Daně

Jan Škvrňák
Český kníže či král potřeboval mnoho prostředků na chod administrativy, zajištění vojska, věn atd. Po krachu kořistnického systému na počátku 11. století se peníze musely brát jinde a důrazněji. I přesto základy daňového systému založil již Boleslav I. Odnesli to samozřejmě poddaní. Vládce měl několik způsobů. Mohl získat peníze a naturálie hospodařením na vlastních statcích, udělením zvláštích práv (těžba rud) a nebo jako kořist z válečných kampaní. Nejjistějším způsobem byly daně a dávky určené poddaným.

Kvůli nerozvinutosti státní správy nebyl daňový systém plně rozvinutý a účinný. Neexistovala, či se alespoň nedochovala jednotná daňová terminologie, i když je jasné, že se jednalo i tytéž daně.

Zpočátku byla nejdůležitější daň, daň z míru (tributum pacis). Platili ji svobodní rolníci za ochranu půdy knížetem. Daň byla vybírána hradskými úředníky. Výnos daně zavedené v 10. století se časem snižoval. A to ze 2 důvodů. Počet svobodných lidí se snižoval

a část příjmů bylo propůjčeno církvi.

Další daní byl takzvaný nářez. Byla to náhrada vesničanů knížeti za spásání lesa dobytkem. Pochopitelně byl významný pouze v lesních oblastech. Název je podle zařezů na holi pastevce, která udávaly počet kusů dobytka.

Daň byl placen ve vepřovém masu, z toho vyplývá, že to byl způsob doplňování zásob hradních posádek a dvora. Poplatky vybírali knížecí lesníci.

Další naturálii, kterou museli svobodní rolníci odevzdávat byl med. Med byl ve středověku strategickou surovinou. Jednak to bylo jediné sladidlo a jednak se používal k výrobě medoviny, tehdy rozšířeného nápoje.

Proto byl výběr medu velmi přísně kontrolován.

Občas se objevují i nárazové výběry poplatků - dodávky píce pro koně, odvody peněz. V době válek musel lid platit naturální i peněžní náhrady.

Kromě daní měli poddaní i svobodní další povinnosti. K nepřímo podloženým patří stráž (hlídka) na hradech (v noci i ve dne), strážení zemských bran a od 12. století také strážení cest. Muselo se pracovat na opravách hradů, cest, mostů.

V době nebezpečí bylo nutné postavit přeseky při zemských branách.

Kromě těchto daní - přímých, existovaly daně nepřímé, jako dnes. K nim patřilo mýtné, polatky z trhů a neposlední řadě také různá cla. Clo se platilo v obou možných způsobech, jak v penězích, tak i v surovinách.

Opět i část zisků panovník přenechával církvi.

K hospodářství knížete patřili i tzv. úsluhy. Byly to povinnosti ubytovat a hostit vládce a jeho družinu. To ale už nejsou svým způsobem daně. Použitá literatura: Josef Žemlička: Čechy v době knížecí