozích příspěvcích v něm vidíme jednoho z největších historiků a velkého popularizátora. Co z něho dnes zbylo? Cituje se? Vydávají se znovu jeho knihy?

Nevychoval si žádného známého a uznávaného nástupce a jeho teorie většinou nejsou buď přijímány nebo zpochybněny (služebné vesnice, středoevropský model) ...

Zajímavou myšlenku měl Lukáš Reitinger - Třeštík byl poslední historik, který byl oblíbeným v médiích, měl ohromnou autoritu u laické veřejnosti, vyjadřoval se k aktuálním společenským problémů a vysvětloval je z hlediska historie. Po jeho smrti jeho místo nikdo tak výrazný nenahradil a historici se namísto komentování současnosti stáhli do ulit minulosti. Třeštíkovo místo ve veřejném prostoru nahradili laici typu Vondruška nebo Daniel Vávra, kteří vykládají historii selektivně k podpoření svých ideologických postojů nebo komerčnímu úspěchu.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Dušan Třeštík

Unread post by Viola »

Tím obdobím se vlastně moc nezabývám, ale přijde mi, že Třeštík stál dlouhé roky rozkročen jako silný strom nad všemi, kteří by se tímto zabývali - nikdo vedle něj nevyrostl, což mohlo mít své osobní důvody. Přijde mi, že dnes se tím obdobím zabývá více historiků i archeologů a jsou schopni spolu spolupracovat, tím pádem je zde víc názorů, a ne pouze jedna oficiální pravda.

Ten přesah do dnešních dnů s tím může souviset - věřím tomu, že pro historika/archeologa je někdy těžké spojovat veřejně to staré s tím současným, už jen proto, že by mohl odnést negativní reakce různých diskutérů apod. Pro novináře nebo dramaturga nějaké debaty zase může být složité hledat někoho, kdo by se k tématu mohl vyjádřit, a proto sáhne po osvědčeném Vondruškovi. Třeba Jan Klápště je z mého pohledu velmi dobře schopen propojit staré s novým, ale toho kromě odborníků a zasvěcených lidí nikdo moc nezná - a novináři se neptají.
Simplex
Panoš
Posts: 53
Joined: 07 Aug 2022 10:43

Re: Dušan Třeštík

Unread post by Simplex »

-Knihy se mu sice Ježku nevydávají, ale stačí se kouknout za kolik se ty kdysi vydané prodávají, pokud je vůbec seženeš. A nějaké nové Počátky Přemyslovců asi hned tak někdo nenapíše, taky měl na (nejen) jejich promýšlení za komančů spoustu času, takový "luxus" už dnes nikdo nemá. Navíc jeho knížky vyšly z dnešního pohledu v té nejlepší době a budou dlouho ovlivňovat názory veřejnosti, alespoň té co z jakéhosi důvodu je ochotna vzít je do ruky. A faktem je, že nepsal pouze o historii a díky tomu byl viditelnej pro veřejnost a dostal se do médií.
-Jakýmsi nástupcem se může pro "knižní" část veřejnosti stát Luboš Polanský, až mu v lidovkách vyjde ta připravovaná knížka a je ve věku, kdy ji lze chápat jako vyvrcholení dlouholetého zájmu. A když se kouknu do počítače, co tam mám cca o 10. století, tak to je: Turek, Sláma, Charvát, Profantová a z mladších vyčnívá snad jedině Ivo Štefan. Vlastně nevím o nikom, kdo by se tomu soustavně věnoval, natož publikoval. Díval jsem se kolik je Nadě Profantové a dá se říci, že už to je taky dáma v nejlepších letech a žádná knižní smršť se od ní čekat nedá. Velká Morava je jiný případ, kolem ní se stále někdo motá, ale když budeš potřebovat knížku, tak skončíš zase u Třeštíka. Středoevropský model sice dožívá, ale díky knížkám Josefa Žemličky tu bude hodně dlouho. Konkurencí můžou být monografie jednotlivých panovníků, ale nezaznamenal jsem, že by se nějaká chystala. A Václav II. Libora Jana je taky shrnutí cca třiceti let zájmu a publikování jednotlivých studií.
-Často je ve veřejném prostoru vidět a za historika vydáván Kosatík, i když to je v lepším případě publicista a v databázi HIU nemá jedinej článek, to už je mi sympatičtější Padevět. Podle mě ale není nic horšího než filozofující ekonom Sedláček, ten o historii neví nic, ale pořeší to od Sumerů po budoucnost. Takže to zachraňuje egyptolog Bárta a ten je poslední doubou a díky okolnostostem všude.
Třeštík prý měl kladný vztah k moderním technologiím, takže možná zemřel příliš brzy, třeba by dneska zářil na sociálních sítích.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Dušan Třeštík

Unread post by Ježek »

Souhlas v tom, že dnes už takové velké přehledové monografie, které napíše jeden člověk nevychází, Třeštík, podobně jako Žemlička nebo Šmahel mohli vycházet z toho, že měli 30 let na to, aby vytvořili ucelený příběh nějakého období. Žemličkovi za komunismu sice vyšlo dost důležitých studií, ale žádná monografie (Přemysl Otakar je myslím rok 1990), Třeštík byl vůbec v nepřízni režimu. Až po revoluci měli možnost vydat shrnující knihy v dobrých nakladatelstvích. Vyšla jim na to doba, dnes se věda dělá pomocí nomádských grantů, hodnoceny jsou dobře dílčí studie z dílčích projektů, na úkor monografií (jiná věc jsou kolektivní monografie jako výstupy projektových týmů). Na monografii chce třeba 5, 10 let, granty jsou většinou od 1 do 3 let. Prostě vydali knihy v době, kdy byla svoboda názorová i svoboda financování.

Turek, Sláma, jsou dneska spíš jen položky, který se citují na základě mánie shrnout v úvodu veškeré bádání k tématu, myslím, že mají už málo co nabídnout. A myslím, že podobně je na tom Třeštík, ještě s tím, že ty jeho knihy jsou strašně překombinované (ty jeho teorie jsou takové důkazy kruhem - ale kruhem strašně velkým) a mizerně se čtou.

K raném středověku třeba ještě archeolog Lutovský.

Veřejnost plete vědce, který se věnuje vědě s popularizátorem vědy. Ideálně by se to mělo prolínat, ale Kosatík je publicista, který popularizuje (já ho velmi rád čtu, jsou to dost přesné dramatizace.

Třeštík a moderní technologie znamenalo, že jako jeden z prvních historiků si pořídil (už vlastně dost stár) počítač, hrál hry, měl vlastní web, kde kromě svých článků se věnoval i programům pro historiky (já si pamatuju nějaký organizér, který jsem tehdy také měl). Jak by to bylo dál v éře sociálních sítí, nevím.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.