Sv. Václav x Boleslav I.

Dějiny do roku 1197 (druhý nástup Přemysla I.) - stěhování národù, Sámova říše, Velká Morava, Přemyslovské knížecí Čechy, dějiny ostatních států ve stejném období.

Moderator: Ježek

Václav x Boleslav

Sv. Václav
37
35%
Boleslav I.
68
65%
 
Total votes: 105

User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Sv. Václav x Boleslav I.

Unread post by Ježek »

Jaký je váš názor na tuto tématiku?
Byl Václav slaboch a zasloužil se Boleslav o èeskou státnost?
Nebo byl Boleslav zákeøný vrah toužící po moci, který pøekazil mírové úsilí knížete - svìtce
Jiří Motyčka

Re: Sv. Václav x Boleslav I.

Unread post by Jiří Motyčka »

Ježek wrote:Jaký je váš názor na tuto tématiku?
Byl Václav slaboch a zasloužil se Boleslav o èeskou státnost?
Nebo byl Boleslav zákeøný vrah toužící po moci, který pøekazil mírové úsilí knížete - svìtce
Jedno je jisté. Toto téma vždy musí sklouznout do spekulací na téma co by bylo, "KDYBY"... A "kdyby" opravdu do posuzování historie nepatøí, jak už nìkolikrát na tomto fóru také zaznìlo. Každopádnì Václav nebyl rozhodnì bigotnì vìøícím, byl však upøímným køesťanem, který se køesťanských hodnot, o nichž jsme tak vášnivì nedávno diskutovali, chopil s velkým nasazením. A právì tuto køesťanskou dimenzi se snažil uplatòovat ve vnitøní ale i v zahraniøní politice. Toť vše, nic víc, nic ménì! A Boleslav spoleènì s matkou na to mìli jiný názor...
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Re: Sv. Václav x Boleslav I.

Unread post by Ježek »

Václav mohl aktivnìji sjednocovat èeský stát, on proto neudìlal prakticky nic, narozdíl od jeho bratra, který ho sjednotil za nìkolik málo let a pustil se do boje s øíší. Bojovat s øíší Václav rozhodnì nemohl, však také byl poražen a jen kvuli tomu, že byl køesťansky založený a stála zde rotunda, byla jeho zemièka ušetøena. Ale trend pokøesťanšťování zde již byl od Boøivoje.
Boleslav byl daleko schopnìjší vládce, rychle sjednotil èechy a Moravu v øíši, po které zbyla už jen vzpomínka a kult své obìti paradoxnì podporoval, címž se zde pokroková víra šíøila rychleji. Na konci své vlády usiloval o založení biskupství, byl to spíše politický tah, ale i tak.
Naš kníže svìtec se stal významným vládcem až po své smrti, za života nedokázal prakticky nic, rozhodnì víc toho dokázal po smrti.
Tekla

Re: Sv. Václav x Boleslav I.

Unread post by Tekla »

Ježek wrote:Václav mohl aktivnìji sjednocovat èeský stát, on proto neudìlal prakticky nic, narozdíl od jeho bratra, který ho sjednotil za nìkolik málo let a pustil se do boje s øíší. Bojovat s øíší Václav rozhodnì nemohl, však také byl poražen a jen kvuli tomu, že byl køesťansky založený a stála zde rotunda, byla jeho zemièka ušetøena. Ale trend pokøesťanšťování zde již byl od Boøivoje.
Boleslav byl daleko schopnìjší vládce, rychle sjednotil èechy a Moravu v øíši, po které zbyla už jen vzpomínka a kult své obìti paradoxnì podporoval, címž se zde pokroková víra šíøila rychleji. Na konci své vlády usiloval o založení biskupství, byl to spíše politický tah, ale i tak.
Naš kníže svìtec se stal významným vládcem až po své smrti, za života nedokázal prakticky nic, rozhodnì víc toho dokázal po smrti.
Obávám se, že se na tuto problematiku díváte až pøíliš zjednodušenì. Nejen že dodnes není zcela jasné za jakých okolností a kdy se Václav ujal moci (víme jen to, co píšou legendy), ale minimálnì v poèátcích své vlády jistì nemìl pozici nijak jistou a musel tedy i on krvavì potlaèovat pokusy podøízených knížat o vymanìní z nadvlády pražských vládcù - o tomto se legendy zmiòují. To, že pro sjednocení státu "nic neudìlal" jak øíkáte vy, je tedy jen nièím nepodložené tvrzení. Václavova "zemièka" také nebyla ušetøena útokù ze strany Jindøicha Ptáèníka jen proto, že zde stála jedna rotunda - jednak jich tu stálo daleko více a jednak musel mít Jindøich asi i jiné dùvody, proè si uèinit z èeského knížete svého pøítele. Kdyby Václav nepokraèoval v úsilí o christianizaci èech, zapoèatém jeho dìdem Boøivojem, nemìl by Boleslav na co navazovat a co rozvíjet.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Re: Sv. Václav x Boleslav I.

Unread post by Ježek »

No øekl bych, že nebyl tolik aktivní v obsazování nových území pod nadvládou Pøemyslovcù jako jeho bratr. Václav porazil kouøimského vládce, ale nijak ho nepacifikoval (já vím, hagiografie), Boleslav obsadil Kouøim hned v roce nástupu na stolec, kouøimský vládce nevládce.
Nevím jestli tady bylo tolik rotund, tak nìjak bych øekl dvì: Levý Hradec (Boøivoj) a Panna Marie na Pražském hradì (Václav), pokud tedy beru pøemyslovské dominium ve støedních èechách a ne celé území èR (bývalá Velká Morava).
Každopádnì máte pravdu s významem Václava na christianizaci. Pøemyslovci prozíravì pøestoupili na køesťanství a v této dobì ještì nemìlo vítìžství jasné. Po jeho smrti tady bylo pøeci jenom o jednoho svatého (domácího!) více :D
Jiří Motyčka

Re: Sv. Václav x Boleslav I.

Unread post by Jiří Motyčka »

Tekla wrote:...Kdyby Václav nepokraèoval v úsilí o christianizaci èech, zapoèatém jeho dìdem Boøivojem, nemìl by Boleslav na co navazovat a co rozvíjet.
Naprosto souhlasím a ještì pøipomínám Václavovu snahu o vyvázání se z obedience èeské církve z pod bavorského øezna. Cílem mìl být pøechod pod saskou církevní provincii s možností získat pro èechy biskupství nebo radìji rovnou arcibiskupství! To byla Václavova vize, kterou se nepodaøilo uskuteènit a nemusím snad pøipomínat o kolik století pozdìji bylo pražské arcibiskupství založeno.
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

Re: Sv. Václav x Boleslav I.

Unread post by Tekla »

Ježek wrote: Nevím jestli tady bylo tolik rotund, tak nìjak bych øekl dvì: Levý Hradec (Boøivoj) a Panna Marie na Pražském hradì (Václav), pokud tedy beru pøemyslovské dominium ve støedních èechách a ne celé území èR (bývalá Velká Morava).
Jen pro upøesnìní - v roce 929, o nìmž mluvíme (kdy došlo ke zpoplatnìní èech Saskem), stála v èechách rotunda sv. Klimenta na Levém Hradci, postavená Boøivojem, kostel sv. Panny Marie na pøedhradí Pražského Hradu postavený rovnìž Boøivojem a poté pøestavìný Spytihnìvem, Spytihnìvova rotunda sv. Petra na Budèi, Vratislavùv kostel sv. Jiøí na Pražském Hradì a Václavem rozestavìná rotunda sv. Víta (pùvodnì snad Jimrama). Tolik stavby, které se archeologùm podaøilo dohledat. Dále se tradice zmiòuje o dalších stavbách, napøíklad kostelu sv. Klimenta na Vyšehradì, který zde stál ještì v 11. století a mìl být postaven už Boøivojem, archeologùm se jej však dosud nepodaøilo nalést, stál nejspíše nìkde v místì dnešního høbitova. Já osobnì se domnívám - je to tedy jen mùj soukromý názor - že církevních staveb u nás v té dobì bylo daleko více. Nemusely být nutnì kamenné, mohlo se jednat o døevìné - a dnes již tìžko dohledatelné - stavby. Boøivojùv syn Spytihnìv je v legendách oznaèován za boøitele model a pohanských svatyní - s tím ale souvisí i výstavba svatyní nových, køesťanských. Podle archeologù to byl právì on, kdo dal základy tzv. hradské soustavì tvoøené napø. hrady Levý Hradec, Budeè, Tetín, Libušín, Stará Boleslav, Mìlník, na nichž bych tedy i já osobnì hledala církevní stavby z jeho doby. Vratislav a Václav pak urèitì v této práci pokraèovali - o Václavovi napø. I. staroslovìnská legenda øíká, že "Na všech hradech vystavìl kostely velmi krásnì av nich se postaral velkolepì o služebníky boží z mnohých národù, kteøí tam konali bohoslužby dnem i nocí ...", nepostavil tedy jen jednu rotundu ... :)
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Nemám slov, jen že jsem se ztrapnil a vypadám jako hlupák. :)
Nicménì vy tady zdùraznòujete Václavovu christianizaci støedních èech, zatímco Boleslav už mohl christianizovat celé území naší republiky a zároveò bojovat proti øímskému králi. Boleslav byl skuteèným tvùrcem státu. Jistì, pokøesťanštìní støedních èech za jeho pøedchùdcù bylo dùležité, vždyť køesťanství bylo pokrok, sdružení do spolku západních køesťanských státù a hlavnì ideologie podporující centrálního vládce.
Prostì a jednoduše Boleslav nebyl zákeøný bratrovrah, ale hlavnì schopný vládce.
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

Unread post by Tekla »

Ježek wrote:Prostì a jednoduše Boleslav nebyl zákeøný bratrovrah, ale hlavnì schopný vládce.
S tím naprosto souhlasím. Otázkou však zùstává, jak velké území Václav skuteènì spravoval. Nìco jsem o tom psala v komentáøi k èlánku sv. Václav a jeho víra. Mùžeme o tom diskutovat. :)
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Tekla wrote:
Ježek wrote:Prostì a jednoduše Boleslav nebyl zákeøný bratrovrah, ale hlavnì schopný vládce.
S tím naprosto souhlasím. Otázkou však zùstává, jak velké území Václav skuteènì spravoval. Nìco jsem o tom psala v komentáøi k èlánku sv. Václav a jeho víra. Mùžeme o tom diskutovat. :)
Vìøil bych dnešním historikùm, kteøí uvádìjí 3000km2 (bezprostøední jádro èech, s tím, že vládci na ostatních územích byli formálnì (ne fakticky) centrálnímu knížeti podøízemi. Proto Václav nemohl postavit silné vojsko (pozdìjší vojska Boleslava válèíci proti Otovi). Proto se musel podøídit a pøijat "potupný" mír.
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

Unread post by Tekla »

Ježek wrote:
Tekla wrote:
Ježek wrote:Prostì a jednoduše Boleslav nebyl zákeøný bratrovrah, ale hlavnì schopný vládce.
S tím naprosto souhlasím. Otázkou však zùstává, jak velké území Václav skuteènì spravoval. Nìco jsem o tom psala v komentáøi k èlánku sv. Václav a jeho víra. Mùžeme o tom diskutovat. :)
Vìøil bych dnešním historikùm, kteøí uvádìjí 3000km2 (bezprostøední jádro èech, s tím, že vládci na ostatních územích byli formálnì (ne fakticky) centrálnímu knížeti podøízemi. Proto Václav nemohl postavit silné vojsko (pozdìjší vojska Boleslava válèíci proti Otovi). Proto se musel podøídit a pøijat "potupný" mír.
A právì ta formálnì podøízená území mohou být pro konflikt Václav versus Boleslav klíèová. Mohla být totiž daleko vìtší, než se dnes pøedpokládá a pøedstavovat již tehdy èást území, jehož pøipojení se dnes pøipisuje až Boleslavovi. Mnì totiž na úvaze historikù o Václavovì - na tehdejší pomìry naprosto nedostateèné - armádì, èítající asi 200 ozbrojených jezdcù, pøipadá pøinejmenším zvláštní, že prakticky s toutéž Václavovou armádou dokázal Boleslav pùl roku po smrti svého bratra porazit vojsko z øíše, složené hned ze dvou oddílù (z Merseburských hrdloøezù a z Durynkù) a i pøes utrpìné ztráty ještì dobýt hrad Sasùm poplatného podkrále. Já mám pocit, že dùvod, proè se Václav Ptáèníkovi podvolil prakticky bez boje, je tøeba hledat jinde. Za prvé to byl moment pøekvapení - Sasové vstoupili do èech neèekanì a pro èeského knížete možná i bezdùvodnì - platil pøece tribut Bavorsku. Za druhé to byl fakt, že z jihu souèasnì táhli k praze Bavoøi - to bylo další pøekvapení. Za tøetí mohla sehrát roli i skuteènost, že Ptáèník mìl tehdy v rukách Havolanského knížete Tugumíra, patrnì blízkého pøíbuzného Dragomíry, kterého používal jako rukojmí. Na boje nakonec nejspíš ani nedošlo - Václav byl ochoten jednat - mìl o èem - Jindøich potøeboval spojence proti Maďarùm, Václav chtìl církevní samostatnost pro èechy. Navíc Jindøich byl výborný politik - choval se k èeskému knížeti podobnì, jako ke svým øíšským vévodùm, protože ho potøeboval. Kdyby se Václav spojil s Maďary, byl by pro øíši velice nebezpeèný. Navíc pøes èechy v té dobì vedly významné obchodní trasy. Prostì èechy byly pro Ptáèníka strategickým územím.
Mnì prostì pøipadá, že je v poslední dobì jakousi módou význam Václava jako žijícího vládce ponìkud podceòovat a zdá se mi to neobjektivní.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Václavovo a Boleslavovo vojsko

Unread post by Ježek »

Pokud Boleslav dokázal rychle podmanit území ostatních vládcù, pøípadnì je donutit k vojenské spolupráci, jeho síla mohla výraznì vzrùst. Vojsko mohlo být pøipravenìjší na válku, mohl mít vìtší podporu bojechtivé šlechty než Václav.
Z øíše nedorazilo urèitì tak silné vojsko, jako proti Václavovi a mohlo poèítat, že se èeský kníže opìt vzdá. èeští bojovníci mohli nepøítele pøekvapit v nìjakém pohranièním hvozdu, využít výhody znalosti terénu, jak je naším dobrým zvykem, vyhrávat nad silnìjším nepøítelem.
Po tomto vítìzství mohl Boleslav získat vìtší vliv, pøípadní rebelující vládci se mohli poddat.
Vím, že to jsou pouze spekulace, ale Boleslav mìl pozdìji daleko silnìjší vojsko než tehdy Václav.
Trochu paradoxnì vždy když èeský kníže prohraje boj s nìmeckým králem, stane se jeho vìrným a vítaným spojencem, paradoxnì na své prohøe vydìlá.
Václav je podceòován, protože byl dlouhou dobu pøeceòován. V èem byl tak výraznì víc než Boøivoj, Spytihnìv, Vratislav? Stejnì jako oni to byl provinèní vládce (ale dùležitého území), on pokraèoval v jejich práci. Ale za Boleslava náš stát zažil rozkvìt, dalekosáhlou expanzi...
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

Unread post by Tekla »

Václav je podceòován, protože byl dlouhou dobu pøeceòován. - Tím jste docela vystihl podstatu toho, co mi na celé vìci pøipadá neobjektivní. Proto ani nejsem schopná hlasovat v této anketì :) Snažím se najít nìjaké mìøítko, podle kterého oba panovníky srovnat, ale nedaøí se mi to.
Ještì k tomu, co jste napsal o Václavovì a Boleslavovì armádì - to, že mìl pozdìji - v padesátých letech - Boleslav vìtší armádu než Václav, je samozøejmé. Mnì zajímá situace v roce 935. Samozøejmì, že jsou to všechno spekulace. Koneckoncù celé naše ranì støedovìké dìjiny jsou z vìtší èásti výsledky fabulací historikù. Ale to je na tom, myslím, to nejzábavnìjší :) Souhlasím s Vámi v tom, že mìl Boleslav vìtší podporu èeské šlechty než Václav. Dokonce si myslím, že to byli právì nespokojení pøedáci, kteøí proti Václavovi intrikovali a byli vlastnì i vykonavateli jeho vraždy. Ale PROè tomu tak bylo? CO udìlal Václav špatnì, že se s nimi dostal do tak vážného sporu, že se jej nakonec rozhodli odstranit? Myslím si, že to nemohla být jen formální podøízenost øíši, muselo to být nìco vážnìjšího. V této souvislosti mi pøipadá zajímavá teorie, podle které Václav ztratil Jindøichovou expanzí kontrolu nad Ptáèníkem podmanìným území Dalemincù a Mílèanù, odkud pocházela Ludmila (a které mohlo být - spekulace - nìjak pøipojeno k èechám už za Boøivoje). Bylo to území, pøes které vedla obchodní cesta ze západní Evropy dále do Wroclavi, Krakova, Kyjeva, etc. Pokud bychom sem položili sídlo onoho v roce 936 Boleslavem pøemoženého podkrále, leccos by se tím vysvìtlovalo. Už jenom prùbìh samotné vojenské opeace, kdy k Boleslavem oblehnutému hradu míøí dvì vojska (jedno od SZ z Merseburku a druhé od Z z Durynska), avšak Boleslavovi se podaøí Durynkùm odøíznout cestu tak, aby jim zabránil se spojit s Merseburskými, kteøí na nì èekají ve vojenském ležení, je tak pro mì mnohem pøedstavitelnìjší (než kdyby se jednalo o boje napø. nìkde ve východních èechách). Zajímavé v této souvislosti také je, že se ví, že Boleslav pak bojoval s Otou ètrnáct let, ale nejsou známy žádné bližší podrobnosti z tìchto bojù. Mohlo se tedy jednat o snahu Oty, èi spíše markrabìte Gera, opìt tato území ovládnout. Což se nakonec podaøilo, ale daleko pozdìji, než napøíklad severnìji žijící Lutice (Havolany), které zpacifikoval s pomocí zrádce Tugumíra už v roce 939, takže tu byla už ve 40. letech zbudována biskupství v Havelbergu a Braniboru. V Míšni a Žièi však biskupství vznikla až v roce 968. Území navíc sousedí se Slezskem, které Boleslava - stejnì jako oblasti podél zmiòované trasy - enormnì zajímalo. Podobnì ho jistì zajímala i takzvaná Žitavská stezka z èech do Mílska, na níž vybudoval svou pevnost Boleslav ... Jo a ještì zajímavost - v boji s Boleslavem roku 936 u subregulova hradu padl nìmecký markrabì Asig, jenž byl pravdìpodobnì starším bratrem markrabìte Gera.
To jsem zas napsala román ... :)
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Schází se nám tady skupina opravdových odborníkù na èeské dìjiny, klobouk dolù, zajímavá teorie.
No na Václava a Boleslava asi žádné objektivní mìøítko neexistuje, veškeré hodnocení je jen subjektivní názor.
Guest

Unread post by Guest »

Ježek wrote:Schází se nám tady skupina opravdových odborníkù na èeské dìjiny, klobouk dolù, zajímavá teorie.
Tak odborník, bohužel, nejsem ... :) Ještì doplním, že o této teorii jsem se doèetla v úryvku z této studie: Ludat, Herbert: An Elbe und Oder um das Jahr 1000. Skizzen zur Politik des Ottonenreiches und der slavischen Mächte in Mitteleuropa, Böhlau Verlag Weimar Köln Wien 1995. Autor mimo jiné argumentuje i tím, že ještì v roce 955 na Lechu byly souèástí èeského vojska srbské oddíly z Zwenkau. Uvažuje také o tom, že celá tato oblast byla díky èeské nadvládì ve správì bavorské církve (a nikoli jako severnìji položené oblasti pod církví saskou) a proto se v místním dialektu Lužických Srbù až do dnešních dnù zachovalo pro oznaèení Nìmcù pojmenování "Bavor". Každopádnì to stojí za zamyšlení.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Kde vzal autor informaci, že v sestavì èeského vojska stály tyto oddíly? Pøeci jenom jsem nìjaké zdroje a prameny nastudoval, k èechùm jsem nalezl zhruba to, co mám v èlánku, nedávno vydaném. Widukind z Corwey se tam nezmiòuje nìjak podrobnì ke kontingentùm.
Guest

prameny

Unread post by Guest »

Odkud èerpal není v tom úryvku uvedeno... Mùžete mi poradit, jestli existuje nìjaký èeský pøeklad Widukinda?
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

Re: prameny

Unread post by Tekla »

Anonymous wrote:Odkud èerpal není v tom úryvku uvedeno... Mùžete mi poradit, jestli existuje nìjaký èeský pøeklad Widukinda?
teď jsem si teprve všimla, že jsem z nìjakého mnì neznámého dùvodu odpovídala jako anonym, aèkoliv jsem byla pøihlášená...tak snad už to bude v poøádku...

tady
http://www.genealogie-mittelalter.de/pr ... +_972.html
najdete ten èlánek a je tam i použitá literatura - mj. Dìtmar z Merseburgu - tak snad to byl onen pramen k tomu srbskému oddílu...
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Re: prameny

Unread post by Ježek »

Tekla wrote:
Anonymous wrote:Odkud èerpal není v tom úryvku uvedeno... Mùžete mi poradit, jestli existuje nìjaký èeský pøeklad Widukinda?
teď jsem si teprve všimla, že jsem z nìjakého mnì neznámého dùvodu odpovídala jako anonym, aèkoliv jsem byla pøihlášená...tak snad už to bude v poøádku...

tady http://www.genealogie-mittelalter.de/pr ... +_972.html

najdete ten èlánek a je tam i použitá literatura - mj. Dìtmar z Merseburgu - tak snad to byl onen pramen k tomu srbskému oddílu...
Nevím o žádném èeském pøekladu, ani jsem nic nenašel, nìmecký jsem našel v literatuøe: Widukin of Corvey, Res gestae Saxonicae, ed. A. Bauer a R. Rau (Darmstat, 1977) a Widukind von Corvey, Res gestae Saxonicae
ed. E. Rotter/B. Schneidmüller, Stuttgart 1981. To jsem na internetu ale nenašel k pøeètení. Já jsem pøekládal z latiny do angliètiny a potom do èeštiny.
Nicménì v poslední dobì vydali Kosmovu kroniku, stejnì jako Dalimilovu a nedávno i øehoøe z Toursu, takže za pár let tøeba i u nás bude pøeklad ke koupení. :) Za nìkolik let.
Last edited by Ježek on 14 May 2006 11:54, edited 1 time in total.
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

prameny

Unread post by Tekla »

Díky. :) v nìmèinì jsou na internetu dostupné právì jen úryvky, ale alespoò to...
Letos by snad mìla vyjít právì kronika Dìtmara z Merseburgu. Už se tìším.
Jinak s tìmi pøeklady z latiny mám podobnou zkušenost jako vy - pøes angliètinu, ale zdá se mi to šílenì nespolehlivé...tedy urèitì v mém podání :)