Přemyslovské princezny

Dějiny od roku 1197 do roku 1378 (smrt Karla IV.) - Přemyslovští králové, 1. dvě generace Lucemburků.

Moderators: elizabeth, Ježek, Katerina

User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Přemyslovské princezny

Unread post by acoma »

Byla Eliška Pøemyslovna panovaèná hysterická semetrika nebo nepochopená zlomená žena?
*****************************************************************************************************************
Eliška Pøemyslovna byla vyèlenìna na zákaldì koncenzu správcù do samostaného tématu http://www.e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?t=352
JM 27. 6. 2007
Last edited by acoma on 23 Dec 2006 22:38, edited 2 times in total.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Anežka Pøemyslovna

Unread post by acoma »

Sestra Václava I., byla svatoøeèená v r.1989. O její svatoøeèení usilovala již Eliška Pøemyslovna, však marnì. Anežka v Praze založila ženský klášter sv. Františka - jediný èeský øád køížovníkù s èervenou hvìzdou a uvedla do Èech františkány a klarisky. Vždy podporovala svého bratra i svého synovce.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Tak zase já. :wink: Anežka Pøemyslovna se po svých neúspìšných zásnubách zøejmì pøemyslovsky "zabejèila" a rozhodla se, že vynikne v jiné oblasti a to v oblasti duchovní. Krátce po smrti sv. Františka navázala spojení s jeho duchovní sestrou a spoluzakladatelkou øádu s. Klárou z jejíhož kláštera pøišly první jeptišky. Hlavním mecenášem byl Anežèin bratr Václav I., který je v klášterním kostele sv. Františka také pohøben stejnì jako jeho manželka Kunhuta Štaufská.
Anežèin synovec Pøemysl Otakar II. aspiroval na post øímského krále, tyto ambice byly vyjádøeny založením budoucího mauzolea právì v Anežèinì klášteøe. Vzorem bylo pohøebištì fr. králu v Saint-Denis. Legenda blahoslavené Anežky praví, že Anežka zdobila svatyni slavnými ostatky svatých, bohoslužebnými nádobami a drahocennými rouchy, pøíslušnými k bohoslužbì, ježto milovala okrasu domu Božího. Se vznikem pøemyslovského pohøebištì zøejmì souvisí i vznik øady iluminovaných rukopisù, napø. Františkánský brevíø, Bible františkánského kláštera a dvoudílný Osecký lekcionáø, kde je dokonce dvakrát zobrazena objednavatelka rukopisu Anežka. Jednou v iniciále S se sv. Anežkou Øímskou a podruhé v pozici donátorky u výjevu Stìtí sv. Jana Køtitele. Pøemysl Otakar II. je tam zpodobnìn v roli Judy Makabejského èi starozákonního krále Šalamouna, což odpovídá jeho soudobému hodnocení.
Z uvedeného plyne, že se Anežka jako osoba církevní nevzdala možnosti ovlivòovat život svìtský a èinila tak ve prospìch bratra i synovce velmi zdatnì. :D
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Anežka Pøemyslovna vs. Èeská

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

acoma wrote:... Anežka Pøemyslovna...
Celkem mì vždycky mate toto spojení, jelikož Pøemysloven bylo víc a Anežek nepoèítanì i u Pøemyslovcù.
Zajímalo by mì, jestli není pùvodnìjší její jméno jako Anežka Èeská? Jaké pøíjmení se obecnìji vžilo v minulosti? (Kromì toho, že se ve støedovìku ještì nehrálo tolik na pøíjmení...)
Image
(sv.Anežka Èeská.)
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

to je jak Jan Èeský - Jan Lucemburský nebo Václav Èeský a je to Václav Lucemburský.:) Pro mì je Anežka Pøemyslovna vždycky tahle. Nevím proè. Ty ostatní mám zafixovaný tøeba jako sestru Václava II. nebo nìèí dcery a tak. Tahle Anežka Pøemyslovna je pro mne ze všech Anežek nejvýraznìjší. To jsem zas vytvoøila blábol. :roll: Je to srozumitelné? :wink:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Anežka

Unread post by Ježek »

Anežka, jedna z našich svìtic, byla ovlivnìna významnými ženami té doby, shodou okolností byla s obìma pøíbuzná - sv. Hedvika, v jejím klášteøe v Tøebnici byla vychována a sv. Alžebìta Durynská - http://www.e-stredovek.cz/kniznica.php? ... a-Durynska
. Že by se nìjak extra zapojovala do politiky bych vùbec neøekl, spíše byla morální oporou pro pøíbuzné...
Více by ji urèitì ovlivnila, tím, že by se provdala (nápadníkù bylo dost)
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Anežka

Unread post by Viola »

Ježek wrote:Anežka, jedna z našich svìtic, byla ovlivnìna významnými ženami té doby, shodou okolností byla s obìma pøíbuzná - sv. Hedvika, v jejím klášteøe v Tøebnici byla vychována a sv. Alžebìta Durynská - http://www.e-stredovek.cz/kniznica.php? ... a-Durynska
. Že by se nìjak extra zapojovala do politiky bych vùbec neøekl, spíše byla morální oporou pro pøíbuzné...
Více by ji urèitì ovlivnila, tím, že by se provdala (nápadníkù bylo dost)
Nevím, ale tøeba mohla být takovou "šedou eminencí", Václav i Pøemysl k ní nepochybnì chodili pro radu, takže kdoví? Ale tøeba takové usmíøení Václava s Pøemyslem nepochybnì prostøedkovala ona a je otázkou, do jaké míry k nìmu dala impuls.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Re: Anežka

Unread post by Ježek »

Viola wrote:Nevím, ale tøeba mohla být takovou "šedou eminencí", Václav i Pøemysl k ní nepochybnì chodili pro radu, takže kdoví?
Myslím, že mìla docela jiné starosti - péèi o chudé, nemocné...
Last edited by Ježek on 27 Mar 2008 23:30, edited 1 time in total.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Anežka

Unread post by Viola »

Ježek wrote:Myslím, že mìla docela jiné starosti - péèi o chudé, nemocné...
Ale jistì, nemyslela jsem to tak, že by to byla její priorita, ale že možná nevíme, kde oba králové brali nìkteré své myšlenky.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Anežka Pøemyslovna vs. Èeská

Unread post by Viola »

Celkem mì vždycky mate toto spojení, jelikož Pøemysloven bylo víc a Anežek nepoèítanì i u Pøemyslovcù.
Zajímalo by mì, jestli není pùvodnìjší její jméno jako Anežka Èeská? Jaké pøíjmení se obecnìji vžilo v minulosti? (Kromì toho, že se ve støedovìku ještì nehrálo tolik na pøíjmení...)
(sv.Anežka Èeská.)[/quote]

Myslím, že v pøípadì všech Anežek, o kterých mluvíš, je správné øíkat Anežka Èeská i Anežka Pøemyslovna, jde jen o to, jaký je vžitý název pro tu èi onu. Je to tak i u ostatních rodù, tøeba Oldøich Sponheimský=Korutanský, nejlepší podle mì bude sv. Anežka :D
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Kunhuta Pøemyslovna

Unread post by acoma »

Viola wrote: Jinak k té provdané sestøe Kunhutì - myslím, že je nepochybné, že její sòatek s uskuteènil s jejím souhlasem...
To je nepochybné, ale asi jí to manželství moc neuspokojovalo, protože se po tøech dìtech s Boleslavem Lehnickým rozvedla a vrátila se domù a za svého pùsobení v pozici abatyše svatojiøského kláštera nechala zhotovit Pasionál abatyše Kunhuty (makal na nìm i Kolda z Koldic, který se pozdìji proslavil jako první z inkvizitorù na èeském území).
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Jistì, ale to pøeci Václav tehdy nemohl vìdìt. Jsem ráda, že jsi založila tohle téma:)
Tak já pøihodím, že Kunhuta se narodila roku 1265 jako první pøeživší dítì Pøemysla a Kunhuty (poøád mì zajímá, jak by se jmenovala, kdyby se maminka a babièka nejmenovaly stejnì :wink: ). Protože se dìdic narodil až roku 1271, Pøemysl se snažil øešit otázku nástupnictví pravdìpodobnì tzv. privilegiem Richarda Cornwallského, asi z konce 60. let, které se bohužel nedochovaly. Asi se jednalo o obdobu babenberského privilegia minus, které zaruèovalo právo k trùnu i po pøeslici (pochopitelnì nemohla královna vládnout sama, ale prostøednictvím svého manžela, kterým mìl být v Kunhutinì pøípadì Fridrich Míšeòský).
S narozením Václava její role jako potenciální manželky utichla, aby se opìt objevila roku 1276, kdy byla zasnoubena synovi Rudolfa Habsburského Hartmanovi. Roku 1277 však vstoupila do kláštera své pratety Anežky (tìžko øíct, jestli z podnìtu svého uraženého? otce, nebo vlastního), každopádnì zde pøeèkala "zlá léta", po smrti Anežky se stala jeho abatyší. Z klášterního klidu ji "vytáhl" až její bratr, kdy si roku 1291 vzala Boleslava Mazovského. Tomu porodila pravdìpodobnì tøi dìti, pøitom roku 1302 je již doložen její pobyt v Praze, kam snad mìla pøijet s jedním miminkem (není ovšem známo, kam se podìlo). Stala se abatyší u sv. Jiøí na Hradì, kde žila až do své smrti roku 1321.
Z jejího podnìtu vznikl Pasionál abatyše Kunhuty, snad to bylo také jejím vlivem, že Eliška Pøemyslovna, její neteø a pravdìpodobnì jakási "náhradní dcera" mìla snad vstoupit do kláštera...
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

ImageAndìlské hierarchie z Pasionálu Abatyše Kunhuty
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Blažena, Viléma, Vilemína èi Felix?

Unread post by acoma »

V roce 1300 probìhl v Milánì zajímavý inkvizièní proces. Podle výpovìdí tehdejších svìdkù pøišla se svým synkem pøed desítkami let do Itálie paní Viléma èi Vilemína (Guillelma, Guilemina), pùvodnì prý zvaná Felix, èesky asi Blažena. Matkou této paní mìla být Konstancie a její otec a bratr mìli být králi.

Okolo paní Blaženy vznikl okruh lidí, kteøí byli pøesvìdèeni o její svatosti èi pøímo božskosti. Zemøela v r. 1281 a tìlo zesnulé odnesli pøíznivci do cisterciáckého opatství v Chiaravalle a slavnostnì pohøbili a uctívali tak dlouho a vytrvale (údajnì ji ztotožòovali s Duchem svatým), až pøilákali pozornost Svaté inkvizice. Nìkolik "fanouškù" skonèilo v plamenech a nebohá Blažena byla dokonce exhumována a pro jistotu upálena taky.

Do Milána mohla Blažena dorazit zhruba v r. 1260 neznámo odkud. Dva z jejích pøátel chtìli prý informovat èeského krále o smrti pøíbuzné, ale zrovna žádného nezastihli - byla tu právì "zlá léta". Zbytek královské rodiny o Blaženì - Vilémì asi nic nevìdìl nebo vìdìt nechtìl....
Last edited by acoma on 11 May 2007 14:01, edited 1 time in total.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Podle mì je to blbost - myslím, že to byla taková Lžiblažena... Není o ní jediný dùkaz, jenom to, že ona toto o sobì prohlašovala.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

No, ale zase z toho prohlasovani asi nic moc nevytezila, myslim. Narozdil treba od Waldemara o par desitek let pozdeji.:)
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

acoma wrote:No, ale zase z toho prohlasovani asi nic moc nevytezila, myslim. Narozdil treba od Waldemara o par desitek let pozdeji.:)
Tøeba proto, že se "nehodila nikomu do krámu" tak jako Waldemar Karlovi. :wink:
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

V tom s Tebou musim jedine souhlasit, ale pro jistotu bychom pripadne povidani o Waldemarovi a jeho výhodnosti pro jisteho panovnika mely kvuli Velkému bratrovi psat do oddilu Karlova, ze? :wink: Proc by to nemohla byt Premyslovna?
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Podle mì to, že nìkdo o sobì prohlašuje, že je dcerou èeského krále, ještì nic nedokládá... Øíkám si, že kdyby mìla nìjaký problém tøeba s rodinou, a proto uprchla do Itálie, poøád tu byla Anežka s jejím klášterem, která by ji jistì vøele pøijala.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

No tøeba Anežka zas nebyla tak svatá... :wink:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!