Historické èasopisy a jiná historická periodika

historiografie, odborné knihy a jiná periodika, pomoc při bádání ...

Moderator: Ježek

Pøedplácím Dìjiny a Souèastnost

ano
2
14%
ne
12
86%
 
Total votes: 14

User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Historické èasopisy a jiná historická periodika

Unread post by Ježek »

Jelikož tu je nìkolik pøedplatitelù Dìjin a souèastnosti, chtìl bych se zeptat, jaká periodika pøedplácíte nebo znáte a jaký na nì máte názor.
Last edited by Ježek on 09 May 2007 19:42, edited 1 time in total.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Vzhledem k malému množství èasu i penìz a a bsenci jména na schránce :wink: nepøedplácím nic. Loni jsme braly s kámoškou napùl MF (studentská sleva :palec: ), ale èetla to víc kámoška než já. No ale když už na nìco dojde, je to ten Ïas a Reflex a pak obèas dámské èasáky o módì a tak :lol: , hlavnì slovenské (nevím, jak vy, ale mnì ty èeské - až na pár výjimek typu Marianne - pøijdou dost nablblý...).
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Aha, teï mi došlo, že se jedná jenom o historické èasáky :oops: . Tak jsem to opìt nezvládla...
User avatar
Dagmar
Knìžna
Posts: 220
Joined: 05 May 2007 13:32
Location: Praha

Unread post by Dagmar »

Kdysi jsem kupovala Dìjiny a souèastnost, ale vzhledem k cenì a obsahu jsem už pøestala.
Také jsem kupovala Slovo k historii, ale myslím, že už nevychází.
Dáte nìjaký typ?
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

ÏaS

Unread post by Jiří Motyčka »

Ano, dlouho jsem pøemýšlel, zda ho mám pravidelnì odebírat. Je to bezesporu kvalitní periodikum. Nokonec nerozhodly vùbec prachy za pøedplatné, to je až to poslední v tomto pøípadì. Ale to, že bych vùbec nemìl èas to èíst a doma by se mi to štosovalo a já si zoufal, kdy to pøeètu...
Furt do práce a ještì k tomu lítání po všech možných internetových diskusních fórech. Mám toho plný kecky... :lol: :lol: :lol:
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Unread post by Katerina »

Já si taky ÏaS nepøedplácím, protože si vybírám èísla podle obsahu. Naštìstí kousek od práce je jak Luxor, tak knihkupectví Academia , takže zajímavá èísla stíhám zakoupit.

Jinak mùžu doporuèit další dvì periodika :
1. Mediaevalia Historica Bohemica - což je pravidelný sborník, vychází od roku 1991. V redakèní radì je napø. paní Kopièková, Dušan Tøeštík èi Josef Žemlièka. Výhoda je, že obsah každého èísla vèetnì jednotlivých èlánkù a jejich autorù je k dispozici velmi pøehlednì na internetu , a je možné si to doobjednat, (samozøejmì, pokud ho mají ještì k dispozici)
Je to samozøejmì dražší než èasopis klasický.
odkaz pro zájemce : www.hiu.cas.cz/

2. Èeský èasopis historický , taky moc dobrý , ten neí až tak úzce zamìøen jen na støedovìk, zase je obsah èísel na internetu a je možno dokupovat.

odkaz URL: http://www.lib.cas.cz/www/journals/cz/C ... oricky.htm
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

co ète Ježek:)

Unread post by Ježek »

Pøedplácím Dìjiny a Souèastnost, poslední dobou doèítám asi roèník zpìt. Budu ale váhat nad prodloužením pøedplatného. Na moje gusto je tam málo dìjin, zajímavých èlánkù, samé umìní, kultura, každodenost novovìku a 20. století. Když se nepovede téma, tak se najde v èísle asi tak jeden èlánek, který mì zajímá + fejetony na konci jsou velmi zajímavé (hlavnì od Tøeštíka).
Mediaevalii mám také doma, bohužel jen díly 6,8 a 9. Poslední èíslo mne nezaujalo, k pøedchozím ne a ne se dostat (a nevím obsah). Ale zveøejòované práce hosnotím velmi dobøe, vìtšinou jsou zajímavé.
Mìl jsem možnost se setkat i s Historickým obzorem, ten se mi jako èasopis zamlouval daleko více. Sice èernobílý a kratší než než ïas, ale vìnuje se striktnì historii, nejenom poslednímu pùltisíciletí. Nevím, jestli ještì vychází.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: co ète Ježek:)

Unread post by Viola »

Ježek wrote:Pøedplácím Dìjiny a Souèastnost, poslední dobou doèítám asi roèník zpìt. Budu ale váhat nad prodloužením pøedplatného. Na moje gusto je tam málo dìjin, zajímavých èlánkù, samé umìní, kultura, každodenost novovìku a 20. století. Když se nepovede téma, tak se najde v èísle asi tak jeden èlánek, který mì zajímá
Tohle je pøesnì dùvod, proè si ÏaS nepøedplatit... Nìkdy je zajímavé téma a aspoò v Praze není problém ho dostat, ale nìkdy tam jsou na mùj vkus nepøíliš zajímavé vìci...
No a co se týèe ostatních odborných èasákù, spoustu je jich - opìt pro Pražáky :wink: - k dostání v Academii na Václavákù, jak tu už psala Katka.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

p.

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Jen potvrzuji, že ze stejného dùvodu si ÏaS nepøedplácím, protože tam najdu málo zajímavého, a tak jsem si koupil jen nìkolik starších èísel.
Jinak obèas sleduji dìní ve sbornících okresních archivù, obèas se tam najdou nìjaké zajímavosti a dle mého je povedené periodikum (?) Castellologica bohemica a Archaeologia historica.
Jinak mám pøedplacený zpravodaj obce Benecko Posel zpod Žalého, kde je historii vìnováno pomìrnì dost místa, vèetnì té støedovìké a pak Hlásku, zpravodaj Klubu Aug. Sedláèka.
Jinak jsem obdivovatelem tìch prvorepublikových vlastivìdných sborníkù, které mìly vynikající autory, nápady a hlavnì pøínosný obsah. Jako odstrašující pøíklad pøeživšího takového "sborníèku" je Od Ještìda k Troskám, který spoluzaložil J.V.Šimák a jeho úroveò byla špièková - dnešní vydávání tohoto periodika už nìkolik let dokazuje, kam až jde klesnout a vydavatelé si nejspíš ani neuvìdomují, jakou ostudu šimákovu jménu dìlají... 8)
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

Re: ÏaS

Unread post by Tekla »

Jiøí Motyèka wrote: a doma by se mi to štosovalo a já si zoufal, kdy to pøeètu...
no tak mne se to doma stosuje a posledni tri cisla jsem nejak nezvladla... :wink: ale furt ve mne zije ta predstava, ze to jednou doctu :D
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Unread post by Katerina »

Dobrý je i Bezdìz - vlastivìdný èasopis èeskolipska - pøispívá do nìj i pan Sovadina, jenže zatím poslední èíslo bylo z 2006, tak doufám, že ho nepotkal stejný osud jako mnohé jiné nekomerèní èasopisy a že stále ve zdraví vychází. Zkusím to ovìøit.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Katerina wrote:Dobrý je i Bezdìz...zatím poslední èíslo bylo z 2006, tak doufám, že ho nepotkal stejný osud jako mnohé jiné nekomerèní èasopisy a že stále ve zdraví vychází. Zkusím to ovìøit.
Teï teda nevím... :? Bezdìz je výborný "periodikum", ale jeho periodicita je podobná jako u ostatních sborníkù okresních archivù, ne?
Na vydávání se podílí mimo Vlastivìdného spolku i èeskolipský SOA a Museum... proto by mì pøekvapovala "nekomerènost", protože to bude jistì sponzorovaný nìjakým rozpoètem a fondama...
Ale je fakt, že patøí mezi jeden z výborných sborníkù a není se co divit, když se tam míjejí jména jako Sovadina - Gelnar - Gabriel - Panáèek - Andres....
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: Bezdìz

Unread post by Katerina »

promin, Pøemku za zmátnutí :wink: , zase jsem se vyjádøila nepøesnì , nekomerèností jsem myslela, že to není èasopis, který si na sebe vydìlává tím, že jev nìm 90% reklamy jako v tìch èasácích, co si mùžeš koupit v kaødé trafice.

S periodicitou by nám mohl možná pomoci Georg, (je to jeho kraj :) ?
Já si objednávám po internetu, a tam mají jako poslední 15/2006, což mì taky zmátlo.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

tak vy dva Bezdìzáci - šup se s reklamou a obsahem... :lol:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

sborník BEZDÌZ

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: sborník BEZDÌZ

Unread post by Katerina »

Przemysl de Nyestieyky wrote:sborník Bezdìz: http://www.muzeum.clnet.cz/pracoviste/k ... bezdez.htm tøeba :D
No, to je ono, odtamtud si je vybírám, jenže, jak jsem už psala, konèí to 15/2006.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
Famm-09
Měšťan
Posts: 23
Joined: 15 Jul 2006 18:37
Location: Domažlice a Èeské Budìjovice

Unread post by Famm-09 »

Ahoj, dá se nìkde sehnat ÈÈH kromì knihoven? Díky
Vincere aut mori
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Dá se sehnat v Academii na Václaváku - nevím, jestli i v jiných poboèkách, nebo pøímo objednat... http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi ... toricky.ep
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: co ète Ježek:)ANEB HIstorický obzor

Unread post by Katerina »

Ježek wrote: Mìl jsem možnost se setkat i s Historickým obzorem, ten se mi jako èasopis zamlouval daleko více. Sice èernobílý a kratší než než ïas, ale vìnuje se striktnì historii, nejenom poslednímu pùltisíciletí. Nevím, jestli ještì vychází.
Úplnou náhodou jsem na nìj ted narazila na internetu, mají tam archiv a mùže se doobjednávát, asi do toho pùjdu, jen co budu mít chvilku a prolezu si, co se mi v jednotlivých èíslech nejvíc líbí.

Jo a taky se zdá docela zajímavá Heraldická roèenka 2006 vyšlá v dubnu 2007 - je tam nìco o Kresèaku - a dá se také dokoupit.
Všechno je na síti.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Našla jsem nový èasopis - Prùzkumy památek, více zde. Znáte nìkdo? Myslím, že by tam mohla být spousta zajímavých vìcí.