Česká historiografie dnes i kdysi

historiografie, odborné knihy a jiná periodika, pomoc při bádání ...

Moderator: Ježek

Nejlepší období české historigrafie:

Rakousko; Rakousko - Uhersko
2
22%
1. republika
0
No votes
totalita
1
11%
dnešek
1
11%
bude
5
56%
 
Total votes: 9

User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Česká historiografie dnes i kdysi

Unread post by Ježek »

Teď se to lepší (na poli vydaných publikací knižnì), Žemličkovi roste konkurence v podobě mladých moravských historikù - Wihoda, L. Jan ... A to je dobře. Nebojí se na to kouknout z jiné strany a dá se čekat, že se do konfliktů dotanou (viz ten ČČH)...
Last edited by Ježek on 20 Jun 2007 18:00, edited 2 times in total.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Žemlièka a moravští historici

Unread post by Viola »

Ježek wrote:Žemlièkovi roste konkurence v podobì mladých moravských historikù - Wihoda, L. Jan ... A to je dobøe. Nebojí se na to kouknout z jiné strany a dá se èekat, že se do konfliktù dotanou (viz ten ÈÈH)...
Noví historici jsou, to je pravda, ale zatím se vìtšinou zamìøují na urèité konkrétní problémy než souborné dílo... tak uvidíme, co ta Charvátová :wink: .
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Prvorepubliková historiografie

Unread post by Ježek »

Viola wrote: Proti prvorepublikovým autorùm nic zásadního nemám, jenom jsou v mnohém pøežití...
Když jsem dìlal tu svoji seminárku, tak jsem poznal, že vùbec nejsou pøekonaní, že celá pozdìjší historiografie se víceménì zmùže na pøepis jejich skvìlých faktografických dìl - nìkdy i celých pasáží.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Prvorepubliková historiografie

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Ježek wrote:
Viola wrote:Proti prvorepublikovým autorùm nic zásadního nemám, jenom jsou v mnohém pøežití...
celá pozdìjší historiografie se víceménì zmùže na pøepis jejich skvìlých faktografických dìl - nìkdy i celých pasáží.
Tak v tomhle naprosto souhlasím!!! Tøi body pro Ježka!!! :lol:
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Historiografie

Unread post by Viola »

Tak s tímhle zase nesouhlasím já :wink: . Pravda, husitská literatura mì až tak nebere, ale nesmíme zapomínat, že se zmìnila doba, náhled na spoleènost, nemluvì o zásadním problému našich historikù z poèátku století a první republiky, a to neustálou konfrontaci s nìmectvím. Jejich názory jsou èasto tendenèní jenom proto, že psali buï ještì za Rakouska, kdy ne všechno šlo publikovat tak, jak chtìli, nebo za první republiky, kdy se ovšem stále cítili Nìmci ohroženi. Pøedevším z tìchto hledisek pro mì tito autoøi pøekonaní jsou. Nemluvì o mnohdy rezolutním, èernobílém náhledu na osobnosti z (naší) historie - až nìkteøí dnešní historici se snaží rozebrat osobnost toho kterého èlovìka, a ne ho rovnou (bezdùvodnì) odsoudit, èi naopak vyzdvihnout.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Historiografie

Unread post by Ježek »

Viola wrote: Nemluvì o mnohdy rezolutním, èernobílém náhledu na osobnosti z (naší) historie - až nìkteøí dnešní historici se snaží rozebrat osobnost toho kterého èlovìka, a ne ho rovnou (bezdùvodnì) odsoudit, èi naopak vyzdvihnout.
Paradoxní je, když nìkdo za totáèe pøejímá vìty prvorepublikové a mluví o demokratické stranì...
Jasnì, za nìjakých 10 - 20 let pøekoná i naše dnešní historiografie tu prvorepublikovou, pokud se na ní neusadí evropanský tendenèní námel.
U prvorepublikové se ta tendenènost dá pochopit, v každém díle historikovu lze poznat jeho politickou orientaci.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Já to chápu, že tam je tendenènost, byla jiná doba, která si to žádala. Ale nemùžu øíct, že to je dodnes zcela aktuální. Urèitì se najdou práce, které jsou nadèasové, jiné už ménì, nìkteré jsou zcela pøekonané. Zase se opakuju, ale posledních cca 10 let koneènì je naše historiografie svobodná a mùže se oprostit od vnìjších negativních vlivù. Takže s vámi, kluci, fakt souhlasit nemùžu :? .

Jinak bych se opravdu té evropské tendence nebála, do Evropy patøíme a patøili jsme, ale fakt nemyslím, že najednou budeme psát dìjiny vzhledem k Nìmecku, Anglii, Francii...

Btw. Ježku, shodou okolností jsem si dneska koupila ÈÈH, jak se tam Tøeštík s Žemlièkou pouští do Jana - ještì jsem to nedoèetla, ale je to docela hustý. Má to ještì nìjakou dohru?
Last edited by Viola on 19 Jun 2007 22:05, edited 1 time in total.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

historiografie

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Ještì se vrátím k oné prvorepublikové historiografii... já teda vùbec nevím co ètete?! Vìøil bych tomu, že nìjakou tendenènost mùžete najít v knihách k dìjinám obecnì, ale já èasto èerpal po srovnání s pozdìjší odbornou literaturou právì s pracemi z pøelomu století a prvorepublikovými a nenarazil jsem tam na jedinou vìc, která by co øešila jiného, než vìcnou stránku vìci.
Navíc mi pøipadá podivný z dnešní doby øešit souèasnou potencionalitu tendenènosti! To skoro zní jak hloupej fór. :roll:
Prvorepublikové práce, kromì toho, že jsou i dnes èasto citovány, mnohokrát ani nenašly v souèasnosti návaznost a navíc velice podrobnì se chápaly vìci. Takový poctivý pøístup si uchovalo jen nìkolik autorù, mezi nimiž si cením tøeba Lad. Hosáka.

P.Kouøil s M.Wihodou publikovali v AH èlánek "Èeská kastelologie na rozcestí?" Ale netýkalo se to nijak striktnì kritiky pomìrù v této historické odnoži. Kritickému zhodnocení se sice nevyhnuli, ale pøedvedli brilantním pøístupem, jak by mìla vypadat koneèná "historická" (historicko-castellologicko-archeologická) práce odvedená profesionálem! Nad tím se radostí tají dech, èeho jsou schopni. Což se nedá konstatovat plošnì - bohužel. Ani dnešní doba nechrlí extrém skvìlých historikù... kdoví jak tato doba bude hodnocena za pár desítek let?
Hlavnì že se cítíte svobodni, netendenèni a koneènì v historii objektivní...! :roll:
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: historiografie

Unread post by Viola »

Przemysl de Nyestieyky wrote:Ještì se vrátím k oné prvorepublikové historiografii... já teda vùbec nevím co ètete?!
Doporuèuju si pøeèíst jakoukoliv práci napø. od Pekaøe - tøeba jeho Postavy èeských dìjin...
Przemysl de Nyestieyky wrote:Což se nedá konstatovat plošnì - bohužel. Ani dnešní doba nechrlí extrém skvìlých historikù...
Ale nic takového nikdo netvrdil! Já jsem nemluvila o kvalitì souèasných èi minulých historikù, ale o dobì, v níž pùsobí (ili) a jejím vlivu na jejich práci. To vše.
Przemysl de Nyestieyky wrote:Hlavnì že se cítíte svobodni, netendenèni a koneènì v historii objektivní...! :roll:
Tak já se tak rozhodnì cítím. Jestli s tím máš nìjaký problém, je to Tvoje vìc, ale myslím, že se trochu rouháš. Tøeba sám velký Dušan Tøeštík uvádí, že ke støedovìku se dostal proto, aby se vyhnul kontroverzním tématùm z pozdìjších období - a pøesto i støedovìcí historici museli poskytnout urèitou úlitbu režimu. Já si právì proto vážím toho, že v zásadì zde neexistují spoleèenské tlaky na to, zda - když to pøeženu - sv. Václav byl svìtec, nebo zbabìlec. Prostì máš názor a napíšeš ho. Kamenují Tì pouze historici s Tebou nesouhlasící, ale jenom proto, že s Tvým názorem nesouhlasí, ne proto, že by se Tvùj názor nehodil do spoleèenského klimatu. Jestliže to Tobì pøijde málo, prosím, je to Tvoje vìc, ale já sama si toho dost vážím.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: historiografie

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Viola wrote:Doporuèuju si pøeèíst jakoukoliv práci napø. od Pekaøe
Ano, tøeba Kniha o Kosti, Žižka a jeho doba, Pamìti o hradu Valdštejnu... vynikající práce! Myslím že tomu co dìlal velice dobøe rozumìl. Dá se sice najít nìkolik vìcných výtek, ale uvìdomme si, kdy t bylo psané. To je vùbec s podivem, že jich není víc!
Viola wrote:...ne proto, že by se Tvùj názor nehodil do spoleèenského klimatu. Jestliže to Tobì pøijde málo, prosím, je to Tvoje vìc, ale já sama si toho dost vážím.
Byli i autoøi, kteøí publikovali i za minulýho režimu a taky v jejich práci nelítaly srpy a kladiva, jako tøeba u Jos. Macka, kde byli støedovìcí poddaní dìlnickou tøídou...
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: historiografie

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:
Viola wrote:Doporuèuju si pøeèíst jakoukoliv práci napø. od Pekaøe
Ano, tøeba Kniha o Kosti, Žižka a jeho doba, Pamìti o hradu Valdštejnu... vynikající práce! Myslím že tomu co dìlal velice dobøe rozumìl...
Jasnì! Ale nejenže to byl profesionál v nejlepším smyslu slova, ale tu svoji milovanou disciplínu dìlal s nasazením a se srdíèkem. Ale! Jeho práce i èiny jsou pøece jenom nìkdy poznamenány jeho pùvodem a konfesí, viz http://www.husitstvi.cz/forum/viewtopic.php?t=191 ...
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: historiografie

Unread post by Viola »

Jiøí Motyèka wrote:Jeho práce i èiny jsou pøece jenom nìkdy poznamenány jeho pùvodem a konfesí, viz http://www.husitstvi.cz/forum/viewtopic.php?t=191 ...
Souhlasím! Ono na Kosti nebo Valdštejnu není nic tak kontroverzního, ovšem na chápání Bílé hory, husitství, sv. Václava jistì ano... To jsou ta témata, která jsem mìla na mysli.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: historiografie

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:...Byli i autoøi, kteøí publikovali i za minulýho režimu a taky v jejich práci nelítaly srpy a kladiva, jako tøeba u Jos. Macka, kde byli støedovìcí poddaní dìlnickou tøídou...
:? Tak tady jsem opravdu na rozpacích, jaks to myslel. :?
Proto radìji uvádím:
Komunista Josef Macek (1922-1991) se v 60. letech min. st. zaèal pomalu ale jistì rozcházet s marxistickým pojetím historie, což vyvrcholilo po r. '68. Byl vylouèen z partaje a v 70. letech mìl pøísnì zakázáno publikovat v Èeskoslovensku...
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: historiografie

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Jiøí Motyèka wrote:Komunista Josef Macek (1922-1991) se v 60. letech min. st. zaèal pomalu ale jistì rozcházet s marxistickým pojetím historie, což vyvrcholilo po r. '68. Byl vylouèen z partaje a v 70. letech mìl pøísnì zakázáno publikovat v Èeskoslovensku...
Ano, tady máš pravdu! Macek sice v èasnìjších pracech cituje rozsáhlé marxistické bibliografie a horlivì používá ukázkovou rétoriku komunismu, pak však (zaplapánbù!) se vzpamatoval a publikoval (nepublikoval) na špièkové úrovni > Jagellonský vìk, Èeská støedovìká šlechta...
Ale spíš jsem myslel ty jeho první práce, kde jej nikdo nenutil k takovým slovním exhibicím, kdežto ve stejném èase publikovali i jiní a èasto by u nich èlovìk marnì hledal nìjaké nadšení ze "socialismu".
Viola wrote:Ono na Kosti nebo Valdštejnu není nic tak kontroverzního...
Možná kdyby´s nìkterou z tìchto jeho prací vidìla, tak by´s tak jistá nebyla. Kniha o Kosti totiž dalece pøekraèuje rámec tohoto hradu a panství. Skládala se ze tøí knih a detailnì rozebírala i agrární dìjiny > tedy roboty, platy, bernì, grunty, souvislosti panství, velikosti lánù, vývoje katastrù, pohybu selské pùdy.... Asi proto má podtitulek Kus èeské historie, protože Pekaø vytvoøil skoro základní dílo ke vztahùm a souvislostem poddanské pùdy, pùdnímu vlastnictví, šlechtictví a vývoji katastrù.

No a u toho Valdštejna... nehledì na to, že to je dodnes kontroversní téma, tak se opìt jeho práce netýká úzce jen dìjin Valdštejna, ale i širokých souvislostí a pøedevším je jednou z nejdetailnìjších studií rodu Valdštejnù, což zas až tak s Valdštejnem nemá co dìlat. Podobnì jako tato práce se i další jeho - Rozrod pánù z Valdštejna, doèkala dvou vydání. Za tuto další mu dokonce byla r. 1890 vyplacena odmìna správou valdštejnského panství!
Tedy, chci jen øíci, že zábìr mnou uvedených jeho prací není pouhými monografiemi, jak by se mohlo zdánlivì zdát. 8)
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

¨hlasování¨

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Bohužel se vzdávám hlasování, jelikož je postaveno pro mì nepøijatelnì. :(
Ale prozradím vám, jakou možnost bych osobnì volil, byla-li by tam... :D
"Do totality"
Dodnes totiž používám mnoho prací z pøelomu 19.stol., z prvorepubl.období nebo váleèných let do r. zhr. 1948. Spousta z nich sice je tøeba vyvažovat novými poznatky, ale také ve svém rozsahu dosud nebyly pøekonány!

Ovšem také chápu, že souèasnost je žnìmi pro populárnì-nauènou literaturu. 8)
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: ¨hlasování¨

Unread post by Jiří Motyčka »

To nevím, ale napø. Šmahelova Husitská revoluce by nikdy za bolševika nevyšla (viz jeho CV), toto svìtovì proslulé dílo mohlo vyjít až po listopadu. No, snad to není "populárnì-nauèná literatura", teï si jaksi nejsem jistej... :? :D
Przemysl de Nyestieyky wrote:...Ovšem také chápu, že souèasnost je žnìmi pro populárnì-nauènou literaturu. 8)
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Èeská castellologie

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Urèitì stojí za pøeètení úvodní èást èlánku
Pavla Kouøila - Martina Wihody: Èeská kastelologie na rozcestí? Archaeologia Historica 27/2002,
kde velice výstižnì a rozumnì apeluje na souèasný stav èeské kastelologie!
Doporuèuju! jestli to pùjde pøeèíst... 8)
* http://www.e-stredovek.cz/upload/ulozene/AH27.2002a.jpg
** http://www.e-stredovek.cz/upload/ulozene/AH27.2002b.jpg
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: ¨hlasování¨

Unread post by Ježek »

Przemysl de Nyestieyky wrote: Ale prozradím vám, jakou možnost bych osobnì volil, byla-li by tam... :D
"Do totality"
To intermezzo v letech 1945-8(6) mùžem poèítat také k totalitì...

Przemysl de Nyestieyky wrote:Ovšem také chápu, že souèasnost je žnìmi pro populárnì-nauènou literaturu. 8)
To ale špatnì urèitì není, protože je potøeba zázemí, které zajímá historie, ale nemají náladu èíst odborné práce.
Teï doháníme také náš dluh v pøekladové literatuøe (nìkdy si øíkám, zda je o co stát).
Jiøí Motyèka wrote:Šmahelova Husitská revoluce
Tady jsou malá písmenka

8)
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: ¨hlasování¨

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Ježek wrote:To intermezzo v letech 1945-8(6) mùžem poèítat také k totalitì...
Tím bych si tak jist nebyl. :? To co pøedvádìla pak léta padesátá, to už bylo pøíliš silný (mluvím poøád o knihách) a zase jiný to bylo v létech 70-80tých.
Ježek wrote:...doháníme také náš dluh v pøekladové literatuøe (nìkdy si øíkám, zda je o co stát).
No, v pøípadì pøekladù francouzských historikù to je ale pøínosem. 8)
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: ¨hlasování¨

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:
Ježek wrote:To intermezzo v letech 1945-8(6) mùžem poèítat také k totalitì...
Tím bych si tak jist nebyl. :? ....
Pánové, chtìlo by to konkretizovat. Ale totáè zaèíná opravdu až únorem '48...
Przemysl de Nyestieyky wrote:...No, v pøípadì pøekladù francouzských historikù to je ale pøínosem. 8)
Jestli jsem to pochopil správnì, Pøemek se zde zastává francouzské historiografie. Pokud ano, také já musím akcentovat velký pøínos vynikajícího bohemisty a slavisty Ernesta Denise, viz http://www.husitstvi.cz/forum/viewtopic.php?p=1754#1754 ...